гл. ас. д-р Албена Иванова

Албена Иванова работи във всички полета на компаративистиката, както и в областите на славистиката и балканистиката.

Име: Албена Людмилова Иванова
Дата на раждане: април 1962 г.
Място на раждане: гр. Видин
Телефон: 70 17 40
Е-mail: ivanovaalbena@yahoo.com

Област на научни интереси: всички полета на компаративистиката; славистика; балканистика
Образование:  
1999 Доктор по филология
Тема на дисертацията: "Стилно-езикови особености на модернизма в поезията на балканските славяни в прехода XIX-XX век"
1980 - 1985 Софийски университет "Св.Климент Охридски",
Факултет по славянски филологии, Българска филология
1976 - 1980 29 ЕСПУ "Георги Бакалов" с разширено изучаване на английски език
   
АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

 

Институт за литература при БАН
2002- научен сътрудник ІІ ст.
2000 - 2002 литературовед (филолог-проучвател)
 
УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:
   
2004 - 2007 Южнославянските литератури в сръбската и българската периодика между двете световни войни (1919-1939), съвместно с Института за литература и изкуствознание, Белград (ръководител на проекта)
2002-2004 Героят в централноевропейските и балканските литератури от ХІХ-ХХ век
2000 - Диалогът на българската литература със света (XIX-XX век). Типологически и рецепционни аспекти
2000 - 2004 Литература на етническите групи в България от Освобождението до наши дни

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

І. Книги

 • Поезията на южнославянския символизъм. - София : АИ Проф. Марин Дринов, 2006. - 305 с.

ІІ. Съставител, редактор, предговор

 • Български видения : [Предг.]. // Петър Василев. Тропически халюцинации. / Ред. Албена Иванова. - София, 2002, с. 7-10.
 • Горчивият залък на изпитанието : [Предг.]. // Петър Василев. Спомени на един емигрант / Ред. Албена Иванова. - София, 2002, с. 10-23.

ІІІ. Научни статии и студии

В чужбина

 • Пътешествието на граф д'Осонвил от Солун до Белград. // Зборник књига о путопису / Ур. Миодраг Матицки, Слободанка Пековић. - Београд, 2001, с. 417-424.
 • Образ Османской империи в болгарских летописных заметках. // Балканские чтения 7 : Тезисы и материалы. В поисках "ориен-
  тального" на Балканах. Античность. Средневековье. Новое время. - Москва : Инст. Славяноведения РАН, 2003, с. 165-167.
 • Косово у поезији Милана Ракића. // Српска књижевност на Косову и Метохији 1945-2000: Зб. Радова - део први. - Косовска Митровица-Лепосавић, 2004, с. 147- 153. ; Също и в: Баштина, 2003 [2004], № 16, с. 147-153.
 • Hrdina v zanrovom modeli "Voјenskeho dennika" bulharskej a greckej literatury ( Novela Cholera a roman Vojna L'udmila Stojanova a roman Zivot v hrobe Stratisa Mirivilisa ). // Hrdina v stredoeuropskych a balkanskych literaturach 19. a 20. Storocia. - Bratislava, 2004, s. 100-104. (Рез. на англ. ез.)
 • Сербия в критике и публицистике Ивана Вазова / Перев. Н. Н. Пономаревой. // Славяноведение, 2003 [2004], № 6, с. 94-96.
 • Књижевни живот бугарских влаха према периодичним издањима TIMPUL-а / ВРЕМЕ ( 1993-2002 ). // Књижевност на језицима мањина у Подунављу : Зб. радова. - Београд, 2004, с. 193-201. (Рез. на англ. ез.)
 • Литературата като документ на историята. // [Тридесет и втора] XXXII научна конференциjа на XXXVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Охрид, 15 авг. - 17 авг. 2005. Литература. - Скопје, 2006, с. 199-208.
 • Духовна уздизања балканских Словена у контексту стваралаштва Григорија Божовића, Димитра Талева и Милета Неделкоског = Духовният подем на балканските славяни в литературния контекст на творчеството на Григорие Божович, Димитър Талев и Миле Неделковски. // Духовност писане културе срба у контексту културе балканских словена : Научни скуп, Лепосавић, 24. децембар 2007. - Приштина - Лепосавић, 2007, с. 103-109.

В България

 • Билингвизмът и полилингвизмът на Балканите. // Ethnoses and cultures on the Balkans. Intern. Confer. Bulgaria, Trojan, 23-26.08.2000. Vol. 1. - Sofia, 2000, p. 147-152. (рез. на англ. ез.)
 • Границата в живота на един Балъкчия и някои нейни художествено-литературни рефлексии. // The Border / Границата. Intern. conf., Bulgaria, Stakevci, 29-30 Aug. 2001. Sofia, 2001. Vol. 1. - Sofia, 2001, p. 151-167.
 • Към фолклорния портрет на каракачаните. // Многоцветие : Из културата на малцинствата в България. [Сборник]. - София, 2001, с. 121-133.
 • Исихазмът на търновските книжовници в контекста на четиринадесети век. // Търновска книжовна школа. Т. 7. Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа : VII междунар. симпозиум. В. Търново, 8-10 окт. 1999 г. - В. Търново, 2002, с. 73-79.
 • Наблюдения върху езика на дървесната флора в Йовковата проза. // Йордан Йовков. Нови изследвания / 2 : 120 г. от рождението му. - София, 2003, с. 141-143.
 • Междутекстови напрежения в паралелите между Димчо Дебелянов и Йенс Петер Якобсен. // Датската литература в България - един век очарование = Danish Literature in Bulgaria - one century of Enchantment : Матер. от бълг.-дат. конф., проведена в СУ "Св. Кл. Охридски" 18-20 окт. 2000 г. Фак. по клас. и нови филол. - София, 2003, с. 179-182.
 • Проблеми на хронологията, жанровите особености и спецификата на посланията в българската приписка. // Сборник в чест на Георги Данчев: Материали от Междунар. науч. конф. В. Търново, 13-14 дек. 2002 г. - В. Търново, 2004, с. 211-217.
 • Рецепцията на скандинавски автори в България посредством списание "Хиперион" ( 1922-1930 ). // Снори Стурлусон и корените на нордската книжовност = Snorri Sturluson and the Roots of Nordic Literature: Сб. - София, 2004, с. 381-386. (Рез. на англ. ез.)
 • Образът на Америка според два известни пътеписа: "До Чикаго и назад" от Алеко Константинов и "През Атлантика до Пацифика" от Анте Тресич -Павичич. // Алеко КОНСТАНТИНОВ вечният съвременник : [Сб.]. Докл. и съобщения от юбил. науч. конф. по случай 140 г. от рождението на Алеко Константинов, юни 2003 г. / Ред. кол. Румен Шивачев, Пламен Антов, Катя Бъклова. - София, 2006, с. 141-146.
 • Цитатите в романа "Под игото". // Класика & авангард: Юбил. сб. По случай 70-та год. на Иван Сарандев / Ред. Свилен Каролев, Владимир Янев, Людмила Малинова ; Библиогр. ред. Нелма Вълчева. - София, 2006, с. 65-68.
 • Институцията "насилие" в Османската империя според славянските литератури. // Български литературно-исторически алманах : 2006. - София, 2006, с. 60-72. (С библиогр.)
 • Символика и екопослания в анималистиката на Емилиян Станев. // Писател български :100 години от рождението на Емилиян Станев. - София : ЛИК, 2007, с. 223-227.
 • Маските в поезията на Антун Густав Матош. // Под знака на европейските културни диалози : В памет на професор Боян Ничев. - София : УИ Св. Кл. Охридски, 2007, с. 436-441.