Секция Стара българска литература

Институт за литература. Posted in Структура | . Посещения: 13711

Проблематика:

Изследвания на историята и теорията на средновековната българска литература; славяно-византийски литературни връзки; източноправославни културни явления; компютърна обработка на средновековни славянски ръкописи; извороведски, текстологически, литературно-исторически, теоретични проучвания на българската средновековна литература; сравнително изучаване на старобългарската литература в контекста на средновековните славянски литератури.

Научната проблематика, която се разработва, включва фундаментални научни разработки (История на старата българска литература. Т. I, 1962; материалите по старобългарска литература в Речник на българската литература. Т. I-III, 1976-1982; Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, 1994), създаване на единствена по рода си в световната палеославистика четиритомна Кирило-Методиевска енциклопедия (т. I, 1985; т. II, 1995; т. ІІІ и т. IV, 2003), проучвания в областта на изворознанието и текстологията на средновековни текстове. От 1997 г. започна изпълнението на проект за създаване на Репертоар на старобългарската литература и книжнина чрез въвеждане и използване на информацията като електронен текст. Част от електронната база данни вече е достъпна на интернет адрес: http://clover.slavic.pitt.edu/~repertorium/ Eкипът поддържа активни контакти с Централно-Европейския университет в Будапеща, Департамента за медиевистични проучвания; с Университета в Питсбърг, Пенсилвания, САЩ; с Университета в Портсмут, и с Британската библиотека в Лондон, Великобритания; с Института по теория и история на литература към Румънската академия на науките, Букурещ, Румъния; с Института по руски език към Руската академия на науките, Москва, Русия; с Университета в Хелзинки, Финландия; с Университета в Гьотеборг, Швеция и др.

Подготвя и издава поредицата Старобългарска литература, от която до днес са излезли 38 книжки, и годишникът Scripta e-Scripta, който излиза периодично от 2003 г. Организира се и се провежда ежегоден Колегиум по стара българска литература и култура, посветен на паметта на проф. Петър Динеков. Колегиумът привлича като участници филолози, историци и изкуствоведи от всички научни звена на БАН, Софийския университет и др., специалисти в областта на медиевистичните проучвания.

Екипът е организатор и основен изпълнител на Магистърска програма "Славистична медиевистика" в Департамент Нова българистика, Нов български университет (от 2001).

Избрани публикации:

 • Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. I (1985); Т. II (1995); Т. III и т. ІV (2003);
 • Поредица Стара българска литература:
 • Т. I. Апокрифи. Съст. и ред. Д. Петканова (1981);
 • Т. II. Ораторска проза. Съст. и ред Л. Грашева (1982);
 • Т. III. Исторически съчинения. Съст. и ред. Ив. Божилов (1985);
 • Т. IV. Житиеписни творби. Съст. и ред Кл. Иванова (1987);
 • Т. V. Естествознание. Съст. и ред. А. Милтенова (1990).
 • Каталог на славянските ръкописи в Библиотеката на Зографския манастир в Света гора / Състав. Б. Райков, Ст. Кожухаров, Х. Миклас, Хр. Кодов (1994).
 • Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова (1998).
 • Традиция, приемственост, новаторство: В памет на акад. Петър Динеков (2001).
 • Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Традиции, ценности, общуване (2002).
 • Пяти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. (2003).
 • България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация: Сборник статии от българо-сръбски симпозиум 14-16 септември 2003, София (2005).
 • Християнска агиология и народни вярвания : Сборник в чест на доц. Елена Коцева (2008)
 • История на българската средновековна литература / Състав. А. Милтенова (2008); 2 изд. (2009).
 • Смъртта и погребението в юдео-християнската традиция. Studia mediаevalia Slavica et Byzantina. 1. София, 2011.
 • Computer processing of Medieval Slavic Manuscripts. Proceedings (1996).
 • Medieval Slavic Manuscripts and SGML. Problems and Perspectives (2000).
 • Computational Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts (2003).
 • Computer Applications in Slavic Studies: Proceedings of Azbuky.NET International Conference and Workshop 24-27 October 2005, Sofia, Bulgaria (2006).
 • Slovo : Towards a digital library of South Slavic manuscripts. Procceedings of the international conference, 21-26 February, 2008.
 • Динеков, П. Старобългарски страници. Антология (1966; 1968); Из историята на българската литература (1969); Между свои и чужди (1969); При изворите на българската култура (1977); Между фолклора и литературата (1978); Похвала на старата българска литература (1979; 1988); Литература и култура (1982); Проблеми на старата българска литература (1989); Размисли върху българската литература и култура (2001).
 • Ангелов, Б. Ст. Из старата българска, руска и сръбска литература. Т. I-III. (1958-1978); Борба за делото на Кирил и Методий (1969); Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности (1969); Из историята на руско-българските литературни връзки. Т. I-II (1972-1980); Руско-южнославянски книжовни връзки (1980); Старобългарски писатели (1981); Старобългарско книжовно наследство (1983).
 • Иванова, Кл. Български, сръбски и молдовлахийски кирилски ръкописи в сбирката на М. П. Погодин (1981); В началото бе книгата (1983, 2002).
 • Литературознание и фолклористика: Сборник чест на 70-годишнината на акад. П. Динеков (1983).
 • Ст. Кожухаров. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир на Света гора. Т. I. (в съавторство с Б. Райков и Хр. Кодов) (1985).
 • Българската литература и книжнина през ХIII век. Съст. Ст. Кожухаров и Ив. Божилов (1987)
 • Стойкова, А. Физиологът в южнославянските литератури (1994).
 • Тъпкова-Заимова, В., А. Милтенова. Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и в средновековна България (1996).
 • Милтенова, А. Erotapokreisis. Съчиненията от кратки въпроси иотговори в старобългарската литература (2004).
 • Getov, Dorotej. A Catalogue of Greek Liturgical Manuscripts in the "Ivan Dujcev Center for Slavo-Byzantine Studies". Pontificio Istituto Orientale, Roma 2007 [= Orientalia Christiana Analecta 279].
 • Tapkova-Zaimova, Vassilka, Anissava Miltenova. Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and in medieval Bulgaria. (2011)
 • Станкова, Р. Сръбската книжнина през ХІІІ век (2007)

Научно-изследователски проекти:

 • Старобългарската литература в контекста на византийската и средновековните славянски литератури.
  Ръководител: доц. д-р Мария Йовчева.
 • Репертоар на старата българска литература и книжнина с компютърни средства.
  Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова
 • Метаданни и електронни каталози за старобългарски текстове. (Многоезичен електронен помощник на изследователя и преподавателя). Web: http://moodle.ilit.bas.bg/
  Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова
 • Електронни каталози и бази данни на средновековни кирилски ръкописи (съвместен проект с Британската кралска библиотека в Лондон).
  Ръководители: проф. дфн Анисава Милтенова и д-р Катя Рогачевская.
 • Създаване на дигитална лаборатория за славянски ръкописи, старопечатни книги и справочна база данни (съвместен проект с Университетите в Гьотеборг и Упсала, Швеция).
  Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова и д-р Антоанета Гранберг.
 • Средновековни ръкописи и възможността за представянето им с помощта на комуникационните технологии (съвместен проект с Центъра за научни изследвания на Словенската академия на науките и изкуствата, Любляна).
  Ръководител: доц. д-р Елена Томова
 • Представяне на славянски ръкописи в електронна форма (съвместен проект с Института за сръбски език, САНУ, Сърбия.
  Ръководител: доц. дфн Анисава Милтенова.
 • Българо-румънски литературни връзки и културни взаимоотношения през ХІV-ХХ век (съвместен проект с Институт за теория и история на литературата "Дж. Калинеску" в Букурещ).
  Ръководител: доц. д-р Елена Томова.
 • Електронни издания на средновековни ръкописи и проблемът за научната терминология (съвместен проект с Института за литовски език, Литовска академия на науките).
  Ръководител: доц. д-р Елена Томова.
 • The Tenth-Century Cyrillic Manuscript Codex Suprasliensis: the creation of an electronic corpus, exploratory workshop, and exhibition (проект, финансиран от ЮНЕСКО).
  Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова. Web: http://csup.ilit.bas.bg
Проблемна група:

Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.