Обществени поръчки, открити през 2018 г.

Институт за литература. Posted in Профил на купувача

„Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ с 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия;

Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки,

Преписката на обществената поръчка можете да намерите на следния линк:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/
otkriti_proceduri/periodichna_dostavka_na_hartiya_kancelarski_materiali_i_ofis_konsumativi_za_nuzhdite_na_proekt_nasledstvo_bg

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт за литература към БАН”

Преписка идентификационен номер: ОП-5-2018 г.

Дата на създаване: 06.12.2018 г.

Възложител: Институт за литература към БАН.

Преписка в АОП Номер: 01490-2018-0001.

Решение номер РД-08-728 от 03.12.2018 г. за откриване на процедурата

Дата на публикуване: 06.12.2018 г. в 16:00. часа.

Обявление за поръчка изх. номер РД-08-732 от 03.12.2018 г.

Дата на публикуване: 06.12.2018 г. в 16:00. часа.

Документация за участие в процедурата - ZIP

Дата на публикуване: 06.12.2018 г. в 16:00. часа.

Съобщение за обявена обществена поръчка - Публично състезание - с предмет: „Изготвяне на предпроектни проучвания и съставяне на задания за изработване на инвестиционни проекти за строително-ремонтни, обновителни и/или реставрационни работи на съществуващи сгради”.

Поръчката е по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“.

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Преписка в АОП Номер: 00640-2018-0019

Документацията за участие в обществената поръчка е на разположение в Профила на купувача на Софийски университет "Св. Климент Охридски" на Интернет адрес:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/publichni_s_stezaniya

Дата на публикуване: 1.10.2018

Съобщение за обявена обществена поръчка – Открита процедура по ЗОП - с предмет: „ Изпълнение на мерки за информация и публичност за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01”.

Поръчката е по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“.

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Преписка в АОП Номер: 00640-2018-0024

Документацията за участие в обществената поръчка е на разположение в Профила на купувача на Софийски университет "Св. Климент Охридски" на Интернет адрес:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/izp_lnenie_na_merki_za_informaciya_i_publichnost_za_nuzhdite_na_proekt_izgrazhdane_i_razvitie_na_cent_r_za_v_rhovi_postizheniya_nasledstvo_bg

Дата на публикуване: 25.10.2018

Съобщение за обявена обществена поръчка с предмет: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и други държави-членки на Европейския съюз за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ включващ 2 обособени позиции: 1. Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания до държави-членки на Европейския съюз. 2. Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в границите на Република България.

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Преписка в АОП Номер: 00640-2018-0015

Документацията за участие в обществената поръчка е на разположение в Профила на купувача на Софийски университет "Св. Климент Охридски" на Интернет адрес:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya /otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_ sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri /osiguryavane_na_samoletni_bileti_za_prevoz_po_v_zduh_na_p _tnici_i_bagazh_pri_p_tuvaniya_v_stranata _i_drugi_d_rzhavi_chlenki_na_evropejskiya_s_yuz _za_nuzhdite_na_proekt_izgrazhdane_i_razvitie_na_cent_r_za_v_rhovi_ postizheniya_nasledstvo_bg

Дата на публикуване: 23.07.2018

Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 1 от обществена поръчка с предмет: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и други държави-членки на Европейския съюз за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“

Дата на публикуване: 27.12.2018 г.

Договор номер 80.09 – 235 / 27.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и други държави-членки на Европейския съюз за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01” по обособена позиция № 1

Дата на публикуване: 27.12.2018


Съобщение за обявена обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ с 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски и офис материали; Обособена позиция № 3: Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Възложител: Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Преписка в АОП Номер: 00640-2018-0014

Документацията за участие в обществената поръчка е на разположение в Профила на купувача на Софийски университет "Св. Климент Охридски" на Интернет адрес:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya /otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/ otkriti_proceduri/periodichna_dostavka_na_hartiya_kancelarski_materiali_i_ofis_konsumativi_za_ nuzhdite_na_proekt_izgrazhdane_i_razvitie_na_cent_r_za_v_rhovi_postizheniya_nasledstvo_bg

Дата на публикуване: 23.07.2018

Обявление за възложена поръчка - Прекратяване на обособени позиции № 1 и № 3 от обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“

Дата на публикуване: 09.11.2018 г.

Информации по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Институт за литература. Posted in Профил на купувача

Изготвяне на предпроектни проучвания и съставяне на задания за изработване на инвестиционни проекти за строително-ремонтни, обновителни и/или реставрационни работи на съществуващи сгради” за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“.

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/publichni_s_stezaniya/izgotvyane_na_predproektni_prouchvaniya_i_s_stavyane_na_zadaniya_za_izrabotvane_na_investicionni_proekti

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП за външни лица, участващи в подготовката на документацията за обявяване на обществена поръчка през 2018 г. - открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: “Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт за литература към БАН”.

Във връзка с прилагането на чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) съобщаваме, че инж. Ивайло К. Петров – работещ в Българска академия на науките като старши експерт (занимаващ се с обществени поръчки) е нает от Институт за литература към БАН като външен експерт – физическо лице - за изготвянето на документацията за обявяване на открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: “Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт за литература към БАН”.

Възложител на поръчката ще бъде Институт за литература към БАН.

инж. Петров е нает по граждански договор, сключен на 09 август 2018 г.

Срокът за извършване на работата от експерта е до 20.08.2018 г. В случай, че обществената поръчка е изтеглена за предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки, изпълнението на работата трябва да приключи след получаване на становището от АОП за осъществения предварителен контрол, но не по-късно от 10 септември 2018 г.

Публикувано от: Институт за литература към БАН.

Публикувано на 13.08.2018 г. в 11:00 часа.

Съгласно Допълнително споразумение от 03.12.2018 г. между Институт за литература към БАН и външния експерт инж. Ивайло К. Петров, инж. Петров се отказва от получаване на възнаграждение по гражданския договор за изготвянето на документацията за обявяване на обществената поръчка и предоставя услугата безвъзмездно на Институт за литература към БАН.

Полученият от външния експерт инж. Ивайло К. Петров резултат е изготвена документация за обявяване на обществена поръчка - открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт за литература към БАН”, която е публикувана в Профила на купувача на Институт за литература към БАН, Обществени поръчки, открити през 2018 г., Преписка идентификационен номер: ОП-5-2018 г., Дата на създаване: 06.12.2018 г.

Публикувано от: Институт за литература към БАН.

Публикувано на 10.12.2018 г. (дд/мм/гггг) в 12:40. часа.

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015

Институт за литература. Posted in Профил на купувача

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за реда и условията за възлагане на обществена поръчка за доставка – открита процедура по чл. 14, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на технически и програмни средства за дигитализация, съхраняване и представяне на културното литературно наследство по програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства"
Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.