Милтенова, Анисава

Институт за литература. Posted in Именник | . Посещения: 8826

проф. дфн. А. Милтенова

Име: Анисава Любенова Милтенова
Дата на раждане: 11.08.1950 г.
Място на раждане: София
Телефон: 979 39 96
Е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Област на научни интереси:
история и теория на българската средновековна литература и книжнина (типология и структура на средновековните ръкописни сборници; трансформации на жанровете и жанровите форми във византийско-славянската общност; структура на средновековния текст; апокрифна и "низова" литература; историко-апокалиптична литература; паренетична литература и др.); компютърна обработка и анализ на средновековните славянски ръкописи; проблеми на базите данни, съставени въз основа на средновековни ръкописи
Образование:
2005 Доктор на филологическите науки; дисертация на тема: "Съчиненията от кратки въпроси и отговори в старобългарската литература"
1983 Доктор по филология; дисертация на тема: "Към характеристиката на българската литература ХV–ХVII в. Сборници със смесено съдържание"
1970–1974 Софийски Университет "Св. Климент Охридски", факултет Славянски филологии, специалност: Българска филология, втора специалност: Английска филология
1964–1969 Техникум по фина механика и оптика, София

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

2003 Университет в Питсбърг, САЩ, стипендия "Фулбрайт" (3 месеца)
1984 Център по балканистика, Солун, Гърция (1 месец)
1981-1982 Институт за литература (Пушкинский дом) Ленинград; Институт за славянознание, Москва (3 месеца)

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН
1992 - старши научен сътрудник II ст., Секция по стара българска литература
1984–1991 научен сътрудник II–I ст., Секция по стара българска литература
1976–1983 филолог-специалист, Секция по старобългарска и възрожденска литература
1974–1975 филолог-специалист, Институт за български език при БАН, Секция за история на българския език

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

2011 The Tenth-Century Cyrillic Manuscript Codex Suprasliensis: the creation of an electronic corpus, exploratory workshop, and exhibition (проект, финансиран от ЮНЕСКО).
Ръководител: доц. дфн Анисава Милтенова. Web: http://csup.ilit.bas.bg
2007 - Проект СЛОВО: Към проблема за изграждане на дигитална библиотека от южнославянски ръкописи - по европейската програма ASO (Австрийско министерство на науката) с участието на България, Австрия, Словения, Сърбия и Македония (координатор)
2005 - Метаданни и електронни каталози за старобългарски текстове. Многоезичен електронен помощник на изследователя и преподавателя (ръководител на проекта)
2005 - Електроннни каталози и бази данни на средновековни кирилски ръкописи - съвместен проект с Британската кралска библиотека в Лондон (ръководител от българска страна)
2004 - Компютърна обработка на къснославянски ръкописи ХІV - ХVІІІ в. - по договор между ИЛ и Университета в Гьотеборг, Швеция (ръководител от българска страна)
2002-2006 Компютърна обработка и изучаване на славянски ръкописни паметници - съвместен проект с ИРЯ РАН (ръководител от българска страна)
2002-2003 Електронно описание и издание на славянски извори - международен проект, финансиран от ЮНЕСКО (ръководител от българска страна)
2000 съкоординатор на проект "Българите в Украйна – език, фолклор, литературно наследство", съвм. с ИБЕ БАН и Университета в Одеса, Украйна, финансиран от фондация "Отворено общество"
1999 - Старобългарската литература в контекста на византийската и средновековните славянски литератури (ръководител на проекта)
1998-2001 ръководител на международен проект "Пантеон прославленых святых в мире Byzantinoslavica" – договор с Институт славяноведения РАН, Москва
1997-2008 ръководител на програмен колектив на изработване на енциклопедичен справочник и компютърна база данни на тема: "Чуждестранната българистика през ХХ век" (национален проект, финансиран от ЮНЕСКО).
1996 - ръководител на програмен колектив по проекта "Репертоар на старобългарската литература и книжнина с компютърни средства", финансиран от фонд "Научни изследвания" от 1998 г.
1996-1998 координатор на международен проект за описание на ръкописи и старопечатни книги в електронна форма (международен проект, финансиран от CEU, Будапеща, Унгария, съвместно с проф. Р. Клеминсон).
1994-1995 координатор на проекта: "Компютърна обработка и анализ на средновековни славянски ръкописи" (международен проект, финансиран от IREX Washington, съвместно с проф. Д. Бирнбаум, Университет в Питсбърг, Пенсилвания, САЩ).

ЛЕКЦИИ:

2004–2008 хоноруван доцент, НБУ
1997–1999 хоноруван доцент, Пловдивски университет, филиал Смолян и филиал Кърджали
1996–1999 хоноруван доцент, Пловдивски университет
1994–1995 хоноруван доцент, ВПИ – Шумен
1992–2008 хоноруван доцент, Софийски университет

Ръководство и участие в научни и обществени организации:

2006 - член на Академичния съвет на Департамент "Нова българистика" - Нов български университет
1998-2003 председател на комисия "Компютърна обработка на славянски ръкописи и старопечатни книги" към Международния комитет на славистите
1997-2001 член на Академичния съвет на Центъра за образование на БАН
1995 - председател на Съвета за чуждестранна българистика при УС на БАН

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

І. Книги

 • Към характеристиката на българската литература ХV-ХVII век (сборници със смесено съдържание). Канд. дисертация (машинопис). - София, 1982. - 401 с.
 • Колелото на живота. Народни вярвания и християнска нравственост в семейството / А. Милтенова, А. Кирилова. - София, 1993. - 174 с.
 • Средновековни лековници и амулети / А. Милтенова, А. Кирилова. - София, 1994. - 167 с.
 • Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и в средновековна България / А. Милтенова, В. Тъпкова-Заимова. - София, 1996. - 360 с.
 • Erotapokriseis. Съчиненията от кратки въпроси и отговори в старобългарската литература. - София, 2004. - VI+574 с.
 • История на българската средновековна литература / Състав. А. Милтенова (2008); 2 изд. (2009).
 • Tapkova-Zaimova, Vassilka, Anissava Miltenova. Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and in medieval Bulgaria. (2011)

ІІ. Научни статии и студии

В чужбина

 1. The problem of prophecies in Byzantine and Bulgarian literature / A. Miltenova, V. Tapkova-Zaimova. // Balkan Studies, 25, Thessaloniki, 1984, 499-510.
 2. Reflexions sur l'identification theoritique des termes Romanes et Romaeus et le probleme des empires dans la literature dite apocryphe. // Da Roma alla Terza Roma. III. - Roma, 1986, 470-494. [В съавт. с В. Тъпкова-Заимова, М. Кискинова.]
 3. Към методиката на изучаване на сборниците със смесено съдържание в старите южнославянски литератури. // Studia slavica mediaevalia et humanistica. Riccardo Picchio dicata. - Roma, 1986, II, 517-526.
 4. Апокрифният сборник от манастира Савина, ХIV в., в сравнение с други подобни южнославянски ръкописи / A. Милтенова, Д. Богданович. // Археографски прилози, 9, 1987, 7-30.
 5. Сказание о произхождении русалок (К истории книжной деятельности книгописца ХV в. Ефросина). // Исследования по древней и новой литературе : Сборник, посвященный 80-летия Д. С. Лихачева. - Ленинград, 1987, 147-154.
 6. Aspecte specifice ale textologiei оn studiul apocrifelor slavone (sec. XII-XVII). // Revista de istorie si teorie literara, 39, Bucuresti, 1991, N 3-4, 283-290.
 7. Political Ideology and Eschatology. The Image of the "King-Saviour" and Concrete Historical Personages. // Relations et influences rеciproques entre Grecs et Bulgares XVIIIe-XXe s. - Tessaloniki, 1991, 65-75 [Joint with V. Tapkova-Zaimova].
 8. The Fall of the Capital and the Historical-Apocaluptical Literature in Bulgaria. // The Fall of the Capital. Ekdoseis Akritas, AIPOS, 15 Athens, 1994, 209-218, 370-372 (in Greek) [Joint with V. Tapkova-Zaimova].
 9. Pareneticna literatura - ukupnost sekundarnih zanrova (u juznoslovenskoj srednjovekovnoj knjizevnosti). // Научни састанак слависта у Вукове дане. Српска књижевност и свето писмо. 29/1. - Београд, 1997, 87-96.
 10. Болгарско-украинские литературные связи в средние века. // Матерiали мiжнародного круглого столу "Болгари в Українi: в пошуках нацiональної iдентичностi (минуле i сучаснiсть)". - Київ, 1998, 12-18.
 11. Заметки по периодизации и специфике болгаро-русских книжных взаимоотношений. // Славянский альманах за 1998 г. - Москва, 1999, 181-189.
 12. Medieval Apocalyptic Texts in the Context of Bulgarian Cultural Anthropology. // Balkanistica (Special Millennial Issue. Published for the SEESA in USA), 2000, 13, 105-112.
 13. Ранният флорилегий от хилендарския сборник N 382 и българо-сръбските книжовни връзки през Средновековието. // Међународни научни скуп "Осам Векова Хилендара. Историjа, духовни живот, книжевност, уметност и архитектура. Октобар, 1998. - Београд, 2000, 317-324.
 14. Sofia Corpus of Data of Slavonic Manuscripts. // Slavic & East European Information Resources, 3, 2002, 2/3 (Libraries in Open Societies: Proceedings of the Fifth International conference ICCEES in Talin, Estonia, July, 2000), 81-86.
 15. Тълкуванието на молитвата "Отче наш" в старите южнославянски литератури. // Словенско средњовековно наслеђе : Зборник посвећен професору Ђорђу Трифуновићу. - Београд, 2002, 321-331.
 16. Sophia Corpus of Data of Slavic Manuscripts. // 10th Panhellenic Academic Libraries' Conference: Management in Academic Libraries. 15-17 October, 2001, University of Macedonia / Dincho Krastev, Annisava Miltenova, Andrei Boyadziev. - Thessaloniki, 2002, 213-218.
 17. Litterature apocryphe bogomile et pseudo-bogomile dans la Bulgare medievale. // Slavica Occitania, 16, Toulouse, 2003, 37-53.
 18. One Cycle of Early Slavonic Erotapocriseis (Cod Slav. 12, Vienna National Library). // Time Aies. Festschrift for William Veder. Pegasus OOst-Europese Studies, 2. - Amsterdam, 2003, 205-219.
 19. The Apocryphal Series about Abraham. // Studia Caroliensia: Papers in Linguistics and Folklore in Honor of Charles E. Gribble / Ed. Robert A. Rothstein, Ernest Scatton, and Charles E. Townsend. - Slavica: Bloomington, Indiana, 2006, 189-208.
 20. Въпросо-ответните съчинения в ръкописите на Рачанските книжовници. // Црквене студиjе, 3, Ниш, 2006, 275-287.
 21. Reception of parabiblical (paratextual) literature in medieval Bulgaria (10th-14th cc.). // Fundamenta Europaea, 4, z. VI/VII, Gniezno, 2007, 9-20.
 22. Раннехристианское "Поучение о десяти Божиих заповедях" и его славянские переводы. // Труды Отдела древнерусской литературы. Российская академия наук. К 70-летию доктора филологических наук, профессора Гелиана Михайловича Прохорова. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) / Отв. ред. Н. В. Понырко. - СПб.: Наука, 2008. Т. 58, 458-493.

В България

 1. Някои наблюдения върху "История славенно-болгарског народа" от Атанасий Нескович. // Литературна мисъл, 20, 1976, 4, 115-121.
 2. Към литературната история и типология на сборниците със смесено съдържание. // Старобългарска литература, 1980, 7, 22-36.
 3. Неизвестен ръкописен фрагмент от ХV в. с елементи на т. нар. "народни почерци". // Славянска палеография и дипломатика. Доклади и съобщения от семинара по славянска палеография и дипломатика. - София, 1980, 123-128.
 4. Ръкописната сбирка на Свищовското читалище. // Старобългарска литература, 1980, 8, 68-104.
 5. Апокрифът за борбата на архангел Михаил със Сатанаил в две редакции. // Старобългарска литература, 1981, 9, 98-113.
 6. Текстологически наблюдения върху два апокрифа (апокрифен цикъл за кръстното дърво, приписван на Григорий Богослов, и апокрифа за Адам и Ева). // Старобългарска литература, 1982, 11, 35-55.
 7. Из историята на българо-руските и българо-украинските литературни връзки през ХVI-ХVII в. (сборници със смесено съдържание). // Сборник доклади от международния славистичен конгрес в Киев, 6-14 септември, 1983 г. Славянска филология, 18, 1983, 51-58.
 8. Неизвестна редакция на апокрифа за борбата на архангел Михаил със Сатанаил. // Литературознание и фолклористика : Сборник в чест на акад. Петър Динеков. - София, 1983, 121-127.
 9. Неизвестно старобългарско летописно съчинение от ХI век / А. Милтенова, М. Каймакамова. // Palaeobulgarica, VII, 1983, № 4, 52-73.
 10. "Пророчествата" във византийската и в старобългарската книжнина / А. Милтенова, В. Тъпкова-Заимова. // Palaeobulgarica, VIII, 1984, № 3, 23-32.
 11. "Сказание за Сивила" (Археографски бележки, текстологическо изследване, издание на текста). // Palaeobulgarica, VIII, 1984, № 4, 44-72.
 12. Неизвестни преписи от слова на Климент Охридски в сборник от Свищовската ръкописна сбирка. // Кирило-Методиевски студии. 1. - София, 1984, 146-158.
 13. Неофициалната книжнина през ХIII век в контекста на идейните и литературните тенденции на епохата. // Търновска книжовна школа. 4. Културно развитие на българската държава краят на ХII-ХIV век. - София, 1985, 102-114.
 14. The uprising of Petar Delyan (1040-1041) in a new old Bulgarian source. // Byzantino-bulgarica, 8, 1986, 227-240. [В съавт. с М. Каймакамова.]
 15. Апокрифни произведения в манастирските сборници (Постановка на въпроса). // Кирило-Методиевски студии. 3. - София, 1986, 262-275.
 16. Към въпроса за сборниците със смесено съдържание в българската книжнина от ХV-ХVII век. // Литература, общество, идеи. - София, 1986, 66-87.
 17. "Разумник-указ" (Текстологическо проучване. Издание на старобългарския текст). // Palaeobulgarica, Х, 1986, № 4, 20-44.
 18. Сборник със смесено съдържание, дело на етрополския книжовник йеромонах Даниил. // Старобългарска литература, 19, 1986, 114-125.
 19. Апокрифни пророчества в средновековната българска литература (ХI-ХIII в.). // Втори международен конгрес по българистика. Стара българска литература. Литература на българското Възраждане. Доклади. - София, 1987, 265-284.
 20. Идеята за християнския Рим и съответната терминология в късната средновековна българска книжнина / А. Милтенова, В. Тъпкова-Заимова. // България, Италия и Балканите. Четвърта комлексна българо-италианска конференция, София, 22-26 май 1984 г. - София, 1988, с. 45-50.
 21. Новооткрит "близнак" на Беляковския апокрифен сборник. // Palaeobulgarica, ХIII, 1989, № 3, 61-74.
 22. Боян Пенев и старата българска литература. // Литературна мисъл, 1989, № 4, 115-122.
 23. "Солунската легенда" и нейните типологични паралели. // Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Научен център за славяно-византийски проучвания "Ив. Дуйчев". Т. 1. - София, 1990, 213-227.
 24. Виденията на пророк Даниил във Византия и в средновековна България / А. Милтенова, В. Тъпкова-Заимова. // Palaeobulgarica, ХIV, 1990, № 4, 39-46.
 25. Хомилиите на Климент Охридски в късната средновековна българска книжнина. // В: Кирило-Методиевски студии. 8. - София, 1991, 84-99.
 26. Цикълът от историко-апокалиптични творби в Драголовия сборник - произход, източници, композиция. // Старобългарска литература, 25-26, 1991, 135-144.
 27. Problems of Old Bulgarian Translation of the Skazanie za Sibyla. // Etudes balkaniques, 1992, N 3-4, 72-76.
 28. Видение на пророк Исайя за последните времена" - историко-апокалиптично съчинение от ХIII век. // Palaeobulgarica, ХVI, 1992, № 2, 77-81.
 29. Историческите събития през ХV в. и съставът на балканските кирилски ръкописи. // Българският петнадесети век : Сборник с доклади за българската обща и културна история през ХV век, София, 19-21. Х. 1992. - София, 1993, 137-142.
 30. "Слово за Антихриста" - един малко познат български апокриф. // Palaeobulgarica, ХVII, 1993, № 4, 59-71.
 31. Цикъл разкази за злите жени в сборниците със смесено съдържание през Средновековието. // Старобългарска литература, 28-29, 1994, 131-136.
 32. Апокрифният цикъл за Авраам във фолклора и в средновековните балкански литератури / А. Милтенова, Ф. Бадаланова. // Етнографски проблеми на народната култура. 4. - София, 1996, 203-251.
 33. Един непроучен флорилегий в южнославянската ръкописна традиция от ХIII-ХIV век. // Медиевистични изследвания : В памет на Пейо Димитров. - Шумен, 1996, 74-86.
 34. Тенденции към стабилизация на книжовния процес през ХVI в. // Българският шестнадесети век : Сборник с доклади от конференцията, посветена на българската обща и културна история през ХVI в. София, 17-20. Х. 1994. - София, 1996, 265-274.
 35. Непроучен старобългарски превод на Апокалипсиса на св. Андрей Юродиви. // Родина, I-II, 1997, 105-119.
 36. "Падане на царството" - един общ мотив в средновековната литература и във фолклора / А. Милтенова, В. Тъпкова-Заимова. // Османската инвазия на Балканите и краят на средновековната българска държава (ХIV-ХV в.). Доклади от международната научна конференция, проведена във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" (19-21 май 1993). Трудове на Великотърновския университет, т. 32, кн. 3, 1994. - Велико Търново, 1997, 27-39.
 37. Разобличението на дявола-граматик (Към историята на старобългарската легенда за произхода на павликяните). // Човек и време : Сборник с научни изследвания в памет на Сабина Беляева. - София, 1997, 287-294.
 38. Computer-aided Repertory of Medieval Literature and Letters. // Text Variety in the Witnesses of Medieval Texts. Proceedings of the Conference, Sofia, 21-23 September, 1997. - Sofia, 1998, 138-149.
 39. Repertorium of Medieval Slavic Literature: Computer and Philological Standards / A. Miltenova, A. Boyadzhiev, St. Velev. // Palaeobulgarica, XXII, 1998, N 2, 50-69.
 40. "Беседа на тримата светители" в южнославянската ръкописна традиция. Бележки върху класификацията на преписите. // Възрожденският текст. Прочити на литературата и културата на българското Възраждане : В чест на 70-год. на проф. Дочо Леков. - София, 1998, 336-344.
 41. Неизвестен превод на византийското видение на Анастасия Черноризица в старобългарската литература. // Медиевистика и културна антропология : Сборник в чест на 40-год. творческа дейност на проф. Донка Петканова. - София, 1998, 237-257.
 42. Числови модели в южнославянски средновековни Erоtapokrisеis. // Безсмъртната вселена : Сборник посветен на 90-год. на Клод Леви Строс. - София, 1998, 51-61, 51-64 (на фр. език).
 43. Едно тълкувание на молитвата "Отче наш" в ерминия от ХIХ в. // Проблеми на изкуството, 1999, № 1, 54-55.
 44. Към въпроса за превода на византийските пророчества с името на Лъв VI Мъдри в южнославянските литератури. // Общото и специфичното в Балканските култури до края на ХIХ век : Сборник в чест на 70-год. на проф. В. Тъпкова-Заимова. - София, 1999, 113-118.
 45. A Typology of Miscellanies with an Inconstant Macrostructure for Computer-Assisted analysis. // Medieval Slavic Manuscripts and SGML: Problems and Perspectives. - Sofia, 2000, 231-264.
 46. An Electronic Repertory of Medieval Slavic Literature and Letters: a Suite of Guidelines / A. Miltenova, A.j Boyadzhiev. // Medieval Slavic Manuscripts and SGML: Problems and Perspectives. - Sofia, 2000, 44-68.
 47. Sofia Computerized Manuscript Corpus of Data: Results and Further Development / A. Miltenova, .A. Boyadzhiev, S. Velev. // Bulgarian Studies at the Dawn of the 21st Century: A Bulgarian-American Perspective. Sixth Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Blagoevgrad, 30 May - 2 June, 1999. - Sofia, 2000, 237-243.
 48. Библейският текст и въпросо-ответните текстове от катехитичен тип (върху материал от т.нар. "Беседа на тримата светители"). // Традиция, Приемственост. Новаторство : В памет на Петър Динеков. - София, 2001, 74-86.
 49. За един от най-старите славянски преводи на монашеска еротапокритична литература. // Език и история на българските средновековни текстове : Сборник в чест на Е. Дограмаджиева. Кирило-Методиевски студии, 14, 2001, 165-181.
 50. "Устроение на [светите] слова" в старобългарската литература. // Старобългарска литература, 32, 2001, 99-110.
 51. The Source of One Early Slavonic Erotapocriseis: Greek or Latin? // Medieval Christian Europe: East and West. Traditions, Values, Communications. - Sofia, 2002, 263-273.
 52. Византийският паметник "FLORILEGIUM MOSQUENSE" и неговите славянски преводи / А. Милтенова, Д. Гетов. // Международна конференция "Византийското културно наследство и Балканите", септември, 6-8, 2001, Пловдив. - Пловдив, 2002, 305-320.
 53. Erotapokriseis - митичната тъкан и библейският код. // В търсене на митичната тъкан : Сборник с научни изследвания от конференцията в Пловдив, 15-17 септември, Пловдив, 2000 г. - София, 2002, 86-94 (на бълг. ез.); 82-90 (на фр. ез.).
 54. Към въпроса гръцките прототипи на т. нар. "Беседа на тримата светители" : Към въпроса за гръцките прототипи на т.нар. "Беседа на тримата светители". // ПОЛИХРОНИЯ : Сборник в чест на проф. Иван Божилов. - София, 2002, 212-229.
 55. Палеославистиката през последното десетилетие: постижения и възможности. // Българистика/Bulgarica, 4, 2002, 7-17.
 56. Кирило-Методиевата идея в зората на ХХI век. // Списание на БАН, 3, 2002, 7-9.
 57. A Unified Model for the Description of the Medieval Manuscripts? / A. Boyadziev, A. Miltenova, D. Radoslavova. // Computational Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts. - Sofia, 2003, 113-125.
 58. Preface / D. Birnbaum, A. Miltenova. // Computational Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts. Sofia, 2003, 7-17.
 59. Апокрифи и апокрифни цикли с вероятен български произход в руските чети-сборници от ХVI-ХVII в. // Slavia Orthodoxa. Език и култура : Сборник в чест на проф. дфн Румяна Павлова. - София, 2003, 244-260.
 60. Една непроучена еротапокритична компилация. // ПЭТИ ДОСТОИТЪ : Сборник в памет на Стефан Кожухаров. - София, 2003, 261-274.
 61. Литературата във формата на въпроси и отговори в славянското Средновековие (Бележки върху произхода и типологията на жанра). // Славянска филология. Доклади и статии за ХIII Международен конгрес на славистите. 23 (Сборник с доклади за славистичния конгрес в Любляна). - София, 2003, 191-207.
 62. Въпроси и отговори за седемте дни на творението в южнославянски ръкописи. // Civitas divino-humana. In honorem annorum LX Georgii Bakalov. - София, 2004, 723-736.
 63. Към въпроса за тълкованията на литургията и на устройството на църквата в славянските ръкописи. // Образ и слово : Сборник в чест на проф. Аксиния Джурова. - София, 2004, 215-231.
 64. Византийските пророчества на Лъв Мъдри в българската и в сръбската книжнина / А. Милтенова, В. Тъпкова-Заимова. // България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация. - София, 2005, 293-311.
 65. За някои редки думи в еротапокритичния паметник Устроенё словесъ. // Езиковедски проучвания в памет на проф. Йордан Заимов (1921-1987). - София, 2005, 196-203.
 66. Модерният Шишманов : Погледът на Иван Шишманов към византийската и към българската литература до ХVIII в. // Иван Д. Шишманов - форумът. Шишманови четения. Кн.1. - София, 2005, 98-106.
 67. Тълкуванието на молитвата "Отче наш" в Песнивеца на Иван Александър. // Acta palaeoslavica. 2. In honorem professoris Angelinae Minceva. - София, 2005, 83-92.
 68. "Хипомнестикон" на Йосиф Християнин, съчиненията на Йосиф Флавий и славянските еротапокритични текстове. // ...НЭСТЬ УЧЕНИКЪ НАДЪ УЧИТЕЛЕМЬ СВОИМЪ : Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. - София, 2005, 30-43.
 69. The Apocryphal Series about David, Solomon and Samuel in South Slavic Miscellanies. // Диалог и духовност : Сборник в чест на Румяна Златанова / Състав. Спартак Паскалевски. - София, 2006, 96-115.
 70. Един непроучен сборник със смесено съдържание от Самоковската ръкописна сбирка. // Годишник на Софийския Университет, Център за славяно-византийски проучвания, 94 (13) за 2004, Международна научна конференция "Манастирската култура на Балканите". - София, 2006, 89-98.
 71. Историко-апокалиптичните съчинения като литературен и историографски фeномен. // Тангра : Сборник в чест на 70-год. на акад. Васил Гюзелев. - София, 2006, 847-868.
 72. Към въпроса за многократните преводи и редакции в състава на монашеските флорилегии. // Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005 г. - София, 2006, 309-312.
 73. Неизвестно историко-апокалиптично съчинение за турското нашествие в препис от ХVI в. // Византия - Балканите - Европа. Изследвания в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова (Studia Balkanica, 25). - София, 2006, 574-581.
 74. За проникването на старобългарски въпросо-ответни съчинения в руската книжнина. // Реката на времето : Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева. - София, 2007, 44-60.

ІІІ. Рецензии за научни трудове

 1. Б. Велчева. Добромирово евангелие. Български паметник от началото на ХII в. // Български език, 26, 1976, № 5, 433-445.
 2. "Неофит Бозвели" от Жечо Атанасов. // Литературна мисъл, 20, 1976, 8, 114-116.
 3. "Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете" от проф. К. М. Куев. // Литературна мисъл, 25, 1981, 7, 142-144.
 4. Б. Ст. Ангелов. Из старата българска, руска и сръбска литература. III. С., 1978. // Etudes balkaniques, 1980, 4, 134-135.
 5. Черноризец Храбър. "О писменехъ". Критическо издание, изготвила А. Джамбелука-Коссова. Словоуказател, изготвила Е. Дограмаджиева. С., 1980. // Литературна мисъл, 1981, 10, 177-181.
 6. Св. Николова. Патеричните разкази в българската средновековна литература. С., 1980. // Старобългарска литература, 10, 1981, 114-117.
 7. Кр. Станчев. Поетика на старобългарската литература. С., 1982. // Литературна мисъл, 1983, № 2, 158-161.
 8. Eine erate grubere ausgabe der Bulgarischen Apokryphen in Neubulgarischer Ubertragung. Стара българска литература. Т. I. Апокрифи. Съст. и ред. Д. Петканова. С., 1981. // Palaeobulgarica, 1983, № 3, 107-110.
 9. Съвременно научно издание на старобългарската ораторскa проза в новобългарски превод. Стара българска литература. Т. II. Ораторска проза. Съст. и ред. Л. Грашева. С., 1982. // Език и литература, 1984, № 3, 117-120.
 10. Страници из труда на старобългарските писатели. Б. Ст. Ангелов. Старобългарско книжовно наследство. С., 1983. // Palaeobulgarica, 1985, № 2, 132-134.
 11. Фундаментален труд в областта на кирилометодиевистиката. Кирило-Методиевска енциклопедия. I. С., 1985. // Palaeobulgarica, 1985, № 4, 126-129.
 12. Хр. Кодов, Б. Райков, Ст. Кожухаров. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света Гора. I. С., 1985, 270 с. // Известия на държавните архиви, 56, 1988, 293-301.
 13. Studia slavica mediaevalia et humanistica. Riccardo Picchio dicata. I, II. Roma, 1986, 841 pp. // Литературна мисъл, 1989, № 2, 150-152. [В съавт. с Б. Мирчева-Масимео.]
 14. Цв. Чолова. Естественонаучните знание в средновековна България. С., 1988, 401 с. // Старобългарска литература, 23-24, 1990, 191-195.
 15. Simeonov sbornik (po Svetoslavovija prepis ot 1073 g.). Tom I. Izsledvanija I tekst. BAN Sofija, 1991, 725 pp. // Aion Slavistica (Annali dell'Instituto universitario Orientale di Napoli), 1, 1993, 373-376.
 16. Съвременно изследване на гадателните текстове в южно-славянските средновековни ръкописи. А. Ангушева-Тиханова. Гадателните книги в старобългарската литература. С., 1996, 182 с. // Palaeobulgarica, 1997, 1, 112-114.
 17. А. Стойкова. Физиологът в южнославянските литератури. С. БАН, 1994, 131 с. // Старобългарска литература, 30, 1998, 93-96.

ІV. Енциклопедични и речникови статии

 1. Речник на българската литература. III. - София, 1984
  Нескович, А.
  Грашева, Л.
  Иванова, Кл.
  Кожухаров, Ст.
  Николова, Св.
  Разказ за възстановяване на българската патриаршия
 2. Енциклопедия "България"
  Похвали за български владетели
  Пространни жития на Кирил и Методий
  Симеонови сборници
  Сборници със смесено съдържание
  Тудор Доксов
  Черноризец Докс
  Ученици на Кирил и Методий
  Ходене на Богородица по мъките
  Георги Хировоск
  Учително евангелие
  Физиолог
  Хроники старобългарски
  Трифонов, Ю.
  Яцимирски, А. И.
 3. Кирило-Методиевска енциклопедия. I. - София, 1985
  Ангеларий
  Горазд
  Амфилохий
  Заимов, Й.
  Жинзифов, Р.
 4. Кирило-Методиевска енциклопедия. II. - София, 1996
  Иванова, Кл.
  Илински, Г. А.
  Иречек, К.
  Иречек, Х.
  Кожухаров, Ст.
  Костич, Д.
  Лаврентий
  Лънт, Х.
  Награди Кирило-Методиевски
  Каймакамова, М.
  Николова, Св.
 5. Кирило-Методиевска енциклопедия. III. - София, 2003
  Пандекти (в съавт. с Р. Павлова)
  Похвали за цар Симеон
  Попов, А. Н.
  Попруженко, М. Г. (в съавт. с К. Минкова)
  Сава, Сване, Г.
  Сперански, М. Н. (в съавт. с К. Минкова)
  Станчев, К.
 6. Кирило-Методиевска енциклопедия. IV. - София, 2003
  Тахиаос, А.-Е.
  Тъпкова-Заимова, В.
  Филарет
  Флорински, Т. Д.
  Франко, Ив.
  Център за културни изследвания "Св. Кирил и Методий"
  Цухлев, Д.
  Алексеев, А. А. (в съавт. с В. Вълчанов)
  Нихоритис, К.

V. Съставителство, редакция, коментар

 1. Стара българска литература. Т. V. Естествознание. - София, 1992, 550 с.
 2. Старобългарска литература. Енциклопедичен речник / Състав. Д. Петканова ; Научен ред. Ив. Добрeв, А. Милтенова. - София, 1992. - 2. доп. изд. - София, 2003
 3. Старобългарска есхатология : Антология / А. Милтенова, Д. Петканова. - София, 1993, 247 с.
 4. Многолетна мъдрост / Научен ред. А. Милтенова. - София, 1995.
 5. Computer Processing of Medieval Slavic Manuscripts. First International Conference, Blagoevgrad, 24-28 July 1995. Proceedings / D. Birnbaum, A. Boyadzhiev, M. Dobreva, A. Miltenova. - Sofia, 1995.
 6. Медиевистика и културна антропология : Сборник в чест на 40-год. творческа дейност на проф. Донка Петканова / Състав. А. Милтенова, А. Ангушева-Тиханова ; Ред. А. Милтенова. - София, 1998, 526 с.
 7. Medieval Slavic Manuscripts and SGML: Problems and Perspectives / Еdited by A. Miltenova, D. Birnbaum. - Sofia, 2000.
 8. Bulgarian Studies at the Dawn of The 21st Century: A Bulgarian-American Perspective. Sixth Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Благоевград, 30 май - 2 юни, 1999 / Compiled and edited by A. Miltenova. - Sofia, 2000.
 9. Българистика 2001 : Сборник с доклади от международната работна среща, състояла се на 21-22 септември в София. 1-2 / Състав. и ред. А. Милтенова. - София, 2001.
 10. Златен ключ на класическата българска художествена литература : Средновековна българска литература IХ-ХVIII век. - София, 2001 [автор на бележките заедно с А. Стойкова].
 11. Medieval Christian Europe: East and West. Traditions, Values, Communications. International conference, 2-5 September, Sofia, 2002 / Compiled and edited by A. Miltenova, V. Gyuzelev. - Sofia, 2002.
 12. ПЭТИ ДОСТИТЪ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров / Състав. А. Милтенова, Е. Тончева, С. Бърлиева. - София, 2003, 623 с.
 13. Computational Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts / Еdited by David Birnbaum, Anissava Miltenova, and Sarah Slevinski. - Sofia, 2003, 385 p.
 14. България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация / Състав. В. Гюзелев, А. Милтенова, Р. Станкова. - София, 2005.
 15. Computer Applications in Slavic Studies. Proceedings of Azbuky.Net International Conference and Workshop, 24-27 October 2005, Sofia, Bulgaria / Edited by A. Miltenova. - Sofia, 2006.

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.