Конкурс за главен асистент по специалността „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия”

Институтът за литература при БАН – София обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия” със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (ДВ бр. 59/18 юли 2014 г.).

Документи – в канцеларията на Института, бул. “Шипченски проход” № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 971-70-56.