доц. д-р Мая Петрова-Танева

Мая Петрова-Танева изследва средновековната литература и култура.

Допълнителна информация

 

 
   
Образование:  
2006 Доктор по филология, тема на дисертацията "Бдинският сборник": изследване на българската книга от средновековието (история, типология и анализ на текста)"
1997-1998 Централно-Европейски университет - Будапеща, Факултет по средновековни изследвания, докторант
1987-1992 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, специалност - история, втора специалност - етнография

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН
2006 - научен сътрудник ІІ ст.
1998 - 2006 литературовед

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

1998 - Старобългарската литература в контекста на византийската и средновековните славянски литератури
2005 - Репертоар на старата българска литература и книжнина с компютърни средства
2005 - Метаданни и електронни каталози за старобългарски текстове
2006 - Българо-румънски литературни връзки и културни взаимоотношения XIV-XX в." ( съвместно с Института по теория и история на литературата "Дж. Калинеску" при Румънската Академия на науките)
2006 - Building a digital library of Slavic manuscripts, early printed books and reference data base" (съвместно със Славистичния факултет в Гьотеборг и Факултет за съвременни езици в Упсала, Швеция)
2006 - 2007 Християнска агиология и езически вярвания (компютърна база данни за кирилски ръкописи)
 

Работна група "Византия" (съвместно на Историческия факултет, факултет "Културология" и Центъра за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" на СУ с подкрепата на Mellon Foundation)

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

І. Научни статии и студии

В чужбина

 • The Description of the Holy Places in the Bdinski Sbornik. // Annual of Medieval Studies at the CEU, 1993-1994. - Budapest, 1995, 161-179 (в съавторство с Аделина Ангушева).
 • A Picture of Female Religious Experience: Late-Byzantine Anthologies of Women Saints. // Kobieta w kulturze sredniowiecznej Europy. - Poznan, 1995, 195-200 (repr. Poznan, 1999).
 • The Bdinski Sbornik: A Case Study.// Otium. Casopis za povijest svakodnevnice, 4, 1996, 1-2, 1-11.
 • Holy Harlots from the Bdinski Sbornik: Some Observations on the Function of the Lives of Mary of Egypt, Thais, and Maria, Abraham's Niece, within the Slavic Tradition. // Annual of Medieval Studies at CEU, 1997-1998. - Budapest, 1999, 273-282.
 • Аn Unknown Copy of the Description of Jerusalem by Constantine of Kostenec. // Byzantinoslavica, 59, 1998, 2, 255-270.
 • Житие и жиз'нь преподобние таисие in Medieval Slavic Literature. // Словенско средњовековно наслеђе: Зборник посвећен професору Ђорђу Трифуновићу. - Београд: Чигоjа, 2001, 425-436.
 • The Ghent Manuscript of the Bdinski Zbornik: the Original or a Copy? // Slavica Gandensia, 28, 2001, 115-144.

В България

 • Към въпроса за южнославянските преводи на житието на мъченица Параскева/Петка Римлянка. // Palaeobulgarica, 20, 1996, 2, с. 83-109.
 • Коя е светородната царица Анна от Бдинския сборник? // Светогорска обител Зограф. Т. 3. - София, 1999, с. 257-264 (в съавторство с Нина Гагова).
 • Славянски сборници от материчен тип: състав, произход и особености. // Старобългарска литература, 1999, 31, с. 66-83.
 • Бележки върху преславските керамични "етикети" към мощи на светци (св. Мария / св. Марина Антиохийска). // Старобългарска литература, 2006, 35-36, с. 75-96.
 • За култа и агиографската традиция на св. Марина. // Християнска агиология и народния вярвания: Сборник в чест на ст. н. с. Елена Коцева. - София, 2008, с. 128-149.

ІІ. Енциклопедични статии

 • Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 4. - София, 2003
  Томсън, Франсис, с. 64-69

ІІІ. Съставителство, редакция, коментар

 • Време слично на jастерб : Антология на бугарскиот расказ во ХХ век / Състав. П. Ватова, М. Петрова. - Скопие, 2000.