проф. д-р Мария Йовчева

maria_jovcheva.jpeg

Мария Йовчева е изследовател с интереси в следните области: история на българската средновековна литература и книжнина
(химнография, литургическа книжнина, библейски книги и др.); кирилометодиевистика; преводаческите школи в средновековна България; компютърна обработка и анализ на средновековните славянски ръкописи.

 
 
Образование:  
1999 Защита на дисертационен труд за присъждане на научната и образователна степен "доктор" на тема Солунският октоих - среднобългарски паметник от края на XIII век
1981 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, специалност Българска филология

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

 
2009 - ст. н. с. II ст., Институт за литература при БАН
2003-2009 ст. н. с. II ст. в КМНЦ, БАН
1995-2003 н.с. II ст. в КМНЦ, БАН
1994-1995 н.с. III ст. в КМНЦ, БАН
1991-1993 н.с. III ст. в Институт за български език, БАН
1990-1991 н.с. III ст. в Централна библиотека на БАН

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

2009-2011 Изграждане на дигитална лаборатория за славянски ръкописи, старопечатни книги и справочна база данни (съвместен проект между Института за литература и Университета в Гьотеборг и Университета в Упсала, Швеция)
2009 - Старобългарската литература в контекста на византийската култура и средновековните славянски литератури (проект на Направление Стара българска литература) - ръководител на проекта
2009 - Репертоар на старобългарската литература и книжнина с компютърни средства (проект на Направление Стара българска литература)
2005-2008 Старобългарската агиография и химнография като извор за културните контакти между европейския Изток и Запад през Средновековието (подкрепен от Националния фонд за Научни изследвания) - ръководител на проекта.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

2009 Восточноправославная гимнография: сущность, история, микро- и макрожанровые формы (4 лекции), на Международната младежка научна школа "Письменное наследие и современные информационные технологии" (El'Manuscript-09-WS), Ижевск, 12-15 октомври
2002 История на българския език - Еврейски университет в Йерусалим, Израел (2 лекции)
2000 Оригинални произведения на старобългарската химнография - Славянски факултет на Университета във Флоренция, Италия (2 лекции)
2000 Византийската и славянската химнография - Славянски факултет на Римския университет 3, Италия (2 лекции)
1994-1999 семинарни упражнения по старобългарски език и история на българския език в СУ "Св. Кл. Охридски"

Участие в научни и обществени организации:

2005 - The American Society of Byzantine Music and Hymnology
2003 - Славянска библейска комисия при Международния комитет на славистите

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

І. Книги

 1. Българското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва. Каталог. С., 1999, 105 с.+159 ил. (в съавторство със С. Николова, Т. Попова, Л. Тасева).
 2. Книга на пророк Иезекиил с тълкования. Изданието е подготвено от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гръцкия текст Т. Илиева (= Старобългарският превод на Стария завет. Т. 2.). София, 2003, 454 с.
 3. Солунският октоих в контекста на южнославянските октоиси до XIV век. (=Кирило-Методиевски студии. Кн. 16). София, 2004, 479 с.
 4. Berlinski sbornik. Ein kirchenslavisches Denkmal mittelbulgarischer Redaktion des beginnenden 14. Jahrhunderts. Hrsg. von H. Miklas, L. Taseva, M. Jovceva. (= Schriften der Balkan komission 47. Fontes № 3). Wien-Sofia, 2006, 456 pp.

ІІ. Научни статии и студии

В чужбина

В България

 1. Древнеболгарский перевод Апокрифического апокалипсиса Иоанна Богослова. - Slavia, 65, 1996, 3, 281-293 (в съавторство с Л. Тасева).
 2. Изследването на Ватрослав Облак върху Апокалипсиса и проучването на ранните славянски преводи на пророческите книги (Книга на пророк Иезекиил). - In: Simpozij Obdobja 17. Vatroslav Oblak, Ljubljana 12-13.12.1996. Ljubljana, 1998, 23-33 (в съавторство с Л. Тасева).
 3. Гимнографическое наследие Кирилло-Мефодиевских учеников в русской книжности. - Древняя Русь, 8, 2002, 100-112.
 4. Пражките глаголически листове в контекста на старобългарската химнография. - Wiener Slavistisches Jahrbuch, 47, 2001, 51-72.
 5. Хилядолетната традиция на славянската Библия и съвременните преводи на български и словенски. - In: Mednarodni simpozij Obdobja 18. Ljubljana, 9 in 12. december 1999. Ljubljana, 91-107 (в съавторство с Л. Тасева).
 6. Проблемы текстологического изучения древнейших памятников оригинальной славянской гимнографии. - In: La poesia liturgica slava antica. XIII congresso Internazionale degli Slavisti. Blocco tematico 14. Relazioni. Roma-Sofia, 2003, 56-78.
 7. Божието име Адонаи в книжнината на православните славяни през Средновековието. - В: Jews and Slavs. Vol. 15. Jerusalem-Sofia, 2005, 297-312 (в съавторство с Л. Тасева).
 8. Осмогласният цикъл канони и стихири на Климент Охридски за първоапостолите Петър и Павел. - В: XXXI научна конференциjа на XXXVII Mеѓународeн семинар за македонски jазик, литература и култура, Скопjе, 2005, 125-135.
 9. Акростихът в старобългарския канон за св. Tроица като свидетел за произхода на творбатa. - В: Црквене Студиjе. Год. II. Бр. 2, 2005, Ниш, 299-312.
 10. Традиция и новое в богословской терминологии афонских редакторов 14 века (на основе текста Октоиха). - В: Церковнославянский язык: история, исследование, преподавание. М., 2006, 35-54.
 11. Святой Вит в древнеславянской книжности. - Древняя Русь, 4(26), 2006, 10-19.
 12. Мъчението на св. Аполинарий Равенски в контекста на ранната славянска преводна литература. - In: Abhandlungen zu den Grossen Lesemenaen des Metropoliten Makarij. Bd. 2. Freiburg i. Br., 2006, 153-198 (в съавторство с Л. Тасева).
 13. Милутиновият октоих (Уваров 521, ГИМ) като свидетел за славянската богослужебна книжнина от средищата в Светите земи. - В: Манастир Бањска и доба краља Милутинa. Зборник са научног скупа одржаног од 22. до 24. септембра 2005. године у Косовскоj Митровици. Ниш - Косовска Митровица - Манастир Бањска, 2007, 359-374.
 14. Древнеславянский Октоих: реконструкция его состава и структуры. - In: Liturgische Hymnen nach byzantinischem Ritus bei den Slaven in altester Zeit. Paderborn, 2007, 50-73.
 15. Оригинална славянска творба ли е Службата за св. Михаил Воин? - В: XXXIV научна конференциjа на XL меѓународен семинар за македонски jазик, литература и култура (Охрид 13.-30. VIII. 2007). Лингвистика. Скопjе, 2008, 183-197.
 16. The Unedited Oktoechos Canons for Prophets and Martyrs in the Byzantine and Slavonic Tradition. - Byzantinoslavica, 66, 2008, № 1-2, 139-166 (в съавторство с D. Getov).
 17. Об одной словообразовательной модели в ранних гимнографических текстах (глаголы с суффиксами -ова-/-ева-). - В: Bibel, Liturgie und Frommigkeit in der Slavia Byzantina. Festgabe fur Hans Rothe zum 80. Geburtstag, hrsg. von Dagmar Christians, Dieter Stern und Vittorio S. Tomelleri. Munchen-Berlin, 2009, 209-228.
 18. Новые тенденциии в развитии болгарской переводной и оригиналной гимнографии в XIV в. - Древняя Русь, № 4 (38), декабрь 2009, 36-43.
 19. Южнославянскaта литургическа книжнина през XIII век. - Зборник радова Византолошког института, 46, 2009, 351-364.
 20. Мъчението на св. Александър Римски (Един рядък агиографски текст в книжнината на православните славяни). - В: Text - Sprache - Grammatik. Slavisches Schrifttum der Vormoderne. Festschrift fur Eckhard Weiher. Herausgegeben von J. Bestres-Dilger und A. Rabus (= Die Welt der Slaven. Sammelbande. Bd. 39). Munchen-Berlin, 2009, 67-94 (в съавторство с Л. Тасева).
 21. Анонимният Канон за архангел Михаил с предполагаем непреводен произход. - Црквене студиjе, бр. 6, 2009, 203-214.
 1. Двата старобългарски превода на Псевдо-Методиевото Откровение. - В: Кирило-Методиевски студии. Кн. 10. С., 1995, 22-45 (в съавторство с Л. Тасева).
 2. Апокрифният Апокалипсис на Йоан Богослов по препис № 639 от Синодалната сбирка в Москва. - Palaeobulgarica, 18, 1994, № 4, 64-74 (в съавторство с Л. Тасева).
 3. Преводачески особености в Книга на пророк Иезекиил по ръкопис F.I.461 oт Руската национална библиотека. - Palaeobulgarica, 19, 1995, № 4, 40-52 (в съавторство с Л. Тасева).
 4. Композиция на неделните служби в Солунския октоих. - Palaeobulgarica, 21, 1997, 4, 37-71.
 5. Ранната славянска текстова традиция на Книгата на пророк Иезекиил. - Palaeobulgarica, 22, 1998, № 2, 26-39 (в съавторство с Л. Тасева).
 6. Среднобългарският превод на Псевдо-Методиевото Откровение. - В: Търновска книжовна школа. Т. VI. Шести международен симпозиум, Велико Търново, 26-28 септември 1994. Велико Търново, 1999, 281-294 (в съавторство с Л. Тасева).
 7. Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски в Октоиха. - Palaeobulgarica, 23, 1999, № 3, 3-30.
 8. Праздничные и воскресные блаженны в византийском и славянском богослужении VIII-XIII вв. - Palaeobulgarica, 25, 2001, № 3, 31-61 (в съавторство с А. Пентковский).
 9. Текстовая традиция чтений из Книги Пророка Иезекииля на Богородичные праздники. - В: Език и история на българските средновековни текстове. Сборник в чест на Екатерина Дограмаджиева (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 14). С., 2001, 65-80 (в съавторство с Л. Тасева).
 10. Старобългарската служба за първомъченик Стефан и Стефан I папа Римски. - Старобългарска литература, 32, 2001, 21-44.
 11. Старобългарската служба за Аполинарий Равенски от Климент Охридски. - Palaeobulgarica, 26, 2002, № 1,17-32.
 12. Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. - В: Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. С., 2002, 382-393.
 13. За два октоиха от Библиотеката на Хърватската академия на науките и изкуствата. - В: Българи и хървати през вековете. 2. Материали от конференцията, проведена в София (20-22 май 2001). С., 2003, 66-76.
 14. Календарните особености на Путятиния миней - отправна точка за многопосочни разисквания. - В: Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на дфн проф. Румяна Павлова. С., 2003, 182-193.
 15. Новоизводният славянски Октоих по най-ранния препис в кодексите № 19 и 20 от манастира "Св. Екатерина" в Синай. - В: Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция, София, 26-28 юни 2003. С., 2004, 205-234.
 16. "Руските" памети в Асеманиевото евангелие и Охридския апостол. - В: НЯСТЬ УЧЕНИКЪ НАДЪ УЧИТЕЛЕМЬ СВОИМЬ. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. С., 2005, 220-237.
 17. Старата латинска заемка скриня. - In: Acta Palaeoslavica. vol. 2. In honorem professoris Angelinae Minceva. С., 2005, 148-156.
 18. Езикови свидетелства за произхода на Службата за Пренасяне на мощите на Климент папа Римски. - В: Старобългарска литература, 33-34 (В чест на Климентина Иванова), 2005, 64-77.
 19. За датата на Успението на цар Петър и за култа към него. - В: ТАНГРА. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев. С., 2006, 543-557 (в съавторство с И. Билярски).
 20. Езиковите образци на атонските редактори. - В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Велико Търново, 2006, 221-240 (в съавторство с Л. Тасева).
 21. Январская служба св. Афанасию Александрийскому в ранней славянской книжности. - В: Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Сборник доклади от международната конференция в София 7-9.07.2005. С., 2006, 91-110.
 22. Българската редакция на служебния миней от XIII в. - Старобългарска литература, 37-38, 2007, 3-18.
 23. Старобългарската химнография. - В: История на българската средновековна литература. Съст. А. Милтенова. I изд. С., 2008; ІІ изд. С., 2009, 104-125.
 24. Евхологични текстове. - В: История на българската ..., 160-170 (в съавторство с М. Димитрова).
 25. Климент Охридски. - В: История на българската ..., 230-237.
 26. Наум Охридски. - В: История на българската ..., 237-239.
 27. Литературата от 927 г. до края на Първото българско царство. Политико-религиозни, литературни и културни процеси. - В: История на българската ..., 255-270 (в съавторство с A. Mилтенова).
 28. Петър Черноризец. - В: История на българската ..., 267-270.
 29. Старобългарската литература и източнославянската книжовна традиция. - В: История на българската ..., 306-312 (в съавторство с A. Mилтенова, Т. Славова).
 30. Западнобългарските анахорети през византийското владичество. - В: История на българската ..., 409-414.
 31. Литературата през XIII век. Обща характеристика. Традиции и иновации. Тенденция към документалност. - В: История на българската ..., 435-442 (в съавторство с А. Милтенова).
 32. Химнографията през ХІІІ век. - В: История на българската ..., 443-452.
 33. Атонска книжовна реформа. - В: История на българската ..., 510-519 (в съавторство с с Л. Тасева).
 34. Химнографията през ХІV - началото на ХV век. - В: История на българската ..., 536-548.
 35. Преводната литература през ХІV век. - В: История на българската ..., 551-561 (в съавторство с Л. Тасева).
 36. Промени в макрожанровите състави. - В: История на българската ..., 561-568 (в съавторство с А. Милтенова).
 37. Химнописецът Ефрем. - В: История на българската ..., 579-581.
 38. Българската литература и другите славянски и неславянски литератури. Българо-руски книжовни връзки. - В: История на българската ..., 676-683 (в съавторство с А. Милтенова).
 39. Химнографският репертоар за новите мъченици. - В: История на българската ..., 708-711.
 40. Возникновение славянских служебных миней: общие гипотезы и текстологические факты. - Scripta&e-Scripta, 6, 2008, 195-232.
 41. Календарът на миней Григ. 1/5 от ОГНБ (втори Добрианов миней). - В: Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. София, 2008, 83-104.
 42. Още веднъж за протографа на Путятиния миней (РНБ, Соф. 202). - В: Четвърти международен симпозиум "Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен, 2008, 326-340.
 43. Съставът на киевските печатни минеи в светлината на вековната славянска ръкописна традиция. - Старобългарска литература (Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на Красимир Станчев и Александър Наумов), 40-41, 2009, 53-63.
 44. Службите за празника на св. Георги на 26 ноември в южнославянските минеи. - В: ПЯНИЕ МАЛО ГЕОРГИЮ. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. С., 2010, 101-116.

ІІІ. Рецензии за научни трудове

 1. The First Comprehensive Edition of a Slavonic Hand-written Prophetologion. [Рец. за Рибарова, З., З. Хауптова. Григоровичев паримеjник. Т. I. Текст со критички апарат. Скопjе, 1998] - Orientalia Christiana Periodica, 67, 2001, № 2, 447-454 (в съавторство с L. Taseva).
 2. Предизвикателствата на ранните славянски служебни минеи. [Рец. за Нечунаева, Н. Минея как тип славяно-греческого средневекового текста. Таллин, 2000.] - Palaebulgarica, 26, 2002, № 4, 104-120.
 3. Нов поглед върху текстовата традиция на химнографските творби в прослава на славянските първоучители Кирил и Методий. [Рец. за Мирчева, Б. Канонът за Кирил и Методий и Службата за Кирил в славянската книжнина. Велико Търново, 2001]. - Palaeobulgarica, 28, 2004, № 4, 103-112.
 4. Достоен завършек на изданието на руските служебни минеи за декември. [Рец. за Christians, D. Worterbuch zum Gottesdienstmenaum fur den Monat Dezember slavisch - griechisch - deutsch nach ostslavischen Handschriften des 12. und 13. Jahrhunderts mit einem Glossar griechisch - slavisch (= Abhandlungen der Nordrhein-Westfalischen Akademie der Wissenschaften; Bd. 107. Patristica Slavica. Bd. 8). Wiesbaden, 2001]. - Palaeobulgarica, 29, 2005, № 1, 111-118.
 5. Труд, достойный своего оригинала. [Рец. за Die Grossen Lesemenaen des Metropoliten Makarij. Uspenskij spisok. Т. 1.-3. Frejburg i. Br., 1997-2001]. - Palaeobulgarica, 30, 2007, № 1, 77-86.
 6. Gottesdienstmenaum fur den Monat Dezember auf der Grundlage der Handschrift Sin. 162 des Staatlichen Historischen Museums Moskau (GIM). Historisch-kritische Edition. Тeil 4: 25. bis 31. Dezember einschlie?lich des Sonntags nach Christ Geburt. Paderborn, 2006. [Рец.] - Старобългарска литература, 37-38, 2007, 260-268.
 7. Getov, D. Catalogue of the Greek Liturgical Manuscripts, kept in the Library of the "Ivan Dujcev Centre for Slavo-Byzantine Studies". [Рец.] - Старобългарска литература, 39-40, 2008, 238-243.
 8. Свети Климент Охридски: Слова и слyжби. [Рец.] - Scripta& e-Scripta, 7, 2009, 327-332.
 9. Кън­жии изборьникъ за възпитание на канартикина. Издаден от Уйлям Р. Федер. Т. 1. Увод и показалци. Т. 2. Текст. Велико Търново, 2008. [Рец.] - Българистика/Bulgarica, 18, 2009, 95-97.
 10. Разгадател на на вековни тайнописни послания (Проф. Георги Попов на 65 години). - Palaeobulgarica, 32, 2008, № 3, 107-115.

ІV. Енциклопедични и речникови статии

 1. Светилен. - В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 567-569.
 2. Седален. - В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 575-576.
 3. Славова, Татяна. - В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 629-633.
 4. Служба. - В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 646-648.
 5. Служби за Климент Охридски. - В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 671-676.
 6. Служби за Наум Охридски. - В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 676-680.
 7. Срезневски, Измаил. - В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 729-739 (в съавторство с Л. Тасева).
 8. Стихира. - В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 755-759.
 9. Стихирар. - В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 759-761.
 10. Тропар. - В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 4. С., 2003, 676-680.

V. Съставителство, редакция, коментар

 1. " La poesia liturgica slava antica / Древнеславянская литургическая поезия. XIII Congresso internazionale degli Slavisti (Lubiana, 15-21 Agosto 2003). Blocco tematico n° 14. Relazioni. A cura di Krassimir Stantchev e Maria Yovcheva. Roma-Sofia 2003, Roma-Sofia, 2003, 112 рр.
 2. Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция, София, 26-28 юни 2003. Ред. Л. Тасева, Кр. Фос, М. Йовчева, Т. Пентковская. С., 2004, 518 с.
 3. Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005. Ред. Л. Тасева, Р. Марти, М. Йовчева, Т. Пентковская. С., 2006, 538 с.
 4. ПЯНИЕ МАЛО ГЕОРГИЮ. Сборник в чест на 65-годишнина на проф. дфн Георги Попов. Ред. М. Йовчева, Ив. Добрев, А. Турилов, Е. Трайчев. С., 2010, 660 с.