Информации по чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Институт за литература. Posted in Профил на купувача | . Посещения: 2832

Изготвяне на предпроектни проучвания и съставяне на задания за изработване на инвестиционни проекти за строително-ремонтни, обновителни и/или реставрационни работи на съществуващи сгради” за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“.

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/publichni
_s_stezaniya/izgotvyane_na_predproektni_prouchvaniya_i_s_stavyane_na_zadaniya_za_izrabotvane_na_investicionni_proekti

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП за външни лица, участващи в подготовката на документацията за обявяване на обществена поръчка през 2018 г. - открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: “Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт за литература към БАН”.

Във връзка с прилагането на чл. 44, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) съобщаваме, че инж. Ивайло К. Петров – работещ в Българска академия на науките като старши експерт (занимаващ се с обществени поръчки) е нает от Институт за литература към БАН като външен експерт – физическо лице - за изготвянето на документацията за обявяване на открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: “Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт за литература към БАН”.

Възложител на поръчката ще бъде Институт за литература към БАН.

инж. Петров е нает по граждански договор, сключен на 09 август 2018 г.

Срокът за извършване на работата от експерта е до 20.08.2018 г. В случай, че обществената поръчка е изтеглена за предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки, изпълнението на работата трябва да приключи след получаване на становището от АОП за осъществения предварителен контрол, но не по-късно от 10 септември 2018 г.

Публикувано от: Институт за литература към БАН.

Публикувано на 13.08.2018 г. в 11:00 часа.

Съгласно Допълнително споразумение от 03.12.2018 г. между Институт за литература към БАН и външния експерт инж. Ивайло К. Петров, инж. Петров се отказва от получаване на възнаграждение по гражданския договор за изготвянето на документацията за обявяване на обществената поръчка и предоставя услугата безвъзмездно на Институт за литература към БАН.

Полученият от външния експерт инж. Ивайло К. Петров резултат е изготвена документация за обявяване на обществена поръчка - открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Институт за литература към БАН”, която е публикувана в Профила на купувача на Институт за литература към БАН, Обществени поръчки, открити през 2018 г., Преписка идентификационен номер: ОП-5-2018 г., Дата на създаване: 06.12.2018 г.

Публикувано от: Институт за литература към БАН.

Публикувано на 10.12.2018 г. (дд/мм/гггг) в 12:40. часа.

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.