Съобщения

ЧЕТЕНЕТО – МОТИВАЦИИ, СТРАТЕГИИ, ТЕХНИКИ

Институт за литература. Posted in Новости | . Посещения: 3534

(Квалификационен семинар)

Анотация

Един от най-острите проблеми при преподаването на предмета Български език и литература в училище днес е все по-намаляващата мотивация у учениците за четене на предвидените в учебната програма литературни произведения. Пряк резултат от тази намаляваща мотивация е все по-западащата способност на учениците да общуват с писмен текст въобще. Защото умението да се чете е резултат от непрекъснато общуване с текстове, като в процеса на четене по естествен път се овладяват необходимите за тази дейност техники. В резултат от действието на разнородни фактори спонтанното четене днес все по-рядко се случва в живота на съвременните български ученици. Единственият начин да се противодейства на тези неблагоприятни тенденции, е да се разработи една дълготрайна стратегия за продължителна и последователна работа по повишаване на мотивацията за четене и по овладяване на необходимите читателски техники.

Предлаганият семинар има за задача да предложи един богат набор от конкретни, приложими в непосредствената урочна работа стратегии, насочени към овладяването на различните аспекти от читателската дейност. По-конкретно, семинарът си поставя две основни цели:

 • Да очертае основните елементи на читателската активност, представяйки ги като вътрешно свързани съставни части на един цялостен процес, реализиращи се с помощта на специфични читателски техники.
 • Да предложи конкретни разработки, непосредствено приложими в урочната практика, които да помогнат на учениците по-успешно да овладеят необходимите компетентности за общуване с писмен текст.

Като допълнителна цел на семинара може да се възприеме възможността да се предложат конкретни разработки, свързани с работата върху възлови за развитието на българската литература произведения, влизащи в програмите на различни външни оценявания и на Държавните зрелостни изпити.

Семинарът е предназначен за преподавателите по български език и литература от прогимназиалния и гимназиалния етап на средното образование и по конкретно – за всички, работещи по програмите от пети до дванайсети клас. Отделните теми, съставящи програмата на семинара, са свързани с произведения, изучавани в тези класове – за всеки клас по едно произведение. В същото време текстовете са подбрани така, че паралелно с конкретната работа в съответния клас, да се подпомогне подготовката на учениците за външното оценяване след седми клас и за Държавните зрелостни изпити.

ПРОГРАМА

I. Теоретична част.

 • Дефиниция на четенето – проблемът за мотивацията на евентуалния читател.
 • Четенето като дискурсивно действие.
  • Субекти на речевото действие.
  • Време и пространство на речевото действие.
  • Характеристика на изобразения в текста свят – време и пространство на действието, участници в действието, модел на действието.
  • Цел на речевото действие – защо е създаден текстът, какво иска да постигне с него неговият автор, какво е мястото му в живота, за какво ще помогне в по-нататъшния образователен процес прочитането на даден текст, за какво ще помогне в реалния живот на ученика и бъдещ гражданин прочитането на този текст?
 • Техники за постигане на поставените цели.
 • Стратегии за мотивиране на евентуалните читатели и за овладяване на необходимите техники.

II. Практическа част

 • 1. Чрез четенето на текста да постигнем същността на културния модел, който го е породил – защо хората си представят света такъв, кои са главните участници в действието, какъв е основният модел на действието, какъв е образът на света, създаден от този културен модел, какви са идентификационните стратегии на читателя спрямо този модел, възприемаме ли и днес света през призмата на този модел, къде ще ни послужи това знание – „Събра Марко триесе юнаци“. (5 клас)
 • 2. Осъзнаване от страна на учениците на базовото послание на текста, както на и приложимостта на това послание в различни житейски ситуации – „Серафим“ от Йордан Йовков. (6. клас, но по-късно 12. клас и матурата)
 • 3. Да се осъзнае как художественият текст преосмисля и преоформя фактическата реалност, за да постигне някаква въздействена цел – „Заточеници“ от П. К. Яворов. (7. клас, но по-късно 11. клас и матурата)
 • 4. Читателският дневник като възможност за съпоставка между различните равнища на четенето и различните аспекти на текста: епоха, жанр, авторска интенция, основен проблем, възлови елементи на сюжета, чрез които се постига художествената задача, както и връзка между посланието на текста и личния опит на читателя – „Песен за човека“ от Н.Й. Вапцаров. (8. клас, но по-късно 12. клас и матурата)
 • 5. Развиване на способността на учениците да осъзнават универсалния характер на проблема, разработван в текста, както и възможността мотивът да бъде използван в различни ситуации, а така също и да бъде преосмислян, когато посланието му започне да противоречи на съвременните ценности – Историята на Мойсей и Десетте Божи заповеди. (9. клас, но по-късно 11. клас и матурата)
 • 6. Развиване способността на учениците да осъзнават вътрешната логика в развитието на литературния процес чрез съпоставки при появата на сходни мотиви – преодоляване на баладния фатализъм в „Изворът на Белоногата“ от П.Р. Славейков като подстъп за появата на същия мотив в творчеството на П.П. Славейков .(10. клас, но по-късно 11. клас и матурата)
 • 7. Провеждане на паралели с актуалната съвременна действителност като важен момент от читателската мотивация – „Бай Ганю“ от Алеко Константинов. (11. клас и матурата)
 • 8. Мотивация за четене чрез възлагане на задача, чието изпълнение излиза извън непосредственото задание (спонтанно възникване на нужда от информация, необходима за да се реши възникнал проблем) – „Тютюн“ от Димитър Димов. (12. клас и матурата)

Семинарът съдържа една теоретична и осем практически теми. За да се разработят всички те, е необходимо провеждането на две занятия по три часа и половина (8 теми по 45 мин плюс 20 мин. почивка = 200 мин.) За целта най-целесъобразно е провеждането му в два последователни работни дни както следва:

От 8.30 ч. до 12 ч. и от 14.30 ч. до 18 ч.

В първата смяна присъстват колегите, които са на работа след обяд, а във втората смяна – тези, които са на работа сутринта.

Втората възможност е семинарът да се проведе в един неучебен ден.

Такса за участие – 50 лв.

Заявки се приемат на адрес:
Институт за литература при БАН.
Гр. София, п.к. 1113

Бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17.
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
БУЛСТАТ: 000665509
МОЛ: доц. д-р Елка Трайкова – директор.
Банкова сметка: BG82UNCR96603119903518
При Unicredit  Булбанк, клон Слатина – София.

ВСЯКА ЗАЯВКА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:
Трите имена на участника в семинара.
Точното наименование на училището и неговия точен адрес – населено място, улица, номер и др.
БУЛСТАТ
МОЛ