доц. д-р Андрей Ташев

snimkaA.JPG
 • Имейл
 • Андрей Ташев е доктор по теория и история на литературата и доцент в Института за литература към БАН. Автор е на монографиите „Прагматизмът и Иван Саръилиев. Към корените на семиотичното мислене в България“ (2013) и „Непознатият Матвей Вълев: отсам и отвъд“ (2020), както и на редица научни статии и студии на български и на английски език в областта на семиотиката, литературната теория и история. Носител е на наградата на БАН „Иван Евстратиев Гешов“ за 2011 г.

Образование:

 • 2011 Доктор по теория и история на литературата.
  Дисертация на тема „Семиотични методи в българската хуманитаристика. Прагматизмът и Иван Саръилиев“
 • 2008 – 2011 Редовна докторантура по теория и история на литературата (семиотика) в Института за литература при БАН. Научен ръководител: проф. д.ф.н. Иван Младенов
 • 2006 – 2007 Софийски университет „Св. Климент Охридски“, магистърска програма „Литературознание“
 • 2001 – 2005 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Българска филология“
 • 1997 – 2001 Техникум по металургия и механоелектротехника (днес Професионална гимназия) „Цар Иван Асен II“, Асеновград

Академични длъжности:

 • от 2021 – доцент в секция „Теория на литературата“ на Института за литература при БАН
 • 2012 – 2021   главен асистент в секция „Теория на литературата“ на Института за литература при БАН
 • 2011 – литературен сътрудник в секция „Теория на литературата“ на Института за литература при БАН

Избрани публикации:

Книги

Монографии

 • Непознатият Матвей Вълев: отсам и отвъд, София: Андрей Ташев, 2020, 350 с. ISBN 978-619-91684-0-0.
 • Прагматизмът и Иван Саръилиев. Към корените на семиотичното мислене в България, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, 252 с. ISBN 978-954-322-667-2; 978-954-07-3589-4.

Учебни помагала

 • Теми и есета по литература за 11. клас. Трети свитък (съвместно с Александър Панов), София: Диоген, 2008, 160 с. ISBN 978-954-91767-8-7.
 • Теми и есета по литература за 12. клас. Втори свитък (съвместно с Александър Панов и Виктория Бешлийска), София: Диоген, 2008, 176 с. ISBN 954-909-34-8-7.
 • Теми и есета по литература за 12. клас. Трети свитък (съвместно с Александър Панов), София: Диоген, 2008, 160 с. ISBN 954-909-34-8-7.

Основни студии и статии

На английски

 • Autorecycling in Literature: Motives and Effects. - In: Recycling in Literature and Culture, ed. by Teresa Dobrzyńska and Raya Kuncheva, Sofia: Boyan Penev Publishing Centre, 2020, forthcoming.
 • The Two Pragmatisms in the Philosophy of Ivan Sarailiev. - Sign Systems Studies, 2013, № 41.4, pp. 433 - 445. ISSN 1406-4243.
 • Classical Pragmatism: An Overview. - Sjani (Tbilisi), 2012, № 13, pp. 47 - 65. ISSN 1512-2514.
 • The Whisper of Thought. - In: Vision and Cognition. / Взгляд и познание, ed. by Teresa Dobrzyńska and Raya Kuncheva, Sofia: Boyan Penev Publishing Centre, 2011, pp. 340 - 351. ISBN 978-954-8712-75-0.
 • On the Scale of Meaning. - In: Marginality in/of Literature, ed. by Raya Kuncheva, Sofia: Boyan Penev Publishing Centre, 2011, pp. 471 - 483. ISBN 978-954-8712-76-7.
 • Ivan Sarailiev and the Beginning of Semiotic Thought in Bulgaria. - News. Monthly Informational Bulletin of the Bulgarian Academy of Sciences About Science and Technologies, 2011, № 3 (91), pp. 1 - 2. ISSN 1312-2436.
  Също и в: News 2011. Miscellany, Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2012, pp. 57 - 60. ISSN 1313-3233.
 • Chance, Determination and Effete Mind. - In: Literary Knowledge and Open Horizons. Expectations and Prospects, ed. by Raya Kuncheva, Sofia: Boyan Penev Publishing Centre, 2011, pp. 128 - 138. ISBN 978-954-8712-68-2.

На български

 • Литература в електронен аудиоформат: от радиопиесите до аудиокнигите (в съавторство с Калина Захова). – Електронно списание LiterNet, 29.07.2018, № 7 (224), ISSN:1312-2282 ( https://liternet.bg/publish11/k_zahova/radiopiesi.htm )
 • Какво ли още ни чака? За сборника „Хумор и сатира“ от Матвей Вълев. – Електронно списание LiterNet, № 6 (223), 12.06.2018. ISSN 1312-2282. ( https://liternet.bg/publish22/a_tashev/matvei-vylev.htm )
 • Радио и литература: пресичания и взаимодействия в български контекст. – В: Надмощие и приспособяване. Сборник доклади от Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии 24 – 25 април 2017 г. Т. I., състав. Надежда Александрова, Диана Атанасова, Мария Калинова, Румяна Л. Станчева. София: Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 319–325. ISBN 978-619-7433-07-4.
 • Страст в сянка. – Предговор към: Вълев, Матвей. Радио и общество, състав. Андрей Ташев, ред. Калина Захова, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 7 – 13. ISBN 978-954-07-4332-5.
 • Прагматизмът в България. - В: Америките ни 2: САЩ като метафора на модерността. Българо-американски отражения (XX – XXI век), състав. Пламен Антов, Андрей Ташев и Иван Христов, София: Издателски център „Боян Пенев“, 2017, с. 45 – 54. ISBN 978-619-7372-06-9.
 • Христо Смирненски. Литературен портрет. (Включва статиите: „Животопис“; „За творчеството на Христо Смирненски“; „Любопитно“; „Христо Смирненски в съвременната култура“). – Текстовете са публикувани през 2016 г. на сайта на проекта Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти.( http://bglitarchives.org)
 • Фани Попова-Мутафова. Литературен портрет. (Включва статиите: „Животопис“; „За творчеството на Фани Попова-Мутафова“; „Любопитно“; „Фани Попова-Мутафова в съвременната култура“). – Текстовете са публикувани през 2016 г. на сайта на проекта Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти.( http://bglitarchives.org)
 • Триликият Аз във философията на Чарлс Пърс. - В: Статуите на мисълта. В чест на професор Иван Младенов. / The Statues of Thought. In Honorem Professor Ivan Mladenov, ред. Андрей Ташев, Елка Трайкова, Миряна Янакиева, Пол Кобли и Рая Кунчева, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринoв", Издателски център "Боян Пенев", 2016, с. 130 - 137. ISBN 978-954-322-832-4; 978-954-8712-96-5.
 • Бразилският завет на Матвей Вълев. - Страница, 2015, № 3 (63), с. 165 - 171. ISSN 1310-9081.
 • По стълбицата на значението. Матвей Вълев за Бразилия. - В: Америките ни 1: Южна Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка, състав. Пламен Антов, София: Издателски център "Боян Пенев", 2015, с. 83 - 96. ISBN 978-954-8712-95-8.
 • Сватбата на Чайковски, или смъртта на ценностите. - LiterNet. Електронно списание, 2015, № 1 (182). ISSN 1312-2282. ( http://liternet.bg/publish22/a_tashev/ivan-hlebarov.htm)
 • Експресионистичното отклонение на Матвей Вълев. - Статия, публикувана през 2013 г. на сайта на проекта Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм ( http://bgmodernism.com/our_modernism/andrej_tashev)
  Също и в: Литературен вестник, 2014, № 3, с. 11, ISSN 1310-9561.
  И в: Българско и модерно. Към изучаването на новата българска литература, състав. Елка Димитрова, ред. Андрей Ташев, Елка Димитрова и Пенка Ватова, София: Издателски център "Боян Пенев", 2014, с. 241 - 246. ISBN 978-954-8712-94-1.
 • Списание "Новис". [Aналитичен преглед]. - Статия, публикувана през 2013 г. на сайта на проекта Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм ( http://bgmodernism.com/analitichni_statii/Novis_review)
 • Иван Саръилиев и неговият "Аристотел". - В: Саръилиев, Иван. Аристотел, състав. и ред. Андрей Ташев, София: Издателски център "Боян Пенев", 2013, с. 9 - 27. ISBN 978-954-8712-85-9.
 • Българската следа в архива на Юрий Лотман. - Култура, 2013, № 8 (2713), с. 1. ISSN 0861-1408.
 • Видимите плодове на невидимата школа. - Български език и литература, 2013, № 1, с. 84 - 89. ISSN 0323-9519.
 • Лицата на морето в прозата на Матвей Вълев. - В: Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева, състав. и ред. Миряна Янакиева, Румяна Дамянова, Йонка Найденова, Елка Трайкова и Анисава Милтенова, Пловдив: Контекст, 2012, с. 522 - 530. ISBN 978-954-8238-40-3.
 • Литературно и извънлитературно: точки на пресичане. - В: Извънлитературното. / L'extralittéraire, състав. Мари Врина-Николов, Иван Младенов и Андрей Ташев, София: Издателски център "Боян Пенев", издателство "Парадигма", 2012, с. 39 - 52. ISBN 978-954-326-166-6.
 • Иван Саръилиев и началото на семиотичната мисъл в България. - Новости. Месечен информационен бюлетин на БАН за наука и технологии. 2011, № 3 (91), с. 1 - 2. ISSN 1312-2436. ( http://www.bas.bg/images/buletini/novosti201103bg.pdf)
  Също и в: Новости 2011. Сборник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2012, с. 57 - 60. ISSN 1313-3233.
 • "Съвременната наука и религията. Философска драма в пет монолога". - Следва, 2011, № 24, с. 146 - 148. ISSN 1311-9060.
 • Необикновената съдба на една доктрина. - Littera et Lingua. Електронно списание, 2010, Зимен брой. ISSN 1312-6172.( http://www.slav.uni-sofia.bg/naum/node/1765)
 • Действия срещу амнезията. - Култура, 2010, № 42 (2615), с. 3. ISSN 0861-1408.
 • Иматра и неговите символи. - Литературен вестник, 2010, № 26, с. 5. ISSN 1310-9561.
  Също и в: LiterNet. Електронно списание, 2010, № 7 (128). ISSN 1312-2282. ( http://liternet.bg/publish22/a_tashev/imatra-simvoli.htm)
 • Шепотът на мисълта и отблясъците на идеите. - LiterNet. Електронно списание, 2010, № 7 (128). ISSN 1312-2282. ( http://liternet.bg/publish22/a_tashev/shepotyt.htm)
 • Тълкуващият човек във философията на Иван Саръилиев. - В: Планетата Слово, състав. Красимира Чакърова и Татяна Ичевска, Пловдив: Контекст, 2010, с. 219 - 225. ISBN 978-954-8238-18-2.
 • Иван Саръилиев и началото на прагматизма и семиотиката в България. - Литературна мисъл, 2009, № 2, с. 145 - 159. ISSN 0324-0495.
 • За един неуспешен опит за обновяване на българската проза. - В: "Не съм от тях". Канонът на различието. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев, състав. Миглена Николчина, Ирен Александрова, Калин Михайлов, Калина Захова, Камелия Спасова и Галина Иванова, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2009, с. 358 - 364. ISBN 978-954-07-2819-3.
 • Различното познание в "Meditationes" от Иван Саръилиев. - Философски алтернативи, 2009, № 3, с. 49 - 56. ISSN 0861-7899.
 • Семиотиката в Института за литература. Приноси и перспективи. - Литературен вестник, 2009, № 21, с. 5. ISSN 1310-9561.
 • Международен семиотичен форум край морето. - Култура, 2008, № 33 (2516), с. 16. ISSN 0861-1408.
 • Споменът в "На път към Суан" от Марсел Пруст и "Материя и памет" от Анри Бергсон. - В: Словото: образи и отражения, състав. Красимира Чакърова и Татяна Ичевска, Пловдив: Контекст, 2008, с. 304 - 309. ISBN 978-954-8238-04-5.
 • Забравеният Матвей Вълев. - LiterNet. Електронно списание, 2008, № 4 (101). ISSN 1312-2282.( http://liternet.bg/publish22/a_tashev/zabraveniiat.htm)
 • Факти срещу амнезията (По повод 105-та годишнина от рождението на Матвей Вълев). - Култура, 2008, № 11 (2494), с. 6. ISSN 0861-1408.

Съставителство и редакция:

 • Захова, Калина. Защо се смее веселата крава? Отношения на хората към другите животни, монографично изследване, ред. Андрей Ташев, София: Калина Захова, 2020, 350 с. ISBN 978-619-91685-0-9.
 • Вълев, Матвей. Такова е времето. Фейлетони и хумористични разкази, състав. Андрей Ташев, ред. Андрей Ташев и Калина Захова, София: Издателски център „Боян Пенев“, 2020, 294 с. ISBN 978-619-7372-29-8.
 • Янкова, Рени. Семиотичните орбити. Навик, норма, ритуал във философията на Чарлс Пърс, ред. Андрей Ташев. София: Нов български университет, 2018, 280 с. ISBN 978-619-233-004-0.
 • Вълев, Матвей. Радио и общество, състав. Андрей Ташев, ред. Калина Захова, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, 112 с. ISBN 978-954-07-4332-5.
 • Сп. Литературна история, 2018, кн. 1, ред. Миряна Янакиева, Регина Койчева, Калина Захова и Андрей Ташев. ISSN 0204-7756.
 • Америките ни 2: САЩ като метафора на модерността. Българо-американски отражения (XX – XXI век), състав. Пламен Антов, Андрей Ташев и Иван Христов, София: Издателски център „Боян Пенев“, 2017, 588 с. ISBN 978-619-7372-06-9.
 • Статуите на мисълта. В чест на професор Иван Младенов. / The Statues of Thought. In Honorem Professor Ivan Mladenov, ред. Андрей Ташев, Елка Трайкова, Миряна Янакиева, Пол Кобли и Рая Кунчева, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринoв", Издателски център "Боян Пенев", 2016, 504 с. ISBN 978-954-322-832-4; 978-954-8712-96-5.
 • Българско и модерно 2. Експериментални прочити, състав. Елка Димитрова, ред. Андрей Ташев, Елка Димитрова и Пенка Ватова, София: Издателски център "Боян Пенев", 2015, 212 с. ISBN 978-954-8712-98-9.
 • Българско и модерно. Към изучаването на новата българска литература, състав. Елка Димитрова, ред. Андрей Ташев, Елка Димитрова и Пенка Ватова, София: Издателски център "Боян Пенев", 2014, 300 с. ISBN 978-954-8712-94-1.
 • Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов, състав. Миглена Николчина, Миряна Янакиева, Амелия Личева, Камелия Спасова, Галина Георгиева, Андрей Ташев и Чавдар Парушев, София: Фондация "Литературен вестник", 2014, 441 с. ISBN 978-954-9602-37-1.
 • Саръилиев, Иван. Аристотел, състав. и ред. Андрей Ташев, София: Издателски център "Боян Пенев", 2013, 116 с. ISBN 978-954-8712-85-9.
 • Извънлитературното. / L'extralittéraire, състав. Иван Младенов, Мари Врина-Николов и Андрей Ташев, София: Издателски център "Боян Пенев", издателство "Парадигма", 2012, 377 с. ISBN 978-954-326-166-6.
 • Младенов, Иван. Отклонена литература. Прагматистки прочит, ред. Мари Врина-Николов и Андрей Ташев, София: Парадигма, 2011, 248 с. ISBN 978-954-326-151-2.

Научни преводи:

От английски на български

 • Де Ваал, Корнелис. За Пърс, прев. Николай Иванов и Андрей Ташев, София: Нов български университет, 2015, 142 с. ISBN 978-954-535-856-2.

Рецензии за книги на Андрей Ташев:

На български

 • Колев, Мартин. Все по-познатият Матвей Вълев. - Електронно списание LiterNet, 24.01.2021, № 1 (254) (https://liternet.bg/publish13/m_kolev/andrei-tashev.htm)
 • Янакиева, Миряна. За книгата на Андрей Ташев "Прагматизмът и Иван Саръилиев. Към корените на семиотичното мислене в България". - Литературен вестник, 2014, № 1, с. 14. ISSN 1310-9561.
 • Фадел, Морис. Описание и описвано. [Рец. за книгата "Прагматизмът и Иван Саръилиев"]. - Литературен вестник, 2014, № 20, с. 2. ISSN 1310-9561.

Доклади, изнесени на научни форуми:

На английски

 • “Export of Spirit”: International Cultural Relations of Bulgaria (1939 – 1942). Доклад, изнесен на Международната научна конференция “Slovenian and Bulgarian Literatures and Cultures in the Context of World Literature”, София, 11 юни 2019 г.
 • Autorecycling in Literature: Motives and Effects. Доклад, изнесен на Международната научна конференция “Recycling in Literature and Culture”, проведена на 19 – 20 септември 2018 г. в София.
 • You Are Me. On Charles Peirce’s Concept of Identity. Доклад за Международната конференция "Подобие и различие (Проблемът за идентичността)", София, 17 - 18 септември 2012 г.
 • On the Scale of Meaning. Доклад за Mеждународната лятна школа "Маргиналното за/в литературата", София, 6 - 10 юни 2011 г.
 • Chance, Determinism and Effete Mind. Доклад за Международната лятна школа за семиотични изследвания в Иматра, Финландия, 11 - 15 юни 2010 г.
 • The Whisper of Thought and the Gleams of Ideas. Доклад за 15-ата Международна ранноесенна школа по семиотика "Социосемиотика III", Созопол, 5 - 15 септември 2009 г.

На български

 • Морето в белетристиката на Матвей Вълев: образи и значения. Доклад за Националната научна конференция с международно участие „Единадесети Арнаудови четения“, Русе, 11 – 12 октомври 2019 г.
 • Матвей Вълев и радиото. Доклад за Националната научна конференция „Радио: памет и съвременност“, София, 3 – 4 декември 2018 г.
 • Елисавета Багряна и Матвей Вълев – едно (не)успешно творческо сътрудничество. Доклад за Конференцията, посветена на 125-годишнината от рождението на Елисавета Багряна, проведена на 12 – 13 ноември 2018 г. в София.
 • Матвей Вълев: отсам и отвъд. Лекция за постоянния семинар „Не/съседни подходи в хуманитаристиката“, изнесена 26.02.2018 г. в Института за литература – БАН.
 • Литература в електронен аудиоформат: от радиопиесите до аудиокнигите. В съавторство с Калина Захова. Доклад за Националната научна конференция „Изкуствата: сблъсък и континуитет“, София, 30 ноември – 1 декември 2017 г.
 • Литературата в дигиталния свят. В съавторство с Калина Захова. Доклад за Научнопрактическата конференция „Енциклопедия и библиотеки. Форми на взаимодействие за създаване и обществено популяризиране на информационни ресурси“, Варна, 18 – 19 октомври 2017 г.
 • Радио и литература: пресичания и взаимодействия в български контекст. Доклад за Международната научна конференция на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Надмощие и приспособяване“, София, 24 – 25 април 2017 г.
 • Прагматизмът в България. Доклад за Интердисциплинарната научна конференция "САЩ като културна метафора на модерността. - Феноментът САЩ и българската култура и литература; българо-американски литературни отражения (XX - XXI век)", София, 10 - 11 декември 2014 г.
 • Експресионистичното отклонение на Матвей Вълев. Доклад за Националната научна конференция "Модернизмите ни (българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции)", София, 14 - 16 ноември 2013 г.
 • Матвей Вълев за Бразилия. Прагматистки прочит. Доклад за конференцията "Феноменът Америка в българската литература - от романа до гротеската и по-нататък (110 години от рождението на Борис Шивачев и Светослав Минков)", София, 30 ноември и 4 декември 2012 г.
 • Литературно и извънлитературно: точки на пресичане. Доклад за конференцията "Извънлитературното 2", София, 1 декември 2011 г.
 • Между случайност и необходимост (Опит върху идеята на Пърс за "effete mind"). Доклад за конференцията "Извънлитературното", София, 25 - 26 ноември 2010 г.
 • Семиотиката в Института за литература. Приноси и перспективи. Доклад за конференцията "Литературознанието като отговорност", посветена на 60-годишнината от създаването на Института за литература, София, 26 май 2009 г.
 • Тълкуващият човек във философията на Иван Саръилиев. Доклад за 11-ата научна конференция "Словото - планета на духа", Пловдив, 7- 8 май 2009 г.
 • За един неуспешен опит за обновяване на българската проза. Доклад за конференцията "Не съм от тях. Канонът на различието", посветена на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев и 60 години Катедра по теория на литературата, София, 29 - 30 ноември 2007 г.
 • Каноничният превод. Доклад за конференцията "Диалогът между културите", София, 21 - 22 май 2007 г.
 • Споменът в "На път към Суан" от Марсел Пруст и "Материя и памет" от Анри Бергсон. Доклад за 9-ата научна конференция "Карнавал на думите", Пловдив, 3 - 4 май 2007 г.

Участия в научно-изследователски проекти:

 • от 2020 – Образът и текстът като средство за трансфер между културите (Съвместен проект между Института за литература при БАН и Института за словенска литература и литературознание към САНИ.)
 • 2019 – 2020 Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (финансирана от Министерството на образованието и науката): Смесна китка от български литературни факти https://smesnakitka.eu/
 • от 2018 – Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ (Проект BG05M2OP001-1.001-0001 по Oперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“)
 • от 2017 – Българската литература след Освобождението (1878) – личности и процеси, документи и артефакти (дигитален речник) (проект на Института за литература, финансиран от ФНИ) http://www.dictionarylit-bg.eu/
 • 2015 – 2016 Българската литературна класика - знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти. (Проект, финансиран по Програма БГ 08 "Културно наследство и съвременни изкуства") http://bglitarchives.org/
 • 2015 Българско и модерно 2. Експериментални прочити.
 • 2014 – 2016 Универсални и маргинални ценности и идентичности през Средновековието и Новото време. (Съвместен проект между Института за литература при БАН и Института за словенска литература и литературознание към САНИ.)
 • Българският модернизъм: мирогледни и естетически позиции, полемики и равносметки.
 • от 2013 – География и литература.
 • от 2013 – Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм. (Проект, финансиран от Фонд "Научни изследвания".) http://bgmodernism.com
 • 2013 Другата българска литература на ХХ век. "Аристотел" от Иван Саръилиев (Проект, финансиран от Столичната програма "Култура").
 • от 2010 – Понятия и проблеми в съвременното литературознание. Справочни и антологични издания.
 • 2009 – 2011 Проект за подкрепа развитието на научния потенциал на млади учени-хуманитаристи и укрепване на професионалните им контакти със световно утвърдени учени в тяхната научна област. (Проект на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.)
 • 2009 – 2012 Теории за опредметяване на мисленето. (Съвместен проект между Института за литература при БАН и Evangelisches Studienwerk e.V. Villigst, Германия.)
 • от 2008 – Методологически проблеми на литературознанието.

Други участия:

 • Участие в Международната лятна школа "Interfacing Sciences and Humanities" в Римини, Италия, организирана от Болонския университет, 29 юни - 10 юли 2009.

Експертна дейности:

 • Асистент и консултант на бразилския документален филм "Митът за Сеньор Булгаро", посветен на писателя Матвей Вълев.

Награди:

 • Носител на наградата на БАН "Иван Евстратиев Гешов", 2011 г.