Институтът за литература към БАН – София обявява конкурс за професор

- Институтът за литература към БАН – София обявява конкурс за професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Възрожденска литература) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 29 от 21.04.2015 г. Документи – в канцеларията на Института, бул. “Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/971-70-56.