Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Стара българска литература) – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 105 от 11 декември 2020 г.

Документи: молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва:

  • 1. автобиография (европейски образец);
  • 2. диплома за образователната и научна степен „доктор“;
  • 3. медицинско свидетелство;
  • 4. свидетелство за съдимост;
  • 5. удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);
  • 6. списък на публикации в научни издания.
  • 7. справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и в правилника на ИЛ.

Документи се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/979-29-90.