Институтът за литература към БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1.

Институтът за литература към БАН – София обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на Института, бул. “Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, с