Конкурс за професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Теория и история на литературата“

Конкурс за професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Теория и история на литературата“ с единствен кандидат: проф. дн Ангел Ангелов.

Председател:
доц. д-р Миряна Янакиева

Членове:

Дата на второто заседание на НЖ: 6 юни 2017 г.