Компаративистика

Институт за литература. Posted in Компаративистика | . Посещения: 9199

І. Актуални научни проекти

Диалогът на българската литература със света (ХIХ-ХХ век). Типологически и рецепционни аспекти Ръководител: ст. н. с. д-р Георги Цанков

Дългосрочен проект в рамките на който членовете на секция "Сравнително литературознание" разработват индивидуалните си теми, изследващи рецепциите на националната литература в нейното взаимодействие със западноевропейските, славянските и балканските литератури. Публикуват се монографии, студии и статии по проблема. Основно акцентът е върху осмисляне на националната и културната идентичност чрез направените в България преводи от Възраждането да наши дни.

ІІ. Финализирани научни проекти

Жените в обществения дискурс на България и Полша (литература, изкуство, медии), съвместно с Полската кадемия на науките, Институт за литературни изследвания Ръководители ст. н.с. дфн Магда Карабелова и доц. Анна Нашиловска. Проектът е посветен на въпроси, отнасящи се до модерната тема за феминизма, включително "женското" писане, в областта на литературата, изкуството и медиите. През 2007 г. (София, 4 и 5 октомври) бе проведена българо-полска научна конференция Жените в обществения дискурс в България и Полша (Литература, изкуства, медии) с акцент върху модерната интерпретация и разглеждането на процесите в съпоставителен план, като проблематиката бе ситуирана в широк балкански, общоевропейски и общочовешки контекст. С помощта на Института за литературни изследвания към Полската академия на науките и Полския институт в София е публикуван българо-полски двуезичен сборник "Да опишеш жена: Българо-полски дискусии в годините на прехода" (София, 2009), съдържащ докладите от конференцията.

Проблеми на сравнителното литературознание: предизвикателствата на европейските културни диалози днес Ръководител: ст. н. с. д-р Йонка Найденова Резултат от проекта е база данни на по-важните издания в областта на сравнителното литературознание (наброяваща около 800 заглавия), представящи развитието на компаративистиката като дял от литературната наука.

Под знака на европейските културни диалози

Ръководител: доц. д-р Йонка Найденова

Координатор: ст. н. с. д-р Христина Балабанова

Реализиран е сборник с научни изследвания Под знака на европейските културни диалози : В памет на проф. Б. Ничев (Ред. Хр. Балабанова, Б. Минков, Д. Добрев. - София : УИ Св. Кл. Охридски, 2007. - 495 с.) от проведената едноименна конференция (м. декември 2004) в памет на българския литературовед компаративист проф. Боян Ничев. Темата за културния диалогизъм, развита в съдържанието и концептуалната подредба на текстовете в сборника, е релевантна на широкоспектърната научна дейност на проф. Ничев, в която сравнителният подход при проучване на българската, славянските и балканските литератури има водещо значение.

Героят - центрове и следи на културната памет (съвместен проект със Словашката академия на науките, Институт за световна литература)

Ръководител: ст. н. с. д-р Христина Балабанова. В рамките на проекта са публикувани 2 сборника с научни изследвания на словашки език: "Hridina v stredoeuropskych literaturach 19. a 20. storocia" (2004) и Podoby hrdinu v literature a v kulturnej pamati (2008).

Южнославянските литератури в сръбската и българската периодика между двете световни войни (1919-1939), съвместно с Института за литература и изкуствознание, Белград

Ръководител: гл. ас. д-р Албена Иванова

От модернизъм към постмодернизъм: българо-полски литературни и културологични прочити в началото на третото хилядолетие (съвместно с Полската академия на науките)

Ръководители ст. н.с. д-р Магда Карабелова и проф. Ришард Нич.

Проектът изследва различните развойни тенденции на модернизма в България и Полша в тяхната историческа обусловеност, идейно-художествена специфика и терминологични конвенции. В резултат е представено едно локално своеобразие на глобални международни литературно-културни тенденции. Проведена е българо-полска научна конференция (2002) и е публикуван сборник "По следите на модернизма и постмодернизма" (2004) на български и полски език. Във финалния етап на проекта е издадена на български език (с подкрепата на Полския институт в България) монографията на проф. Ришард Нич "Светът на текста: Постструктурализмът и знанието за литературата" (2005).

Унгаристиката в България

Ръководител: доц. д-р Йонка Найденова

Проектът е финализиран с публикуването на научен сборник "Унгаристиката в България" (2004), първо по рода си издание, очертаващо моделовата рамка на унгаристиката на съвременния етап. Отразена е приемствеността между поколенията и са откроени актуалните изследователски сфери. Съдържа обширна библиография на български автори за Унгария.

Езиците на европейската модерност. Български и словашки прочити (съвместен проект с Института за световна литература)

Ръководители ст. н.с. д-р Христина Балабанова и проф. Ян Кошка.

Проектът е опит да търсене на идентичността в българската и словашката литературата на базата на националното своеобразие и през призмата на унифициращата европейска модерност. Актуализират се "европейските диалози" на недостатъчно и несистемно изследвани български (и словашки) образи на модерността (например символизъм, експресионизъм, диаболизъм, сюрреализъм), международните контакти на двете литератури методологически се еманципират от традиционните (канонични) литературноисторически синтези и компаративни модели. Изследванията са публикувани в сборник "Езиците на европейската модерност: български и словашки прочити" (2000).

Одисей пътува към дома: завръщане на славянските емигрантски писатели у дома след промените през 1989 г. Проектът обединява усилията на компаративистите от повечето славянски страни за проучване на едно от феноменалните и драматични явления в съвременната световна култура, наречено "славянски литератури в изгнание". Проведена е международна научна конференция и е публикуван сборник с изследвания "Изгнаничеството - драма и мотивация" (1996) на български, руски и английски езици.

Литературата на малцинствата в България след Освобождението

Ръководител Вера Мутафчиева.

Проектът е опит да се намери дефиниция за понятия като "малцинство" и "малцинствена литература", като се потърси тяхната типология и възможностите за интеграция на една по-малка общност в демократичните структури на по-голямата. Проведена е научна конференция (1998), материалите от която са публикувани в сборник "Литературата на малцинствата след Освобождението". Т. 1 (1999).

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
  • България
  • 1113
  • София
  • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
  • Тел. +359 2 971-70-56
  • Факс +359 2 971-70-56
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.