На 17 декември 2019 год. от 14.00 часа в зала 102 на Института за литература при БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема: "Образът на женските коси в българската лирика на ХХ век” на Боряна Владимирова Владимирова, редовен докторант в Института за литература при БАН. Професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература“

Научен ръководител: доц. д-р Елка Димитрова-Уилис

Председател на НЖ: доц. д-р Елка Трайкова

Рецензии: проф. дфн Амелия Личева
доц. дфн Елка Трайкова

Становища:
проф. дн Пламен Антов

доц. д-р Ноеми Стоичкова

доц. д-р Морис Фадел

Автореферат

Материалите по защитата са на разположение в Института за литература, стая № 705 и са публикувани на интернет страницата на ИЛ при БАН: http://www.ilit.bas.bg