доц. д-р Рая Кунчева

Научните интереси на Рая Кунчева са в следните области: стихознание, методология на хуманитарните науки, значение и диалог.

ОБРАЗОВАНИЕ:

1979 Доктор по филология
Тема на дисертацията - "Влиянието на руската поезия при въвеждането на силабо-тоническото стихосложение в българската поезия"
1976 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по славянска филология, специалност Българска филология

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН
1994 старши научен сътрудник II ст.
1986 научен сътрудник
1980 филолог-проучвател

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

международни:
българо-полски Сравнителна славянска метрика
българо-унгарски Граници и възможности на литературознанието
българо-словашки Езици на модерността
национални:
  Кръстопътища на литературната теория
  Методологически проблеми на литературознанието
  Поетика на българската литература
  Творчеството на Михаил Арнаудов и прочитът му днес
  Понятия и проблеми на съвременното литературознание. Справочни и антологични издания

ПРЕПОДАВАНЕ:

1987 СУ - История и теория на българския стих
1990 и 1993 ПУ - История и теория на българския стих
1890 ПУ - Теории за поетическия език през ХХ-ти век в европейското литературознание
1994 НБУ - Стих и култура
1994 ПУ - Метафората
1998 ПУ - Стихът на Христо Ботев
  Подготвен курс лекции на тема "Значението в поетическия текст - преодоляване на противопоставянето между предварително и ситуирано значение" за програмата на Центъра за обучение към БАН

ДОКТОРАНТИ:

 • Морис Фадел - тема на дисертацията "История и интерпретация във възгледите на Пол де Ман" (защитил)
 • Еньо Стоянов
 • Павлин Стоянов (защитил)

БИБЛИОГРАФИЯ:

Кандидатска дисертация:

Влияние русской поэзии на становление болгарского силлабо-тонического стихосложения, 1979 г.

Книги:

Студии и статии:

Съставителство:

 • Стихът като възможност за избор: Моногр. - София : Университетско издателство Климент Охридски, 1988. - 142 с.
 • Метрика, свободен стих, сонет. Стихознанието преди и сега. - София : ИК Аура, 2000. - 318 с.
  1. Българският осмосричник. Метрика и ритмика. // Литературна мисъл, 1979, №2, с. 47-71.
  2. Български ямбически размери. // Литературна мисъл, 1980, №8, с. 15-30.
  3. Хорей и народни размери. // Литературна мисъл, 1982, №4, с. 59-76.
  4. Стихът на Елисавета Багряна. // Елисавета Багряна на 90 години. - Сливен : Окръжен съвет за култура, 1983, с. 79-104.
  5. Стихът на Вазовата "Епопея на забравените". // Литература, общество, идеи. - София : Изд. на БАН, 1986, с. 247-261.
  6. За метрическите и ритмическите трансформации на народната метрика в българската поезия от II-та половина на XIX в. // Стих друге половине деветнаестог века. - Нови Сад : Воjвоhанска академиjа наука и уметности, 1987, с. 45-62.
  7. Стих и семантика. // Slowianska metryka porownawcza III, Warszawa : Instytut Badan Literackich, 1988, с. 145-162.
  8. Стихът като изказване. // Stih u pesmi. - Novi Sad : Воjвоhанска академиjа наука и уметности, 1988, с. 19-29.
  9. Синтагма и ритм 4-стопного ямба (Ломоносов, Пушкин). // Russian Verse Theory. Proceedings of the 1987 Conference at UCLA, USA / ed. Barry P. Scherr, Dean S. Worth. - Columbus, Ohio : Slavica Publishers. Inc., 1988, с. 193-207.
  10. За стиха на преводната поезия през II-та половина на ХIХ в. и началото на ХХ в. // Рецепция на славянските литератури в България. - София : Изд. на БАН, 1989, с. 134-146.
  11. Стихът на Елисавета Багряна. // Елисавета Багряна. Нови изследвания. - София : Изд. на БАН, 1989, с. 165-181.
  12. За фразовата организация на стиха. // Поетика и литературна история. - София : Изд. на БАН, 1990, с. 239-251.
  13. Как работят понятията жанр и стих? // Литературна мисъл, 1990, №10, с. 6-11.
  14. Стихът на Л. Каравелов и някои тенденции в метриката и ритмиката на българската поезия през втората половина на ХIХ в. // Любен Каравелов. Сборник по случай 150 години от рождението му. - София : Изд. на БАН, 1990, с. 239-251.
  15. How the Concepts Genre and Verse Work? // Стих и жанр. - Нови Сад : Воjвоhанска академиjа наука и уметности, 1991, с. 31-39.
  16. Идеологизирани структури - епизод от втвърдяването на значенията. // Литературна мисъл, 1991, №9, с. 10-17.
  17. Проблемите остават (30 години след появата на "Българско стихознание" от Мирослав Янакиев). // Литературна мисъл, 1991, №1, с. 122-136.
  18. Българските преводи на 6-стъпния ямб в лириката на Пушкин. // Slowianska metryka porownawcza IV, Warszawa : Instytut Badan Literackich, 1992, с. 89-104.
  19. Pojem "fonicke linie". // Ceska literatura, 1992, № 2-3, с. 265-280.
  20. Стихът на А. Мицкевич в българските преводи. // Slowianska metryka porownawcza IV, Warszawa : Instytut Badan Literackich, 1992, с. 207-212.
  21. Теоретични съответствия. // Литературна мисъл, 1992, №3-4, с. 51-59.
  22. Успоредните текстове на сонета. Наблюдения върху българския сонет. // Slowianska metryka porownawcza V, Warszawa : Instytut Badan Literackich, 1993, с. 89-122.
  23. За говорния вид на народната песен като обект на изследване в "Българско стихознание". // Сборник от научни трудове, посветен на 70-та годишнина на проф. Мирослав Янакиев. - София : УИ Климент Охридски, 1993, с. 278-294.
  24. Перспективата на ранния структурализъм в изследването на интонацията. Понятието "фонична линия" на Ян Мукаржовски. // Литературна мисъл, №1, 1993, с. 35-48.
  25. Стих и текст в аспекта на историческата поетика. // 20 години българска филология в Пловдивския университет. - Пловдив, 1993, с.15-18.
  26. Стихът на Неофит Бозвели - между средновековната и новата версификация. // Неофит Бозвели, София : Изд. на БАН, 1993, с. 62-81.
  27. Наблюдения върху стиха на Христо Ботев. // Творчеството на Христо Ботев. Теоретически аспекти. - Пловдив : Изд. Макрос 2000, 1995, с. 60-83.
  28. Общи европейски стихови форми в българската поезия. // Slowianska metryka porownawcza VI, Warszawa : Instytut Badan Literackich, 1995, р. 145-219.
  29. Почему возможен альтернирующий ритм 4-стопного ямба в русской поэзии? Сопоставительное исследование болгарского и русского ямба. // Славянский стих. Стиховедение, лингвистика и поэтика, Москва, 1996, с. 122-128.
  30. Boris Khristov. // Dictionary of Literary Biography, v.181, South Slavic Writers Since World War II, ed. by Vasa D. Mihailovich, University of North Carolina, Detroit, Washington, D.C., London : A broccoli Clark Layman Book, 1997, p. 114-119.
  31. Съвременното стихознание и епистемологичните възгледи на Карл Попър. // Човек и време: Сборник с изследвания в памет на Сабина Беляева. - София : Изд. на БАН, 1997, с. 19-25.
  32. Елисавета Багряна и свободният стих в българската поезия през 20-те и 30-те години. // Slowianska metryka porownawcza, VII, Warszawa : Instytut Badan Literackich, 1998, р. 135-170.
  33. Отвъд конвенциите. // Възрожденският текст. Прочити на литературата и културата на Българското възраждане: В чест на 70- годишнината на проф. Дочо Леков. [Сборник]. - София : ИК Сребърен лъв, 1998, с. 62-67.
  34. Яворовият свободен стих. // Литературна мисъл, 1997-98, №1, с. 77-83.
  35. "Чистата поезия" - пресечно понятие на модернизма. Пол Валери и Николай Лилиев. // Езиците на европейската модерност: Български и словашки прочити. [Сборник]. - София : ИЦ Боян Пенев, 2000, с. 92-98.
  36. Типологични и ситуативни значения в мисленето на Цветан Тодоров за другия. // Проблемът за другия : Култ.-худож., антропол. и социално-психол. аспекти. - Варна : Изд. СЛАВЕНА, 2002, с. 97-104. С резюме на англ. ез.
  37. Български осмосричник и кратки размери. // Slowianska metryka porownawcza VII, Warszawa : Instytut Badan Literackich, Warszawa, 2004 с.189-223.
  38. "Дякон Васил Левски" : Опит за анализ. // Да отгледаш смисъла : Сб. в чест на Радосвет Коларов. [Сборник]. - София : ИЦ Боян Пенев, 2004, с. 222-232.
  39. Наблюдения върху духовната ситуация на Пол Валери. // Разум и възвишеност : Юбил. сб. в чест на Димитър Аврамов. - София : УИ Климент Охридски, 2004, с. 141-159.
  40. The concept of memory according to Augustine: Reflections on book ten of Augustine's confessions. // ПАМЯТЬ и текст : Когнитивные и культурологичные аспекты=Меmогу аnd Техt : Соgnitive and Cultural Aspects - София : ИЦ Боян Пенев, 2005, с. 255-281.
  41. Observations on Paul Valery's spiritual situation. // Images of the other in litrerary communication. - София : ИЦ Боян Пенев, 2006, p. 162-176.
  42. La poesie comme liberte. (Preface) // Alain Vuillemin. Lubomir Guentchev. Le poete interdit. Artois : Editions Rafael de Surtis et Editinter, 2006, p. 9-15.
  43. Mетодологическата позиция на Михаил Арнаудов. Наблюдения върху "Основи на литературната наука". // Академик Михаил Арнаудов - ученият и творецът. [Сб.]. - София : София : АИ Проф. М. Дринов, 2006,- с. 397-415. С резюме на англ. ез.
  44. Цветан Тодоров и Мартин Бубер. Интерсубектна антропология и философия на диалога. // Цветан Тодоров - теоретик и хуманист. [Сборник]. - София : ИЦ Боян Пенев, 2007, с.
  45. Мислене в аспекта на моралната онтология. // Човекът в текста=L'Homme dans le Texte: Юбилеен сборник в чест на Стоян Атанасов. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2008, с. 411-433.
  46. Iconicity in Susanne Langer's Theory of Meaning. // Words and Images. Iconicity of the Text = Слова и образы. Иконичность текста. - София : ИЦ Боян Пенев, 2008, р. 377-383.
  47. Александър Веселовски и Михаил Арнаудов за генезиса на литературните родове // Славянска филология : Докл. и статии за ХIV междунар. конгр. на славистите. Т. 24. - София : АИ М. Дринов, 2008, с. 348-371.
 • Елисавета Багряна. Нови изследвания / Ред. колегия Петър Динеков, Милена Цанева, Иван Сарандев, Рая Кунчева. - София : Издателство на БАН, 1989. - 190 с.
 • Славянска филология : Докл. и статии за ХIII междунар. конгр. на славистите. Т. 23 / Ред. к-т Т. Бояджиев, Св. Николова, Ив. Павлов, Ю. Балтова, Р. Кунчева, В. Балевски. - София : АИ М. Дринов, 2003. - 251 с. - (БАН. Кирило-Методиевски научен център ; Инст. за литература).
 • Да отгледаш смисъла : Сб. в чест на Радосвет Коларов / Състав. Рая Кунчева, Клео Протохристова, Благовест Златанов. - София : ИЦ Боян Пенев, 2004. - 519 с. - (БАН. Инст. за литература ; ПУ "Паисий Хилендарски" ; СУ "Св. Кл. Охридски").
 • ПАМЯТЬ и текст : Когнитивные и культурологичные аспекты=Меmогу аnd Техt : Соgnitive and Cultural Aspects / Състав. Тереса Добжинска, Рая Кунчева. - София : ИЦ Боян Пенев, 2005. - 282 с. - (БАН. Инст. за литература ; РАN. Institut Badan literackich).
 • Академик Михаил Арнаудов - ученият и творецът: Сборник с научни изследвания / Състав. Албена Георгиева, Веселка Тончева, Рая Кунчева, Васил Балевски. - София : АИ Проф. М. Дринов, 2006. - 431 с. - (БАН. Инст. за литература ; Инст. за фолклор).
 • Цветан Тодоров - теоретик и хуманист. Сборник с научни изследвания. / Състав. Стоян Атанасов, Рая Кунчева, Мирослав Дачев. - София : ИЦ Боян Пенев, 2007.
 • Славянска филология : Докл. и статии за ХIV междунар. конгр. на славистите. Т. 24 / Ред. к-т Т. Бояджиев, Св. Николова, Панайот Карагьозов, Р. Кунчева, В. Балевски. - София : АИ М. Дринов, 2008. - 374 с. - (БАН. Кирило-Методиевски научен център ; Инст. за литература).
 • Човекът в текста=L'Homme dans le Texte: Юбилеен сборник в чест на Стоян Атанасов / Състав. Дина Манчева, Рая Кунчева. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2008. - 499 с.
 • Words and Images. Iconicity of the Text = Слова и образы. Иконичность текста / Състав. Тереса Добжинска, Рая Кунчева. - София : ИЦ Боян Пенев, 2008. - 383 с. - (БАН. Инст. за литература ; РАN. Institut Badan literackich).