гл. ас. д-р АННА АЛЕКСИЕВА

Име: Анна Димитрова Алексиева
Дата на раждане
: 02.09.1977 г.
Място на раждане: гр. София
Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
   
Област на научни интереси:
Българска литература (XVIII - XIX век); възрожденска поезия; ролеви теории; поведенчески модели и стереотипи; структуриране на възрожденското социокултурно пространство - частна и публична сфера; маргинализирани текстове и автори; идентичности, кризи, трансгресии.
Образование:  
2007 Доктор по българска литература - 05.04.02 (литература на Българското възраждане).
Тема на дисертацията: Идентификации и роли на субекта в българската поезия от 40-50 - те години на XIX век.
2003 - 2006 Редовен докторант в Института за литература (БАН), направление "Литература на Българското възраждане".
1996 - 2001 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, специалност: българска филология (магистър).

ДЛЪЖНОСТИ:

2010 - Научен сътрудник II ст. (Направление "Литература на Българското възраждане);
Уредник на сп. "Литературна мисъл".
2007 - 2010 Литературен сътрудник; уредник на сп. "Литературна мисъл".

ПРЕПОДАВАНE:

2006 - 2009 Американски колеж в София, преподавател по български език и литература.

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

2009 - Интердисциплинарен научен проект "Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения", финансиран от ФНИ - МОМН.
2009 - Проект № BG051PO001-3.3.04/61 "Подкрепа за развитие на научния потенциал на млади учени хуманитаристи и укрепване на професионалните им контакти със световно утвърдени учени в тяхната научна сфера", финансиран от ЕСФ и ЕФРР по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ:

 • Колегиум по възрожденска литература на тема: "Училище и литература", организиран от Института за литература (БАН), секция "Литература на Българското възраждане", 20 - 21 ноември 2003 г. Представен доклад на тема: "Даскалската поезия в модусите на срама и страха".
 • Десети юбилеен колегиум по възрожденска литература на тема: "Литературата през нормата", организиран от Института за литература (БАН), секция "Литература на Българското възраждане", 25 - 26 ноември 2004 г. Представен доклад на тема: "Любовната поезия на Петко Р. Славейков - между престижното и маргиналното.
 • Колегиум по възрожденска литература на тема: "Литературата - топоси и посоки", организиран от Института за литература (БАН), секция "Литература на Българското възраждане", 24 - 25 ноември 2005 г. Представен доклад на тема: "Дионисовият човек в българската поезия от 40-50 - те г. на XIX век - хронотопични и идентификационно-ролеви конституенти".
 • Интердисциплинарна научна конференция на тема: "Пътища и граници: утъпкани и нови", организирана от Българско общество за проучване на XVIII век, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, 10 - 11 април 2006. Представен доклад на тема: "Мнемоничният субект в българската поезия от средата на XIX век - пътувания във времето".
 • Колегиум по възрожденска литература на тема: "Словесността и представите за миналото" (150 г. от излизането на поемата "Горски пътник" на Георги Ст. Раковски), организиран от Института за литература (БАН), секция "Литература на Българското възраждане", 26 - 27 ноември 2007 г. Представен доклад на тема: "(Ре)конструкциите на миналото".
 • Национална научна конференция, посветена на 175 години от рождението на Любен Каравелов, организирана от Инициативен комитет за отбелязване на годишнината към Министерство на културата, 30 - 31 октомври 2009 г. Представен доклад на тема: "Турски паша", или неволите на добродетелта".
 • Интердисциплинарна научна конференция на тема: "Европеизъм и регионализъм през "дългия XVIII век", организирана от Българско общество за проучване на XVIII век, 22 - 23 октомври 2010 г. Представен доклад на тема: "Реторики на регионалното в българската възрожденска поезия".
 • Национален колегиум "Академик Петър Динеков и хуманитарната наука - идеи, позиции, концепции", посветен на 100-годишнината от рождението на учения; 11-12 ноември 2010 г. Представен доклад на тема: "(Анти)романтически реплики на/за Възраждането".

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

 • Даскалската поезия в модусите на срама и страха. // Български език и литература, XLIV, 2004, кн. 5, с. 16 - 22;
  Същи и в: Електронно списание LiterNet, 26.02.2005, № 2 (63)
  http://liternet.bg/publish14/a_aleksieva/daskalskata.htm.
 • Симптоматика на меланхоличното в българската поезия от 40-50 -те години на XIX век. // Литературна мисъл, XLVV, 2005, кн. 2, с. 176-191;
  Също и в: Електронно списание LiterNet, 06.05.2006, № 5 (78)
  http://liternet.bg/publish14/a_aleksieva/melancholy.htm
 • Мнемоничният субект в българската поезия от средата на XIX век - пътувания във времето. // Електронна публикация в сайта на Българското общество за проучване на XVIII век, 2006: http://www.bulgc18.com/roads/bg/AnaAlexieva.htm
 • Поемата "Стоян и Рада" от Найден Геров - разделението на културните езици. // Литературна мисъл, L, 2007, кн. 2, с. 19-31.
 • Мнемоничният субект в българската възрожденска литература. // Критика и хуманизъм, 2007, 24, с. 39 - 60.
 • Еротичната поезия на П. Р. Славейков и българското канономоделиране. //
  Електронно списание LiterNet, 02.01.2007, № 1 (86)
  http://liternet.bg/publish14/a_aleksieva/erotichnata.htm
 • Дионисовият човек в българската възрожденска поезия. //
  Електронно списание LiterNet, 26.06.2009, № 6 (115)
  http://liternet.bg/publish14/a_aleksieva/dionisoviiat.htm
 • Възрожденската вакхическа поезия като проекция на радостта. // Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане: Сборник в чест на Румяна Дамянова. - С., 2009, с. 368-382.
 • Емоциите във възрожденската поезия: експлицитна и имплицитна публичност. // Електронна публикация в сайта на Института за литература към проекта "Емоционално съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения", 2010: http://www.ilit.bas.bg/bi/include.php?file=alexieva;
  Също и в сайта на проекта: http://balkansbg.eu/content/e-sadarzhanie/98-emotziite-vav-vazrozhdenskata-poeziya-eksplitzitna-i-implitzitna-publichnost.html

Contacts

Institute for Literature
Bulgarian Academy of Sciences
 • Bulgaria
 • 1113
 • Sofia
 • 52, Shipchenski prohod Blvd., bl. 17, 7th - 8th floors,
 • tel./fax: +359 2 97170 56
 • +359 2 97170 56
 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.