проф. дфн Ана Стойкова

ana_stoikova.jpg
 • Заместник-директор
 • Телефон
 • Научните интереси на Ана Стойкова са в областите: старобългарска литература, кирилометодиевистика, агиография и агиология, ръкописи, компютърна обработка на ръкописи.

Образование:

1993 Доктор по филология
Дисертация на тема: "Физиологът в южнославянските литератури"

1974 - 1978 Софийски университет "Св. Климент Охридски", факултет по славянски филологии, специалност Българска филология, MA

1969 - 1974 Гимназия с преподаване на немски език, София

Академични длъжности:

Институт за литература при БАН

2001 - 2007 Заместник-директор на Института за литература

1999 - 2001 Научен секретар на Института за литература

1998 - Старши научен сътрудник ІІ ст.

1994 - 1998 Научен сътрудник І ст.

1978 - 1994 Филолог-специалист

Варшавски университет

2006 - 2011 Гост-лектор по български език, литература и култура

Участие в научно-изследователски проекти:

2011 - 2013 Научен проект Енциклопедия Slavica Sanctorum: светци и свети места в България (в електронен и Гутенбергов формат), съвместно с Катедрата по кирилометодиевистика в Софийския университет.

2009 - 2011 Индивидуален научен проект: Славянският Физиолог. Византийска редакция: Електронно издание на текста и сравнително изследване , 2011 (http://physiologus.proab.info/)

2006 - 2008
2009-2011 Културни, религиозни и философски аспекти на славянските средновековни литератури и техните съвременни проекции на Института по славистика при Полската академия на науките и Кирило-Методиевския научен център при БАН.

2000 - досега Старобългарската литература в контекста на византийската и славянските средновековни литератури, Институт за литература, БАН

1999 - 2001 Култът към св. Георги сред южните славяни (Текстове за св. Георги в балканските кирилски ръкописи). Индивидуален изследователски проект, подкрепен от програма Research support scheme на Фондация Отворено общество, Прага

1996 - досега Репертоар на старата българска литература и книжнина с компютърни средства, Институт за литература, БАН

1996 - 1998 Компютърна обработка на славянски ръкописи и старопечатни книги, съвместен проект с Централно-Европейския университет в Будапеща

1994 - 1996 Компютърен анализ на средновековни славянски ръкописи, подкрепен от фондация IREX, Вашингтон

1978 - 2003 Кирило-Методиевска енциклопедия в 4 тома, издание на Института за литература при БАН: автор на статии и библиографски редактор

Лекции:

Варшавски университет:

2006 - 2011 Slavia Orthodoxa на Балканите. Традиции и култура Традиции, обичаи и религиозна култура на България Популярната култура в България България - културна география България - съвременен обществено-политически живот

Нов български университет:

2003 - 2004 Стара българска литература - кратък курс
Християнство и литература

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски":

1994 - 2003 Стара българска литература - основен курс

1998 Кирилометодиевистика - спецкурс

1998 Кратък курс за студенти „Използване на компютърни технологии в медиевистичните изследвания“, включен в основния курс „Стара българска литература“

Избрани публикации:

I. Книги

 • История на българската средновековна литература. Съставител А. Милтенова. С., Изток-Запад, 2008 (2 изд. 2009) (автори А. Ангушева, Д. Атанасова, А. Бояджиев, Н. Гагова, М. Димитрова, М. Йовчева, А. Милтенова, Т. Славова, А. Стойкова, Л. Тасева).
 • Славянският Физиолог. Византийска редакция: Електронно издание на текста и сравнително изследване, 2011 (http://physiologus.proab.info/).
 • Физиологът в южнославянските литератури. - София : БАН, 1994, 132 с.
  (рец.: Делева, А. Приносно многоаспектно изследване на Физиолога в 2. южнославянските литератури. // Palaeobulgarica, 19, 1995, 3, 114– 122; Белова, О. В. // Славяноведение, 1996, 5, 116– 119; Слово за Физиолога. // Литературен вестник, бр. 37, 15– 21. ХI. 1995, с. 2; Бърлиева, С. Четивен научен труд. // Столица, 3, бр. 31, 9– 16. IХ. 1994, с. 13; Anton, M. // Synthesis. Bulletin du Comité national Roumain de littérature comparée et de l’ Institut d’histoire et de théorie littéraire "G. Calinescu" de l’Académie roumaine, 25, 1998, 134–136).
 • Първоучителят Методий. - София : Време, 1995, 144 с.
  (рец.: Николаев, П. Свети Методий е герой на роман или... – Демокрация, 29. VII. 1995, с. 6; Най-сетне авторитетно за Методий. – 24 часа, 9. IХ. 1995, с. 38).
 • Чудесата на св. Георги в балканската кирилска традиция : Археографско-текстологическо изследване (Хабилитационен труд). - София, 1998, 130 с. (Ръкопис).

II. Научни статии и студии

В Чужбина

 • Early Slavic Cults in the Hagiology of the First Bulgarian Kingdom. – In: Religijna mozaika Balkanow. Pod red. M. Walczak-Mikolajczakowej. Gniezno, 2008, 25-31.
 • Култът към св. Кирил и Методий през Българското средновековие. Идеологически параметри и литературни рефлекси. – Slavia Meridionalis. Studia slavica et balcanica, 8, 2008, 309-326.
 • Жените и Света гора. Славянски литературни и фолклорни свидетелства. – В: Swieta gora Athos w kulturze Europy. Europa w kulturze Athosu. Pod redakcja Marzanny Kuczynskiej. Gniezno, 2009, 255-263.
 • Библиjска симболика у jужнословенском физиологу. // Научни састанак слависта у Вукове дане, 26/1. Српска књижевност и свето писмо, 9-14. 9. 1996, Београд - Манасиjа. - Београд, 1997, 243-249.
 • Чудо Светог Георгиjа са змаjем у Туманском апокрифном зборнику. // Чудо у словенским културама / Уредио Деjан Аjдачић. - Нови Сад, 2000, 109-125.
 • An Original Slavonic Chant or How Many Kings Tortured St. George. // Словенско средњовековно наслеђе : Зборник посвећен професору Ђорђу Трифуновићу. - Београд, 2002, 605-616.

В България

 • Народната певица Бона Василева от с. Климент, Карловско. // Български фолклор, 1977, № 4, 49-57.
 • Функционална обусловеност и типологическо сходство на жанровете в старобългарската литература и фолклора. // Втори международен конгрес по българистика. Доклади, 11. - София, 1987, 20-28.
 • Към историята на преводите на Физиолога в средновековните балкански литератури. // Palaeobulgarica, 13, 1989, № 3, 53-60.
 • За един компилативен препис на южнославянския Физиолог. // Старобългарска литература, 1991, № 25-26, 145-149.
 • Академик Александър Теодоров-Балан до проф. Стойко Стойков. (Запазени писма). // Език и литература, 1992, № 4, 16-28.
 • Византийската редакция на Физиолога в южнославянската средновековна книжнина. // Palaeobulgarica, 16, 1992, № 2, 68-76.
 • Ръкописната традиция на южнославянския Физиолог през петнадесети век. // Българският петнадесети век : Сборник с доклади за българската обща и културна история през ХV век, София, 19-21. Х. 1992. - София, 1993, 205-207.
 • Гръцкият Физиолог и неговите южнославянски преводи. // Старобългарска литература, № 27, 1994, 69-77.
 • Чудеса на св. Георги в един миней от ХVI в. // Старобългарска литература, № 28-29, 1994, 74-77.
 • Кой седи на коня зад св. Георги? // Palaeobulgarica, 21, 1997, № 2, 56-68.
 • За Лиляна Грашева. // Palaeobulgarica, 1997, № 4, 113-119.
 • Variety and Standardization of Old Slavonic Texts. (Problems of the Creating a Data Base). // Текстова вариативност в преписите на средновековни ръкописи : Сборник с доклади от Международия семинар "Текстова вариативност в преписите на средновековни ръкописи: изучаване със средствата за кооперативна работа", организиран от Института по математика при БАН 21-23 септември 1997, София. - София, 1998, 147-153.
 • Problems of the Composition of Late Medieval Non-Liturgical Miscellanies and the Place of Hagiographic Works in them. // Medieval Slavic Manuscripts and SGML: Problems and Perspectives. - Sofia, 2000, 108-130.
 • Бележки върху историята и структурата на ранните служби на Кирил Философ. (По повод на един новооткрит молдавски препис). // Климент Охридски ­ живот и дело (Кирило-Методиевски студии, 13). - София, 2000, 216­231.
 • Българският свети Георги между Киев и Константинопол. // Традиция. Приемственост. Новаторство : В памет на Петър Динеков. - София, 2001, 87-93.
 • Старобългарската литература в историческата съдба на българския народ. // Средновековна българска литература. ІХ-ХVІІІ век. - София, 2001 (Златен ключ на класическата българска художествена литература. Т. І), 11-14.
 • Чудесата на св. Георги от Стишния пролог в балканската кирилска книжнина. // Език и история на българските средновековни текстове : Сборник в чест на Екатерина Дограмаджиева (Кирило-Методиевски студии, 14). - София, 2002, 152-164.
 • Една оригинална южнославянска стихира за св. пророк Илия. // Пэти достоитъ : Сборник в памет на Стефан Кожухаров. - София, 2003, 61-67.
 • Метафрастовото житие на св. Георги в балканските кирилски ръкописи. // Преводите през ХІV столетие на Балканите : Доклади от международната конференция, София, 26-28 юни 2003. - София, 2004, 270-277.
 • Аджарска следа в Чудото на св. Георги със змея? // Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина = Старобългарска литература, 33-34. - София, 2005, 235-246.
 • Житието на св. Георги в хърватските глаголически фрагменти. // ... НЭСТЬ УЧЕНИКЪ НАДЪ УЧИТЕЛЕМЬ СВОИМЬ. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител / Състав. А.-М. Тотоманова, Т. Славова. - София, 2005, 315-322.
 • Произведенията за св. Георги в балканските кирилски ръкописи (Предварителни бележки). // България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация : Сборник статии от българо-сръбския симпозиум 14-16 септември 2003, София. - София : АИ Проф. Марин Дринов, 2005, 413-422.
 • Синаксарните жития на св. Георги в южнославянската ръкописна традиция. // Многократните преводи в южнославянското Средновековие : Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005 г. - София : ГорексПрес, 2006, 267-286.
 • St. George the Victorious. – In: Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts (http://slovo-aso.cl.bas.bg/zograph.html, 2007).

ІІІ. Рецензии за научни изследвания

 • Ph. MALINGOUDIS. Die mittelalterlichen kyrillischen Inschriften der Homus-Halbinsel. I. Die bulgarischen Inschriftten. Thessaloniki, 1979. // Etudes Balkaniques, 1980, № 1, 135-138 [в съавторство с Кр. Станчев].
 • К. КУЕВ. Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. С., 1979. // Старобългарска литература, № 9, 1981, 125-126.
 • Zlaty vek bulharskeho pisemnictvi. Vybor textu od X. do pocatku XV. stoleti. Praha, 1982. // Кръгозор, 1984, № 1, 235-237.
 • Новая серия в области палеославистических исследований. (Кирило-Методиевски студии. Т. I. С., 1984, 192 с.). // Palaeobulgarica, 9, 1985, 2, 127-131.
 • Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. I. С., 1985. // Информационный бюллетень МАИРСК, 1986, 14, 82-83.
 • Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. I. // Литературна история, 1986, 15, 92-94.
 • G. PODSKALSKY. Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus'. Mьnchen, 1982. // Старобългарска литература, 1990, № 22, 181-185. [в съавторство със Сл. Бърлиева].
 • Ново издание на пространното житие на Методий. O. KRONSTEINER. Das Leben des hl. Methodius des Erzbischofs von Syrmium. Salzburg, 1989 (Die slawischen Sprachen, 18), 202 S. // Palaeobulgarica, 16, 1992, 4, 105-108.
 • Ново изследване върху съчиненията от въпроси и отговори в старобългарската литература. А. МИЛТЕНОВА. Erotapokriseis. Съчиненията от кратки въпроси и отговори в старобългарската литература. С., "Дамян Яков", 2004. 580 с. // Palaeobulgarica, 29, 2005, 2, 97-105.

ІV. Енциклопедични статии

 • Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 2.
  И. Книежа
  М. Мурко
  Папа Инокентий IV
  Кирил и Методий в българската художествена литература.
 • Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3.
  Проучвания археологически на територията на Панония
  Ст. Романски
  Ростислав.
 • Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 4.
  А. Шлайхер
  А. Шльоцер
  Е. Дюмлер
  Физиолог
  Биркфелнер
  Фрайданк
  Чижевски.

V. Съставителство, редакция, коментар

 • Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1. - 4. / Библ. ред. - София, 1985-2003.
 • Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. - 4./ Ред. Л. Грашева, Кл. Иванова, Е. Дограмаджиева, Св. Николова, А. Стойкова. - София, 2003.
 • Физиолог. Александрийска редакция. Византийска редакция / Съст. и ред. А. Милтенова ; Увод, превод на старобългарски, бележки и коментар Ана Стойкова. // Стара българска литература. Т. 5. Естествознание. - София, 1992, с. 211-244, с. 442-455
 • Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова по случай нейната 65-годишнина = Старобългарска литература, 33-34 / Състав. и ред. Л. Грашева, Ив. Добрев, А. Стойкова, М. Петрова, Т. Славова. - София, 2005
 • Старобългарска литература, 35-36 (2006), 37-38 (2007), 39-40 (2008), 41-42 (Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на Красимир Станчев и Александър Наумов. С., 2009 (2011)), 43-44 (2010-2011), член на редколегията.