Манолакев, Христо

Институт за литература. Posted in Именник | . Посещения: 6489

доц. д-р ХРИСТО МАНОЛАКИЕВ

Име: Христо Петров Манолакев
Дата на раждане: март 1960 г.
Място на раждане: Бургас

Област на научни интереси: руска литература 18-19 в.; българска възрожденска литература - поетика, история на литературата, компаративистика, диалогизъм
Образование:
1993 Доктор по филология
Тема на дисертацията: "Руската белетристика в България през Възраждането. (Проблеми на рецепцията). 1852-1878 г."
1981 - 1986 Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Факултет по Славянска филология, Българска филология
1974 - 1979 Английска езикова гимназия "Гео Милев", гр. Бургас

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН
старши научен сътрудник
1993 научен сътрудник
1992 - 1993 филолог-проучвател

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

2005 - 2007 Руската литературна емиграция в България (20-те - 40-те години на XX век)
2000 - 2004 Руският повествователен канон
1996 - Енциклопедия на Българското възраждане (съвместен проект със Секция "Литература на Българското възраждане" при Института за литература).
1996 - 2000 Интер- и интратекстуалност в българската и руската литература

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

І. Книги

 • Междуобраза и четенето : Руската преводна белетристика през Българското възраждане. - София : Кралица МАБ, 1996. - 248 с.
 • Текст и Граници. А. С. Пушкин и неговите "Повести на Белкин". - София : АИ Проф. Марин Дринов, 2001.

ІІ. Научни статии и студии

В чужбина

 • Русская эмиграция в Чехии и ее болгарские рефлексии (Никодим Павлович Кондаков и Болгария). // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Сборник докладов. Т. 1, 2. - Прага : Narodni knihovna Ceske republiky, 1995, Т. 2, с. 660-674.
 • La Pauvre Lise de N. M. Karamsin et le suicide feminine dans la litterature russe du XIXe siecle. // Revue des etudes slaves. Tome LXXIV (2002-2003) Fascicule 4, pp. 729-739.
 • Рецепционная проблемность чужого текста в "Повестях Белкина" А. С. Пушкина. // Болдинские чтения. - Нижний Новгород (Росия), 2003, с. 173-182.
 • Повесть Пушкина "Пиковая дама" и вызов "открытого финала". // Болдинские чтения. Нижний Новгород (Россия), 2004, с. 69-74.
 • Сюжет Свидригайлова: текст и контекст. // Достоевский и мировая культура. Альманах № 22. - М., 2007, с. 156-186.

В България

 • "Сиерра-Морена" в жанровой системе повестей Н. М. Карамзина. // Международный симпозиум "Проблемы жанров русской классической и советской литературы", София 31.III. - 1.IV.1989. Тезисы докладов и сообщений. - София, 1989, с. 27.
 • Рецепция русской белетристики в эпоху Болгарского возрождения. // Болгарская русистика, 1990, № 4, с. 48-55.
 • За източника на "Сирота Цветана". // Литературна мисъл, 1990, № 10, с. 139-144.
 • Жанрови модификации в преводната литература на Възраждането. // Жанр и възприемател през Възраждането. - В. Търново : ВТУ, 1991, с. 35-44.
 • За "образа" на руската литература от ХIХ век в съвременната ни културна памет / Хр. Манолакев, Р. Корсемова. // Бълг. език и литература, 1991, № 3, с. 43-47.
 • Особености в рецепцията на руската белетристика в България през 70-те години на ХIХ век. // Българистични и славистични изследвания. Материали от Науч. конф. посветена на 80-те години от рождението на акад. Емил Георгиев. - В. Търново, 1991, с. 99-109.
 • За (не)разбирането на "Иванку, убиецът на Асеня I". // Васил Друмев - Климент Търновски в културната и политическата история на България : Юбилеен сборник. - Шумен : Ил. Р. Блъсков, 1992, с. 67-72.
 • Руската емиграция в България и проблемите на литературната рецепция или "Случаят Пушкин - 1937 г.". // Литературна мисъл, 1993, № 2, с. 114-131.
 • Наблюдения върху литературната рецепция през Българското възраждане. // Език и литература, 1993, № 2, с. 71-79.
 • "Пушкин и руският роман" - неопубликованная статья проф. П. М. Бицилли в связи со 100-летием гибели А. С. Пушкина. (Подготовка текста и коментарий Хр. Манолакев). // Болгарская русистика, 1993, № 1, с. 63-69.
 • Комедията на Тодор Пеев "Даскал Генко" в контекста на възрожденската едноактна драматургия. // Тодор Пеев. Научни изследвания. Драми. - София : БАН, 1994, с. 43-51.
 • Наблюдения върху литературната рецепция през Българското възраждане. // "Studiorum causa": Сборник по случай 50-годишнината на Р. Коларов / Състав. М. Дачев. - София : УИ Св. Кл. Охридски, 1994, с. 215-233.
 • "Руската София" - несъстоялата се емигрантска столица? / Хр. Манолакев, Г. Петкова. // Литературна мисъл, 1994, № 3, с. 3-9.
 • Н. М. Карамзин и Българското възраждане - нови сведения. // Език и литература, 1996, № 1, с. 105-111.
 • Константин Мочулски в българския печат през 20-те години и споменът за отказания спомен. // Човек и време : Сборник с научни изследвания в памет на Сабина Беляева. - София : НБКМ. 1997, с. 363-380.
 • "Повести покойного Ивана Петровича Белкина" и парадоксите на Пушкиновия прозаичен дебют (име, подпис, маска). // Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски". Т. 35, кн. 1, 1997. Филологии, с. 469-479.
 • Театър и зрител. Възрожденският театрален репертоар като модел на общуване. // Възрожденският текст : Прочити на литературата и културата на Българското възраждане : В чест на 70-годишнината на проф. Дочо Леков. - София : Сребърен лъв, 1998, с. 169-178.
 • А. С. Пушкин и неговите "Повести на Белкин": Противоречивият свят на въведението "От издателя". // Български език и литература, 1999, № 2-3, с. 31-38.
 • Адриан Прохоров между "дома" и "занаята", или още веднъж за смисъла на "Майсторът на ковчези" от А. С. Пушкин. // Литературна мисъл, 1999, № 1, с. 62-83.
 • "Повести на И. П. Белкин" и провокациите на Пушкиновата проза: проблемът за чуждия текст. // Пушкинови четения : Сб. доклади от юбилейна конференция "200 години от рождението на А. С. Пушкин". - Ст. Загора, 1999, с. 3-9.
 • Пушкиновите юбилеи в България. // А. С. Пушкин и българската култура : Юбилеен сборник. - София : Тилиа, АИ Проф. М. Дринов, 1999, с. 421-444.
 • Български издания, посветени на 200-годишнината от рождението на А. С. Пушкин. // Болгарская русистика, 2001, № 1, с. 61-65.
 • "Да (не) откриеш българина" / Хр. Манолакев, Г. Петкова. // Да мислим другото - образи, стереотипи, кризи ХVІІІ - ХХ век. - София : Кралица Маб, 2001, с. 143-154.
 • Авторовият предговор към "Герой на нашето време" в аспекта на литературната комуникация / Хр. Манолакев, Р. Корсемова. // Болгарская русистика, 2002, № 3-4, с. 40-48.
 • Женските образи в повестите на Н. М. Карамзин. // Четене на литературната класика : Сборник в чест на 60-годишнината на професор д.ф.н. Петко Троев. - София : Факел, 2002, с. 21-24.
 • Константин Васильевич Мочульский в Болгарии. // Болгарская русистика, 2002, № 3-4, с. 74-98.
 • Вазов и Пушкин. Сюжетът на един юбилей. // Наследството Вазов. - София : УИ Св. Кл. Охридски, 2002, с. 179-183.
 • Повестта "Дама пика" на А. С. Пушкин и предизвикателствата на отворения финал. // Фигури на автора : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Боян Биолчев. - София : УИ Св. Кл. Охридски, 2002, с. 172-177.
 • Разказът на Н. В. Гогол "Шинел" и тогавашна Русия (коментар). // Разказът "Шинел" на Н. В. Гогол - сътворен! Направен? Съшит??. - София : Ариадна, 2002, с. 53-71.
 • "Gender" проблематиката в смисловите пространства на Пушкиновата проза. // Проблемы, имена и школы в русском литературоведении ХХ века. - София : Факел, 2003, с. 137-144.
 • Романът "Престъпление и наказание" на Ф. М. Достоевски : Убийството - сюжет, семантика, функционалност. // Словесност и литература : Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Енчо Мутафов. - Благоевград, 2003, с. 246-262.
 • Герой, Слово и Дом в комедията "Горко на умния" на А. С. Грибоедов. // Слово, време, литература : Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на професор Иван Цветков. - София : Славяни, 2004, с. 16-29.
 • Из историята на руската книга в България през Възраждането (нови находки). // По следите на българската книга. Описи, находки, библиология. - Пловдив, 2004, с. 202-216.
 • Мечтата на Попришчин : "Записки на един луд" на Н. В. Гогол и вълшебната приказка. // Да отгледаш смисъла : Сборник в чест на Радосвет Коларов. - София : Б. Пенев", 2004, с. 452-466.
 • Палата № 6 и конец героя. // Диалози с Чехов: 100 години по-късно. - София : Факел, 2004, с. 114-122.
 • Парите и раждането на сантименталния любовен сюжет. // Пари, думи, памет. - София : Кралица МАБ, 2004, с. 290-297.
 • Между канон и литературна история. // Класика и литературна история : Сборник в памет на Проф. Л. Стаматов. - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2005, с. 42-53.
 • Самоубийството на Свидригайлов. // Неуморният търсач : Сборник посветен на доц. д-р Ивайло Петров. - Шумен : Аксиос, 2005, с. 199-203.
 • За автобиографичната проза на Г. Р. Державин. // Реката на времето: Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева (1934-2001). - София : УИ Св. Климент Охридски, 2007, с. 232-240.
 • Из европейските изкушения на българската възрожденска литература ("Стоян и Рада", "Изворът на белоногата", "Маминото детенце"). // Литературна мисъл, 2007, № 1, с. 102-132.

ІІІ. Реценции за научни трудове

 • Г. П. Макогоненко Гоголь и Пушкин. Л., 1985. // Болгарская русистика (София), 1987, № 5, с. 82-84.
 • Ръкописните учебници на Добри Чинтулов. Издирил, проучил и подготвил за печат Д. Леков. - София, БАН, 1987. // Болгарская русистика, 1990, № 5, с. 111-112.
 • Обобщаващ труд за възрожденската преводна белетристика. [Рец. за кн.] Н. Аретов Преводната белетристика от първата половина на ХIХ век. - София, 1990. // Език и литература, 1991, № 4, с. 134-136.
 • Списание Wiener Slawistischer Almanach, Wien, 1989, Bd. 23. // Литературна мисъл, 1991, № 9, с. 149-152.
 • Нов поглед към възрожденския художествен превод. [Рец. за кн.] Н. Аретов Българското Възраждане и Европа. - София, 1995. // Български език и литература, 1996, № 6, с. 60-61.
 • Издание на Славянската библиотека в Прага (Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами. Сборник докладов. Т. 1, 2. Прага, Narodni knihovna Ceske republiky, 1995, 990 с.). // Език и литература, 1996, № 4.
 • Епистоларната култура на Българското възраждане. [Рец. за кн.] Р. Дамянова Писмата в културата на Българското възраждане. Шумен, 1995. // Български език и литература, 1997, № 1/2, с. 93-95.

ІV. Съставителство, редакция, коментар

 • П. М. Бицилли. Избранное : Историко-культурологические работы. Т. 1. - София : Св. Г. Победоносец, УИ Св. Кл. Охридски, 1993. - 396 с. [съставителство, подготовка на текстовете, коментар и бележки - съвместно с Т. Галчева и Г. Петкова].
 • Възрожденският текст. Прочити на литературата и културата на Българското възраждане : Сб. в чест на проф. Дочо Леков. - София : Сребърен лъв, 1998. - 428 с. [Съставителство, редакция, предговор съвм. с Р. Дамянова и Л. Михова].
 • Четене на литературната класика : Сборник в чест на 60-годишнината на професор д.ф.н. Петко Троев. - София : Факел, 2002. [Съвместно с Л. Димитров, А. Вачева, Р. Корсемова].
 • Слово, време, литература : Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на професор Иван Цветков. - София : Славяни, 2004. - 156 с.
 • Международната комуникация и руските литературни модели = Межкультурная коммуникация и русские литературные модели. - София : Форум "България-Русия", 2006. [Съвместно с Р. Русев, И. Владова, И. Захариева].

V. Учебници и учебни помагала

 • Руска литература ХІХ-ХХ век. Университетски учебник. - Пловдив : Хермес, 2002. - 560 с. [в съавторство с: Р. Евтимова, Р. Корсемова, Р. Божанкова, Л. Димитров, М. Дачев, Н. Нейчев].

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.