доц. д-р Радослава Илчева

Научните интереси на доц. Радослава Илчева са насочени към историята на руската литература от XVIII – първата трета на XIX в., връзките на старата руска литература с литературата от първата трета на XIX в., литературното наследство на руската емиграция в България, българската тема в руската литература. Специално внимание в изследванията си тя отделя и на литературните митове, ролята на литературата за формирането на обществено-политическата митология, а също и на литературната антропонимика. Има постижения и заслуги за изучаването на културното и литературно наследство на руската военна емиграция в България, за прочита на поемата на А. С. Пушкин „Медният Конник“ като политико-философско завещание на руския поет, за разкриване на връзките между руската средновековна словесност и литературата на руския романтизъм.

 

Избрани публикации:

 1. «Полтава» от А.С. Пушкин. Опит за антропонимичен прочит. – Приятели за науката. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Т. Балкански. В Търново, 2009, ISBN 978-954-8305-02-0, c.131-146
 2. Поэзия и военная журналистика (на материале военной периодики русской эмиграции в Болгарии 1922-1942 гг.). В: «Погасло дневное светило…» Руската литературна емиграция в България 1919-1944. С., 2010, ISBN 978-954-8712-63-7; ISBN 978-954-322-401-2, с.69-110.
 3. Болгары и Болгария в русской романтической поэме первой трети ХІХ века. В: Болгария и Россия (XVIII-ХХ вв.): взаимопонимание. М., 2010, ISBN-10 5-757-0218-Х; ISBN -13 987-5-7576-0218-9, с. 284-298.
 4. Императорът-антихрист. – В: Beati Possidentes. Юбилеен сборник, посветена на 60-годишнината на проф. дфн Боряна Христова. София, 2012, ISBN 978-954-523-131-5, с. 369-377.
 5. Паруса русской литературы. От одиноко белеющего паруса до бригантины, подымающей паруса. – В: Светът е слово, словото е свят. Сборник от юбилейната международна конференция на филологическия факултет – 25 години филология. Благоевград, Университетско издателство «Неофит Рилски», 2016, ISBN 978-954-00-0085-5, с.313-320.
 6. Корниловският полк в България (По повод 100-годишнината от основаването му). – В: България и Русия (XVIII-XXI век) – пътища и кръстопътища. С., Издателски център «Боян Пенев», 2017, ISBN 978-619-7372-05-2, с. 109-154.
 7. Предвозвестник славянофильства С. Н. Глинка: штрихи к портрету. – В: LIMES SLAVICUS 2. Културни концепти на славянството. Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2017, ISSN 2603-3127 (Print); 2603-3135 (Online), с. 210-228., sshu.bg/faculties/fhn/izdaniq/limes-slavicu
 8. После "Тихого Дона". Герои М.А.Шолохова в Болгарии. – В: Болгария и Россия (ХVІІІ - ХХ вв). Стеоретипы: возникновение, бытование, разрушение. М., 2019, ISBN 978-5-7576-0427-5, с. 237- 265.
 9. Владимир Иванович Даль: болгарские страницы. – В: Болгарская русистика, 2019, № 3, с. 21-39.
 10. Демон Мороз. – В: За смисъла на догадките. Сборник в чест на доцент д-р Румяна Евтимова. С., 2019, ISBN 978-954-07-4911-2, с. 66-76.

Образование:

1993 Доктор по филология
Тема на дисертацията: „Старата руска литература в историко-литературното развитие на Русия през първата четвърт на XIX в.“

1987 - 1990 Редовна докторантура в секция „Руска литература“ в Института за литература - БАН.

1980 - 1985 Кубански държавен университет (Краснодар, Русия), филологически факултет, специалност „руски език и литература“.

1979 - 1980 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност „руска филология“

1975 - 1979 Първа езикова гимназия с преподаване на руски език „Л. Каравелов“ (Хасково)

Академични длъжности:

Институт за литература при БАН

2006 - Секретар на Специализирания научен съвет за литературознание към ВАК

2002 - Старши научен сътрудник ІІ ст.

1998 - 2002 Научен сътрудник І ст.

1994 - 1998 Научен сътрудник IІ ст.

1991 - 1994 Филолог-специалист

Участие в научно-изследователски проекти:

2007 - Руската литература в българското интернет пространство: текстове и четене

2002 - 2006 Руската литературна емиграция в България: 20-те - 40-те години на ХХ век

2000 - 2003 Руският повествователен канон

1997 - 1999 Интерпретационни аспекти на текста и интертекста в руската и българската литература

Преподаване:

1998 Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
упражнения по стара руска литература, специалност „руска филология“

1998 - 1999 Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
упражнения по руска класическа литература от XIX в., специалности
„руска филология“, „българска филология“

1998 -2000 Смолянски филиал на ПУ „Паисий Хилендарски“
лекции и упражнения по руски фолклор и руска литература (ХІ-ХVІІІ в.), специалност „български и руски език“

1999 - 2001 Нов български университет
лекции и упражнения по руски литература (ХІХ-ХХ в.), специалност „приложна лингвистика“

2000 - 2001 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
лекции по руски фолклор, стара руска литература и руска литература XVIII век, специалности „руска филология“, „български и руски език“, „руски и западен език“

2004 Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Руска литературна антропонимика. Лекции в магистърска програма в модула „Културна антропология“, специалност „Руско литературознание“

2004 Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Руските литературни митове. Лекции в магистърска програма в модула „Културна антропология“, специалност „Руско литературознание“

2005 Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
лекции по стара руска литература, специалност „руска филология“

2004 - 2007 Нов български университет
Практически руски език за неспециалисти, различни нива

Избрани публикации:

І. Научни статии и студии

В чужбина

 • Новгородская тема в творчестве писателей-декабристов. // Русский язык и литература в общении народов мира: проблемы функционирования и преподавания : Тезисы докладов и сообщений в 2 томах. Т. 2. (VII Международный конгресс МАПРЯЛ) - Москва, 1990.
 • Pierre le Grand et son image littéraire: entre le progrès et la violence. // Progrès et violence au XVIIIe siècle : Seminaire Est-Ouest 1997, Berlin 19.-27.1997.
 • Мотивы христианских легенд в поэзии М. Ю. Лермонтова. // Проблемы стиля и жанра в русской литературе XIX века. - Екатеринбург, 1997.
 • Всадник - конь в литературах Slavia orthodoxa. // Tradycja i inwencja. Watki i motywy obiegowe w dawnych literaturach slowianskich. - Lodz, 1998.
 • Медный всадник как литературный персонаж : Ожившая статуя в литературе XVIII в.. // Филология, Nо 14, 1998, с. 41-43 (Краснодар, Русия).
 • Медный всадник как Медный двойник. // Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Университетский пушкинский сборник 1799-1999. - Москва, 1999, с. 187-193.
 • Медный всадник как Медный двойник (тезисы). // А.С. Пушкин и мировая культура. Международная научная конференция. Материалы. - Москва, 1999.
 • Несостоявшееся свидание Онегина и Татьяны. // Педагогический вестник Кубани, 2000, 1 (11), с. 39-41.
 • Метаморфозы Медного Всадника. // Московский пушкинист, VII. - Москва, 2000, с. 54-65.
 • Pierre le Grand et son image littéraire: entre le progrès et la violence. // Progrès et violence au XVIIIe siècle. Paris, 2001, p. 205-232.
 • Поэзия на каждый день (на материале русской эмигрантской печати в Болгарии 1920 - 1930 гг.). // Журналистика: Историко-литературный контекст, вып. Второй. - Краснодар, 2003, с. 108-130.

В България

 • Жанровое своеобразие произведений писателей-декабристов на древнерусские темы. // Международный симпозиум "Проблемы жанров русской классической и советской литературы", София, 31 марта - 1 апреля 1989 г. Тезисы докладов и сообщений. - София, 1989.
 • Значение изучения древнерусской литературы для подготовки будущих учителей. // IV национальная конференция на тему: "Реформа образования и новые тенденции в обучении русскому языку и литературе в средних и высших школах НРБ", Бургас, 10 - 8.10 1989. Тезисы докладов и сообщений. - Бургас, 1989.
 • Лермонтов и старата руска литература. // М.Ю.Лермонтов - смел потомък непокорен. - София, 1990, с. 46-50.
 • Координаты пространства и времени в поэзии А.И. Одоевского. // Международен симпозиум на МАПРЯЛ "Художественное время и пространство в русской литературе" 02-03.10.1992. Тезисы докладов и сообщений. - София, 1992.
 • Поэма неизвестного автора "Любовь в тюрьме" (К вопросу о начале болгарской темы в русской литературе). // Болгарская русистика, 1992, No 3-4, с. 28-34.
 • Предтечи на руското славянофилство. // Славянската взаимност - минало и съвременност. Славянски летописи, т. I. - София, 1994, с. 9-17.
 • "История государства Российского" на Н.М.Карамзин и старата руска литература. // Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - България. Научни трудове, том 32, кн.1- Филологии, 1994 , с. 507-512.
 • Алеко Константинов - преводач на Пушкинови поеми. // А.С. Пушкин и българската култура. - София, 1999, с. 141-164.
 • Меден Конник или Меден Двойник? // Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - България. Научни трудове, том 36, кн.1- Филологии, 1998, с. 425-431.
 • Медният Конник: динамика на образа, или Когато статуите се оживяват. // Литературна мисъл, 1999, № 1, с. 44-61.
 • Митотворчеството на декабристите. // Славянските култури и съвременната цивилизация. Славянски летописи, том III. - София, 1999, с. 61-76.
 • Руският държавник и западният интелектуалец (Петър Велики през погледа на френските писатели). // Славянските култури и модерната цивилизация. Славянството - съвременни предизвикателства. Славянски летописи, т. V-VI, дял II. - София, 1999, с. 335-358.
 • Триадата конник - кон - змия в поемата на А.С. Пушкин "Медният конник". // Език и литература, 1999, № 2-3, 1999, с. 39-46.
 • Другото лице на Просвещението. Литературният образ на Петър Първи и проблемите на неоезичеството. // Да мислим другото - образи, стереотипи, кризи. XVIII - XX век. - София, 2001, с. 242-261.
 • Лермонтовский герой: проблемы онтогенеза. // Болгарская русистика, 2001, № 3-4, с. 48-56.
 • В поисках Эвридики. // Четене на литературната класика : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор д.ф.н. Петко Троев. - София, 2002, с. 43-47.
 • Руската русалка. // Болгарская русистика, 2002, № 2, с. 24-28.
 • А.С. Пушкин и петровский миф русской литературы. // Проблеми, имена и школи в руското литературознание през XX век. Проблемы, имена и школы в русском литературоведении XX века. - София, 2003, с. 116-121.
 • Бронзовите кумири на Русия. // Модерността вчера и днес. - София, 2003, с. 262-286.
 • Поэзия на каждый день (на материале русской эмигрантской печати в Болгарии 1920 - 1930 гг.). // Журналистика: Историко-литературный контекст", вып. Второй. - Краснодар, 2003, с. 108-130.
 • Санкт-Петербург: граници и лица. (Двойно юбилейно). // Литературна мисъл, 2003, № 1-2, с.136-158.
 • Пушкин и Евгений. // Болгарская русистика, 2004, № 1-2, с. 51-57.
 • Златната табакера или Остойностяването на литературния труд в Русия. // Пари, думи, памет. - София, 2004, с. 278-289.
 • Име и литература. // Слово, време, литература : Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на професор Иван Цветков. - София, 2004, с. 89-99.
 • По дрехите посрещат... " или външният вид в културологичната антитеза Изток - Запад. // Литературна мисъл, 2005, № 1, с.105-113.
 • Иван Вазов - преводач на Пушкиновата поема "Медният конник". // Класика и литературна история : Научен сборник в памет на проф. Л. Стаматов. - Благоевград, 2005, с. 192-197.
 • Литературната антропонимика: въпроси и опит за отговори. // Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 8. - Велико Търново, 2006, с. 119-124.
 • Кто такая Ольга Инсарова? // Междукултурната комуникация и руските литературни модели = Межкультурная коммуникация и русские литературные модели. - София, 2006, с. 87-102.
 • Руският държавник: живот след смъртта. // 60-години руска филология в СУ "Св. Климент Охридски" : Сборник научни статии. - София, 2006, с. 268-277.
 • Лапидарность российского XVIII века (к разгадке одной надписи). // Реката на времето : Сборник стати в памет на проф. Людмила Боева (1934 - 2001). - София, 2007, с. 174-182.
 • Миф о Галлиполи. // XI конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Мир русского слова и русское слово в мире. Т. 7. Русская литература: история и современность. Методика преподавания русской литературы. - София, 2007, с. 161-165.
 • Мифы XX века. (К вопросу о мифотворчестве русской военной эмиграции первой волны). // Годишник на Филологическия факултет на ЮЗУ "Н. Рилски". - Благоевград, 2007, № 5, с. 115-126.

ІІ. Рецензии за научни трудове

 • Л. Боева. "Проблемы русской литературы XI-XVIII веков" и "развитие жанров в русской и болгарской литературах XVII и XVIII вв." // Болгарская русистика, 1989, № 2.
 • "Древнерусская литературе". Хрестоматия. Составители: Ангелина Вачева и Людмила Боева. // Болгарская русистика, 1994, № 1.
 • Лермонтову 180 лет. // Болгарская русистика, 1995, № 1.
 • Ангелина Вачева. Поэма-бурлеск в русской поэзии XVIII века. Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Издателство "Карина М", С., 1999. // Болгарская русистика, 2001, № 2, с. 64-65.