Документи на доц. д-р Елка Трайкова
кандидат за директор на Института за литература

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни докторанти за допълнителния конкурс за учебната 2016-2017 г. в съответствие с Решение No 328 на МС от 03.05.2016 г., В срок от 15.08.2016 г. до 14.10.2016 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на Института за литература, посочена в списъка. За справки - в Института за литература, тел. 02/979-29-90 или в ЦУ -БАН, ул. “15 Ноември” No 1, стая 310, тел. 9795260.

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ПО КОИТО СЕ ОБЯВЯВАТ КОНКУРСИ ЗА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 Г.:

 • 2.1. Филология, специалност „Българска литература“ (Стара българска литература)
 • 2.1. Филология , специалност „Българска литература“ (Възрожденска литература)
 • 2.1. Филология , специалност „Теория и история на литературата“

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 • Автобиография;
 • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 • Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетeлство за съдимост;
 • Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 • Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа или от положения държавен изпит.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

 • по специалността от 5 до 9 декември 2016 година,
 • по чужди езици от 12 до 16 декември 2016 година.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4.00.

Конкурси

Институтът за литература към БАН – София обявява конкурс за професор
конкурс за Професор
Конкурс за главен асистент по специалността „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия”
Институтът за литература обявява конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2013-2014 г.
конкурс за Професор по специалността “Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
Институтът за литература към БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1.
Институтът за литература към БАН – София обявява конкурс за професор
Институтът за литература обявява допълнителен конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2012-2013 г.
Конкурс за професор по специалността “Теория и история на литературата”
Kонкурс за главен асистент по специалността “Теория и история на литературата”

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.