Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература) – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 52 от 9 юни 2020 г.

Документи:

 • 1. Молба за допускане до участие в конкурса;
 • 3. Автобиография (европейски образец);
 • 4. Диплома за висше образование с приложенията към нея (оригинал);;
 • 5. Диплома за образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките”;
 • 6. Документ за академичната длъжност “доцент”;
 • 7. Удостоверение за професионален стаж по специалността;
 • 8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства съгласно чл. 57 от ППЗРАСРБ;
 • 9. Списък на публикации със диференциране на монографии, студии, статии и др.;
 • 10. Списък на цитиранията;
 • 11. Медицинско свидетелство (оригинал)*;
 • 12. Свидетелство за съдимост*;
 • 13. Комплект от научните трудове, представени за участие в конкурса, на хартиен носител и в електронен вид (сканирани или в pdf-формат);
 • 14. Копие от обявата за конкурса, публикувана в Държавен вестник.

* За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.
Документи се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/979-29-90.