гл. ас. д-р Ирина Кузидова-Караджинова

Главен асистент в секция „Стара българска литература“. Има магистърска степен по българска филология (2000 г.) и докторска степен по средновековна българска литература (2005 г.). Научните ѝ интереси са в областта на кратките наративни жанрове, средновековната медицина, рецепцията на небогослужебна проза в средновековна България (по-конкретно - Повест за Акир Премъдри), както и на старобългарските преводи на Йеронимовите жития. Специализирала е в Белград (2003 г.), Виена (2006 и 2009 г.), Санкт Петербург (2010 г.),  Рим (2012 г.). Участник е в научно-изследователски проекти, свързани с дигитализация на старобългарското ръкописно наследство. Като хоноруван преподавател е водила семинарни курсове по старобългарска литература към ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград (2008 – 2009 г.).

 

Избрани публикации:

  1. Южнославянски антологии със сентенции през Късното средновековие. Издателски център „Боян Пенев“. С., 2012, 380 с. = Studia mediaevalia Slavica et Byzantina, 2. ISSN 1314-4170 (монография)
  2. Неизвестно извлечение от Пчела в препис от ХVІІ в. (ркп. САНУ 424). – Црквене студиjе (Годишњак Центра за црквене студиjе), Ниш, 2005, № 2, 351-361.
  3. „Преписът на Повестта за Акир Премъдри в ръкопис № 29 от манастира Савина (около 1380 г.). – В: ПНИЕ МАЛО ГЕWРГИЮ. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. С., 2010, 492 – 509.
  4. Observations on the Old Bulgarian Translation of the Vita Sancti Hilarionis by Jerome the Blessed. – Slavia, № 81, 2012, 2, 167-178.
  5. Осмисляйки превода: старобългарските версии на Житието на св. Иларион Велики от Йероним Блажени. – В: Археографски прилози. Т. 33. 2011, 193–218.
  6. The Reception of the South Slavic Anthologies with Wise Sayings during the Late Middle Ages. – In: Literary Researches, № 32, 2011, 209-221. (Tbilisi, Georgia).
  7. Textologische Übersicht von südslawischen Abschriften der Geschichte über Akiris den Weisen. – Кирило-Методиевски студии, 2012, кн. 21, 309-320.
  8. Житието на св. Иларион Велики в южнославянските староизводни чети-минеи. – Във: Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 82, 2013, 123-133.
  9. St. Jerome's Lives and the Formation of the Hagiographic Canon. - Scripta-e-Scripta, 12, 2013, 201-210.
  10. Dietetic texts in Medieval Slavonic Literature. Preliminary remarks. – Scripta-e-Scripta, 2019, vol. 19, 327-342.