доц. д-р Елена Томова

Научните интереси на Елена Томова са в следните области: история и теория на българската средновековна литература и книжнина; славянска агиография (българска, руска и сръбска); археография и палеография на кирилски ръкописи и старопечатни книги; проучване на сборници с постоянен и променлив състав; компютърна обработка и анализ на кирилски ръкописи; литературно-фолклорни взаимоотношения; кирилометодиевистика; история и фолклор на русите-старообредци в България.

 

Дългосрочна научна тема:

Култът към българските светци Иван Рилски, Петка Търновска, Иларион Мъгленски и Михаил Воин в средновековните славянски литератури XIII-XVIII в.
- разпространението на проложните им жития и техните редакции в руската, сръбската и молдовската традиция през XIV-XVII в. ;
- неизвестни проложни стихове за четиримата светци в руски и сръбски пролози от XVI -XVII в. ;
- новооткрити други литературни жанрове за търновските покровители - параклис и "слави" за св. Петка в кирилски ръкописи в Румъния , "слави" за св. Иларион Мъгленски и св. Иван Рилски в молдовски преписи от XVI - XVII в.

Образование:

1977

Доктор по филология; дисертация на тема: "Житията на основатели на манастири
св. Иван Рилски, св. Теодосий Печерски и св. Стефан Неман и тяхната връзка с фолклора"

1973-1977

Московски държавен университет, Филологически факултет, докторантура по стари славянски литератури

1968-1969

Софийски университет "Св. Климент Охридски", специализация по стара руска литература и дипломиране

1965-1968

Руска и българска филология (ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" и СУ "Климент Охридски")

1961-1965

Руска езикова гимназия "Иван Вазов", Пловдив

Специализации и научни командировки по темите:

- Култът на българските светци Иван Рилски, Петка Търновска, Иларион Мъгленски и Михаил Воин в средновековната славянска литература;
- Археографски проучвания на кирилски ръкописи XIV-XVII в.;
- Компютърна обработка на кирилски ръкописи.

1981-2007

Московски държавен университет

Руска академия на науките (Москва, Петербург)

Украинска академия на науките (Киев, Лвов)

Полска академия на науките (Варшава, Краков, Познан)

Румънска академия на науките (Букурещ, Брашов, Сучава)

Сръбска академия на науките (Белград, Нови Сад)

Шведска академия на науките (Гьотеборг и Стокхолм)

Академични длъжности:

Институт за литература при БАН

1994 -

старши научен сътрудник II ст., Секция по стара българска литература, Хабилитационен труд "Из историята на агиографския цикъл за св. Иван Рилски в старите славянски литератури (XII - XVIII в.)"

1977-1994

научен сътрудник II–I ст., Секция по стара българска литература

Ръководство на научно-изследователски проекти:

2006 -

Българо-румънски литературни взаимоотношения през XIV - XIX в., съвместно с Румънката АН

2004 - 2007

Християнска агиология и езически вярвания

Участия в международни и национални научни форуми:

XIII Международен конгрес на славистите (Любляна 2003), Българо-сръбски симпозиум, Международна конференция "Периоди", Любляна, 2004, 2005, 2006), Многократните преводи през Средновековието, МАПРЯЛ в Пловдив, Християнска агиология и народни вярвания (2006) и други.

Лекции:

2001 -

Лектор по словенски език, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Катедра "Славянска филология"

2000-2001

Лектор по български език и култура - Словения, Люблянски университет, Философски факултет

1996-2000

Лектор по български език и култура - Словения , Люблянски университет, Философски факултет,
Отдел за славянски езици и литератури

1994-1996

Лектор по стара българска литература, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

1984 -

Лектор по стара руска литература, XVIII век и руски фолклор (специалност Руска филология)Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Филологически факултет

Участие в научни и обществени организации:

2006-2007

член на Атестационната комисия при Института за литература

1999 -

член на Дружеството на научните и техническите преводачи на Словения

1998 -

Член на Комисията за избор на съдебни преводачи (български език) към Министерството на правосъдието на Република Словения

член на съюза на учените в България

Избрани публикации:

І. Книги

Жития основателей монастырей св. Йоанна Рыльского, св. Феодосия Печерского и св. Стефана Немани и их связь с фольклором. - Москва, 1977. - 300 с. - Канд. дис. (маш.)
Из историята на агиографския цикъл за св. Иван Рилски в старите славянски литератури (XII-XVII в.). Част 1 : Критическо изследване, 296 с.; Част 2 : Приложения, 191 с. - София, 1994. - Хабил. труд. (маш.).
Жени-светици в Източното православие / Състав., превод, предговор, коментар и бележки. - София, 1994. - 118 с. (в съавт. с Кл. Иванова). - 2. изд. - 1995. (Издадена с конкурс на Националния център за книгата).
ІІ. Научни статии и студии

В чужбина

Культурно-историческое значение древнейших славянских монастырей и их основателей. // Первый симпозиум болгарских аспирантов. - Москва, 1977, с. 25-26.
Фольклор русских некрасовцев в Болгарии. // Второй симпозиум болгарских аспирантов. - Москва, 1978, с. 98-108.
Житие Феодосия Печерского и фольклор. // Второй симпозиум болгарских аспирантов. - Москва, 1978, с. 110-118.
Кирило-Методиевската проблематика в научното наследство на словенските слависти. // Obdobja 18. Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in culture. Mednarodni simpozij Obdobja - metode in zvrsti. - Ljubljana, 2002, 363-372.
Проложното житие на св. Михаил Воин в сръбската ръкописна традиция от XIV-XVII в. (Предварителни наблюдения). // Црквене студиjе, II, 2, Ниш, 2005, с. 329-349.
Новая русская редакция проложного жития Иоанна Рыльского (Москва, ГИМ, Собрание Е. Барсова, р. 723). // Jezikovna predanost. Akademiku prof. dr. Jozetu Toporisicu ob 80-letnici. - Maribor, 2006, 246-256.
В България

Фолклорни елементи в житията на Иван Рилски и Теодосий Печерски. // Български фолклор, 1978, 2, с. 54-61.
Славянские жития основателей монастырей как тематическая разновидность типа пространного жития. // Palaeobulgarica, 3, 1979, 2, с. 55-68.
Фолклорни експедиции в Московския държавен университет. // Български фолклор, 1979, 2, с. 68-72.
Проблеми при изучаването на фолклора на русите-некрасовци в България. // Български фолклор, 1980, 3, с. 63-67.
Към историята на агиографския цикъл за Иван Рилски (Текстологически наблюдения по преписите в Хилендарската ръкописна сбирка). // Литературна история, 1984, 12, с. 31- 44.
Нови проложни стихове за Иван Рилски, Иларион Мъгленски и Петка Търновска в руската ръкописна традиция. // Старобългарска литература, 1985, 18, с. 172-177.
Ново кратко проложно житие на Иван Рилски. // Литературна мисъл, 1986, 7, с. 91-94.
Житията на Стефан Неманя - жанрови особености и взаимоотношения с фолклора. // Литература. Общество. Идеи : Изследвания на млади научни работници. - София : БАН, 1986, с. 7-24.
Житията на Иван Рилски в лични фондове, съхранявани в Държавната библиотека "В. И. Ленин" - Москва. // Личните документи като исторически извор. - София : БАН, 1987, с. 314-325.
Агиографският цикъл за св. Иван Рилски в руската ръкописна традиция през XV-XVII век. // Втори международен конгрес по българистика. - София, 1987, с. 215-226.
Варшавски хронограф с преводи на Григорий Презвитер. // Литературна мисъл, 1990, 3, с. 137-140.
Кирилски ръкописи с български сюжети в полски книгохранилища. // Старобългарска литература, 1991, 25-26, с. 218-225 (Юбилейна книжка, посветена на акад. Петър Динеков).
Варшавски Златоструй от втората половина на XV в. // Palaeobulgarica, 15, 1991, 2, с. 54-67.
Житията на Иван Рилски в руския старопечатен Пролог от XVII в. // Литература и култура. - София : БАН, 1991, с. 76-83.
Академик Йордан Иванов като изследовател на старобългарската агиографска книжнина. // Известия на Исторически музей в Кюстендил. Т. 4. - Кюстендил, 1992, с. 59-63.
Нови аспекти в развитието на агиографските цикли за търновския кръг светци в литературната традиция на XV в. // Българският петнадесети век : Сборник с доклади за българската обща и културна история през XV век. - София : НБКМ, 1993, с. 143-154.
Ръкопис BSS.III.26 от Библиотеката на Светия синод в Букурещ. // Старобългарска литература, 1994, 28, с. 119-124 (Юбилейна книжка за 60-год. на Стефан Кожухаров).
Из ръкописните сбирки на Букурещ (Нови преписи на старобългарски творби от XIV - XVII в.). // 1100 години Велики Преслав. Втори Великопреславски научен събор (16 - 18 септември 1993). - Шумен, 1995, с. 152-169.
Из литературната история на житията на търновските светци в славянската ръкописна традиция през XVI в. // Българският шестнадесети век : Сборник с доклади за българската обща и културна история през XVI век. - София : НБКМ, 1996, с. 275-286.
Варшавски Златоуст (BOZ.105) от края на XV век. // Медиевистика и културна антропология. - София, 1998, с. 313-318.
Неизвестен ръкописен фрагмент от ХV в. с елементи на т. нар. "народни почерци". // Славянска палеография и дипломатика. Доклади и съобщения от семинара по славянска палеография и дипломатика. - София, 1980, 123-128.
Miscellanies about St. John of Rila in 15th - 19th Cent. // Medieval slavic manuscripts and SGML. Problems and Perspectives. - Sofia, 2000, p. 205-221.
Пространното житие на св. Иван Рилски от Георги Скилица в ръкописните сборници от XV-XVII в. // Традиция. Приемственост. Новаторство : В памет на Петър Динеков. - София, 2001, с. 146-157.
Българистиката в Словения. // Българистика, 2002, 5, с. 51-60.
Doxae of South Slavic Saints in Medieval Serbian Literatur (Kopitar collection, Ljubljana, Slovenia). // Scripta& e-Scripta, 2003, 1, р. 89-97.
Българско-хърватско-словенски средновековни връзки (Кирилски ръкописни и старопечатни книги XI-XVII в. в Хърватия и Словения). // Славянска филология, 2003, 23, с. 32- 48.
Култът към търновските светци в славянската ръкописна традиция през XVII век. // Пэти достоитъ : Сборник в памет на Стефан Кожухаров. - София, 2003, с. 246-260.
Из литературната история на култа към южнославянските светци през XVI и XVII век ("Слави" за светците в кирилски ръкописи в Словения и Румъния). // България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация. Сборник статии от българо-сръбски симпозиум 14-16 септ. 2003, София. - София, 2005, с. 355-363.
Наративни паметници за български светци в кирилски ръкописи и старопечатни книги (Копитарева сбирка, Любляна). //...Нэсть ученикъ надъ учителемь своимь : Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. - София, 2005, с. 334-344.
Проложното житие на свети Михаил Воин (Предварителни текстологически наблюдения). // Старобългарска литература, 33-34 = Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина. - София, 2005, с. 209-220.
Параклис за св. Петка Търновска в кирилски ръкопис РАН-215 (Букурещ, Румъния). // Научни трудове на Пловдивския университет, 41, 1. Филология. - Пловдив, 2003 (2006), с. 37-45.
Трета руска редакция на Търновското проложно житие на св. Иван Рилски. // Scripta& e-Scripta, 2005-2006, 3-4, с. 121-131.
Професор Игор Калиганов на 60 години. // Българистика, 2006, 12, с. 75-80.
Първото проложно житие на св. Иван Рилски в двата превода на Стишния пролог. // Многократните преводи в Южнославянското средновековие. - София, 2006, с. 479-491.
Първа руска редакция на Търновското проложно житие на св. Иван Рилски. // Реката на времето : Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева (1934-2001). - София, 2007, с. 33-43.
Русские редакции Тырновского проложного жития св. Йоанна Рыльского (XV-XVII вв.). // Конференция МАПРЯЛ. Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Сборник докладов. Болгария, Пловдив, 31 октября - 3 ноября 2006. Т.2. - Пловдив, 2007, с. 131-138.
Белозерската редакция от XVI век на Търновското проложно житие на св. Иван Рилски. // Християнска агиология и народни вярвания : Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. - София, 2008, с. 38-49.
Оболенската редакция на хронографски текст за св. Иларион Мъгленски. // Старобългарска литература, 2007, 37.
ІІІ. Рецензии за научни трудове

[Б. Ст. Ангелов, К. Куев, Хр. Кодов, К. Иванова. Климент Охридски. Събрани съчинения. Т.1-3. С., 1970-1973]. // Съпоставително езикознание, 4, 1979, 5, с. 71-72.
[Петър Динеков. При изворите на българската култура. С., 1977]. // Литературна мисъл, 1979, 1, с. 171-174.
Въпроси на старобългарската литература в една нова книга [Б. Ст. Ангелов. Из историята на старобългарската и възрожденската литература. С., 1978]. // Старобългарска литература, 1980, 6 , с. 111-113.
Ново изследване за Иван Рилски. [Иван Фекелджиев. Народни легенди за Иван Рилски. С., 1979]. // Език и литература, 1980, 3, с. 125-127.
[Куйо Куев. Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. С., 1979]. // Съпоставително езикознание, 6, 1981, 3-5, с. 254-256.
Ново изследване на руско-южнославянските литературни връзки. [Б. Ангелов. Руско-южнославянски книжовни връзки. С., 1980].
// Старобългарска литература, 1982, 11, с. 111-113.
Славяно-русские рукописи XV-XVII вв. Научной библиотеки Московского университета (поступления 1964-1978 гг.). // Литературна мисъл, 26, 1982, 10, с. 125-129.
[Людмила Боева. Вопросы древнерусской литературы. С., 1983]. - Старобългарска литература, 1983, 13, с. 166-169.
Изкуството на старобългарското слово през XIII в. [Българската литература и книжнина през XIII в. Под ред. на Ив. Божилов и Ст. Кожухаров. С., 1987]. // Palaeobulgarica, 13, 1989, 3, с. 115-118.
ІV. Енциклопедични и речникови статии

Речник на българската литература
Райков Б.
Енциклопедия на културата
Георгиев Е.
Житийна литература
Миниатюра
Търновска книжовна школа
Научен справочник "Българистиката на XX век"
Бабич Ванда
Братулич Йосип
Брозович Далибор
Дамянович Степан
Зор Янез
Кос Милко
Перволф Йосип
Розвадовски Ян
Русек Йежи
Томшич Франко
Щапов Ярослав
Япунджич Марко
Кирило-Методиевска енциклопедия. I. - София, 1985
Бобчев С., с. 205-207 (с М. Андрев)
Генов М. с, 473-474
Даничич Дж., с. 570-571 (с А. Давидов)
Кирило-Методиевска енциклопедия. II. - София, 1996
Лавровски П., с. 493-499
Ляпунов Б., с., 571-573
Кирило-Методиевска енциклопедия. III. - София, 2003
Перволф И., с. 123-125
Райков Б., с. 430-433
Розвадовски Ян, с. 482-485 (с П. Пенев)
Попруженко, М. Г. (в съавт. с К. Минкова)
Кирило-Методиевска енциклопедия. IV. - София, 2003
Братулич Й., с. 619-623
Дамянович Ст., с. 662-665
Длугош Ян, с. 681-683 (с Г. Минчев)
Зор Я., с. 692-695
Кос М., с. 702-706
Томшич Фр., с. 69-73 (с Л. Лашкова)
Традиции кирилометодиевски в Словения, с. 114-119
Херцигоня Ед., с. 389-392
Чрънчич Ив., с. 521-523 (с Л. Лашкова)
Шчапов Я., с. 552-555
V. Съставителство, редакция, коментар

Славянский фольклор. Хрестоматия / Състав., ред., прев. Е. Томова и др. - Москва : МГУ, 1977.
Християнска агиология и народни вярвания : Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева / Състав и ред. Е. Томова и др. - София : Изток-Запад, 2008. - 474 с.
VІ. Научни преводи

Зиков, Е. Константин Преславски / Прев. Е. Томова. // Кирилометодиевски страници. - София, 1983, с. 229-233.
Зиков, Е. Бележки за руско-българските литературни връзки през XI-XI. // Кирилометодиевски страници. - София, 1983, с. 309-313.
Бичков, В. Проблеми на средновековната поетика. // Литературна мисъл, 1985, 2.
Бичков, В. За символиката във византийската литература. // Литературна мисъл, 1986, 1.
Лихачов, Д. С. "Слово за похода на Игор" ; Д. С. Лихачов. Биобиблиографска справка. // Д. С. Лихачов. Човекът и творецът : Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината му. - София, 1992.
VІІ. Информации, научни портрети, обзори

Николай Иванович Кравцов (1906-1980). // Български фолклор, 1981, 1, с. 62-64.
Николай Иванович Кравцов (1906-1980). // Литературна история, 1982, 9, с. 60-63.
Професор Куйо Куев. // Кирило-Методиевски страници. - София, 1983, с. 240-241.
Научна сесия "Рилският манастир в историята и културата на българския народ". // Литературна история, 1983, 11, с. 110-112.
Международен научен форум за Григорий Цамблак. // Palaeobulgarica, 1985, с. 124-129.
Проблеми на старата българска литература на Втория международен конгрес по българистика. // Palaeobulgarica, 10, 1986, 4, с. 92-94.
Десети международен конгрес на славистите - София, 1983. // Литературна мисъл, 23, 1989, 1, с. 129-134.
Кирилометодиевски четения в Софийския университет. // Palaeobulgarica, 14, 1990, 4, с. 119-121.
Академик Петър Динеков (1910-1992). // Съпоставително езикознание, 18, 1993, 1, с. 156-160.
Академик Петър Динеков (1910-1992). // Български език, 1993, 1, с. 349-355.
Лев Александрович Дмитриев (18.08.1921 - 22.02.1993). // Palaeobulgarica, 17, 1993, 2, с. 121-124.
Академик Йордан Иванов като изследовател на старобългарската агиографска книжнина. // Известия на Исторически музей Кюстендил. Т. 4. - Кюстендил, 1992, с. 59-63.
Международен симпозиум по случай 1080 години от смъртта на св. Наум Охридски. // Старобългарска литература, 1994, 27.
In memoriam академик Франц Якопин (1921-2002). // Palaeobulgarica, 27, 2003, 3, с. 101-104.
VІІІ. Избрани научно-популярни публикации

Дамянова, Р. Илия Волен. Литературна анкета. С., 1981 : [Рец.]. // Пулс, 20, 16 март 1982, бр. 11, 5.
В света на апокрифните видения. Перспективи на човешката душа. // Родолюбие, 1985, 8 (32), с. 44-45.
Подем на българската литература през XIII в. Бориловият синодик. // Родолюбие, 1987, 10 (58), с. 46-47.
Болгарский святой Иван Рильский. // Обзор : Литературно-художественный журнал, 1990, 1, с. 60-65.
Нова антология от средновековни извори за естествознанието в България в новобългарски превод. [Стара българска литература. 5. Естествознание / Състав. А. Милтенова] : [Рец.]. // Литературен форум, 47(125), 25. XII. 1992, с. 6-7.
Ново изследване на Физиолога. [ Стойкова, А.Физиологът в южнославянските литератури. С., 1994]. // Литературен вестник, 1995.
Вида Мокрин Пауер. Поезия / Прев. от слов. ез. Е. Томова. - София, 2005. - 112 с.
Бране Мозетич. Банални неща / Прев. от слов. ез. Е. Томова. - София, 2006. - 144 с.