д-р. НЕДКА КАПРАЛОВА

20 септември 2002

Уважаема госпожо(Недка Капралова),

Изпращането на научните изследвания от конференцията в Пловдив много ме трогна. Участията са богати и оригинални, а Вашата хубава статия върху вълшебната приказка и масовата литература особено привлече вниманието ми.
Като Ви благодаря, Ви моля да приемете, уважаема госпожо (Недка Капралова), заедно с почитанията ми, изразът на моята почтителна симпатия.

Клод Леви-Строс

Име: Недка Неделчева Капралова
Дата на раждане: 26 април 1961 г.
Месторождение: София
Служебен тел.: 979 29 94
Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Езици, които владее: френски, руски, английски

Научни интереси: литература и култура на Българското възраждане, фолклор, етнология, социология на литературата и културата.

Образование:  
1980 - 1985 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет Славянски филологии, специалност Българска филология, степен магистър
1975 - 1980 9 гимназия с преподаване на френски език "А. дьо Ламартин", София

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН

1996 докторант на самостоятелна подготовка
1988 литературовед

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

май 1997 Лаборатория по социална антропология, Колеж дьо Франс, Париж, Франция; с финансовата подкрепа на фондация "Отворено общество" по индивидуалния проект "Традицията на българската женска инициация"
октомври - ноември 1997 Свободен Брюкселски университет: по социология на литературата, под ръководството на проф. Пол Арон, ръководител на катедрата по романска литература
1998 - 1999
(университетска учебна година)
Докторантска школа по социални науки, Централна Европа, на Франкофонската университетска агенция (AUPELF-UREF), Букурещ, Румъния
1999 - 2000 D.E.A. (еквивалент на магистърска степен) в Свободния Брюкселски университет, Белгия, специалност "История и култура на съвременните общества" към Факултета по философия и литература. Успешно завършена през юни 2000 г.

ДОКТОРАНТУРА:

юли 1996 зачисляване като докторант на самостоятелна подготовка по темата "Спомоществователството - явление на литературния, културния и националния живот през епохата на Българското възраждане" с научен консултант проф. д.ф.н. Д. Леков
юни 1998 спечелен конкурс за докторант на франкофонската университетска агенция AUPELF-UREF с тема "Спомоществователството - явление на литературния, културния и националния живот през ХIХ век"
2000 - 2001 начало на докторантура на двойно научно ръководство в университета Артоа (Арас, Франция) с ръководители: проф. дин Надя Данова и проф. по сравнително литературознание Ален Вюймен

ПРОЕКТИ:

2005 - Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука (секретар на проекта)
1998 - 2000 ръководител на българо-френския проект "В търсене на митичната тъкан" (в рамките на двустранната спогодба за научен обмен между БАН и CNRS)
1997 - участие в секционния проект "Литературни и социокултурни проблеми на Българското възраждане"
1996 - 1998 индивидуален проект, субсидиран от фондация "Отворено общество", програмата RSS на Централния Източноевропейски университет, Прага, по темата "Традицията на българската женска инициация" (приключен)
1995 - участие в проекта за енциклопедия "Българско възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Литературни и културни средища" с написването на 18 статии

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ:

1997, юли ХIII Международен симпозиум за балкански фолклор в Охрид. Доклад на тема "Мотивът за праведния кръстник в южнославянските апокрифи и фолклор" в съавторство с Д. Димитрова-Маринова
1997, декември международна конференция "Поетика на вълшебната приказка": участие с доклад "За дълбините на приказката"
1999, май София - френско-български колоквиум "Исторически, културни и литературни взаимодействия между Франция и страните от Централна и Източна Европа (ХIХ - ХХ век), с доклад на тема "Спомоществователството за книги, преведени от френски през епохата на Българското възраждане"
2000, 15 - 17 септември Пловдив - международна конференция "В търсене на митичната тъкан", организатор и участие с доклад "Вълшебната приказка и масовата литература".
2000, 22 - 23 септември Арас, Париж - френско-български колоквиум "Франция, Европа и Балканите - исторически кризи и литературни свидетелства", с доклад на тема "Ролята на преводите в конструирането на националното научно поле"

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

І. Книги

Съставителство, редакция, коментар

 • Безсмъртната вселена : Сборник по случай 90-годишнината на Клод Леви-Строс / Състав., предг. и прев. от и на фр. ез. Н. Капралова. - София : Карина М, 1998.
 • В търсене на митичната тъкан [= A la recherche de la texture mythique] : Сборник с научни изследвания от конференцията в Пловдив, 15-17 септ. 2000 г. / Състав., ред., прев. от и на фр. ез. Н. Капралова. - София : Б. Пенев, 2002 (на бълг. и фр. ез.)
 • Карамузи, Мариалена. Творчеството на Никодим Светогорец и Атонският неоисхиазъм / Ред. Н. Капралова. - София : Б. Пенев, 2004. - 257 с.

ІІ. Научни статии и студии

В чужбина

 • Le motif du mort reconnaissant dans la tradition litteraire des Bulgares. // Cahiers de litterature orale, 1999, № 46, p. 209-216.
 • Le role des traductions dans la construction du champ scientifique national. // La France, l'Europe et les Balkans : crises historiques et temoignages litteraires. Editions de l'Institut d'Etudes Balkaniques, Artois Presses Universite, 2002, pp. 281-289.
 • Danse et parole dans l'histoire culturelle de la Bulgarie moderne. Traditionnel, identite, modernite dans les cultures du Sud-Est europeen : la litterature, les arts et la vie intellectuelle au XXe siecle. Sofia : Editions de l'Institut d'Etudes Balkaniques/Arras : Artois Presses Universite, 2007, pp. 306-312.

В България

 • Един светъл образ. Жените през Възраждането. // Век 21, бр. 48, 1993.
 • За дълбините на приказката. // Български език и литература, 1998, кн. 5-6, с. 17-23.
 • Спомоществователството - неделима част от литературния, културния и социалния живот през ХIХ век. // Възрожденският текст. Прочити на литературата и културата на Българското възраждане : Сборник, посветен на 70-год. на проф. Д. Леков. - София: Сребърен лъв, 1998, с. 228-235.
 • За етикета и зад него : Какво разказват писмата от запазения личен архив на семейство Караминкови. // Майки и дъщери. - София: Полис, 1999, с. 139-153.
 • "La souscription pour des livres traduits du français au XIXe siècle". // Interférences historiques, culturelles et littéraires entre la France et les pays d’Europe Centrale et Orientale (XIXe - XXe siècles), Sofia: Editions académiques "Prof. Marin Drinov", 2000, pp. 137-150.
 • За безспорните цитати (библейският текст в предговора на Христоития от Райно Попович). // Традиция, приемственост, новаторство : В памет на П. Динеков. - София: АИ Марин Дринов, 2001, с. 407-414.
 • Вълшебната приказка и масовата литература. // В търсене на митичната тъкан. - София : Б. Пенев, 2002, с. 70-86 (на бълг. ез.) ; с. 67-82 (на фр. ез.)
 • Към дълбините на вълшебната приказка. // Разночетенията на текста : Юбилеен сборник в чест на 60-год. на проф. д-р Кирил Топалов. - София : УИ Св. Кл. Охридски, 2003, с. 495-502.
 • Мотивът за благодарния мъртвец в словесната традиция на южните славяни / Н. Капралова, Д. Димитрова-Маринова. // В памет на Пейо Димитров : Трудове на катедрите по история и богословие. Том 5. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". - София : АИ Марин Дринов, 2003, с. 118-126.
 • Думи - пари, думи - памет или венец безсмертия за книжевното спомоществование. // Пари, думи, памет. - София : Кралица Маб, 2004, с. 84-95.
 • Хоризонти на очакване и поле на рецепцията: за писмениците през Възраждането. // Български език и литература, 2004, кн. 5, с. 10-15.
 • Спомоществователите. // 170 години от рождението на Любен Каравелов : Юбилеен вестник. - София, септ. 2004.
 • Дарители и дарени. // Литературен форум. 150 години от рождението на Константин Величков : Юбилеен вестник, 2005, с. 14.
 • Компютърна обработка на спомоществователските списъци по старопечатните книги от ХІХ век. // Библиотеката минало и настояще : Юбилеен сборник, посветен на 125-год. на НБКМ. - София, 2005, с. 336-339.
 • Родът Шишманови във възрожденското спомоществователство. // Иван Д. Шишманов - форумът. Шишманови четения. Книга 1. - София : Карина- М, 2005, с. 218-224.
 • Спомоществованието за драмата "Люкреция Борджия"от Виктор Юго в превод на Константин Величков и Георги Николов". // Константин Величков и неговото време. Национална научна конференция. - Пазарджик, 2005, с. 123-130.
 • Спомоществователите на Любен Каравелов. // Българско възраждане. Идеи - личности - събития : Годишник на общобългарски комитет и фондация "Васил Левски". Т. 7. - София, 2005, с. 65-69.
 • Спомоществователството и нормата през Възраждането. // Историята и книгата като приятелство. - София: Гутенберг, 2007, с. 313-334.
 • "Le motif du mort reconnaissant dans la tradition littéraire des Bulgares" - Cahiers de littérature orale, N 46, 1999, p. 209-216.

ІІІ. Рецензии за научни трудове:

 • Съвременен прочит на проблеми от българската литературна история и култура. // Български език и литература, 1995, кн. 6, с. 59-62.
 • На прага на присъединяването към Европейския съюз : [Рецензия за книгата на Симеон Хаджикосев Западноевропейска литература. Част втора]. // Литературен вестник, год. 14, бр. 23, 9-15.06.2004.

ІV. Преводи:

 • Клод Леви-Строс. Структурална антропология II. - София: Христо Ботев, 1995.
 • Едгар Морен. Духът на времето. - София: Христо Ботев, 1995.
 • Иполит Тен. Философия на изкуството. - София: Захарий Стоянов, 2002.
 • Андре Байон. Историята на една Мария (роман). - София: ЛИК, 2002.
 • Андре Байон. Ухолезата от Люксембург (роман). - София: ЛИК, 2003.
 • Андре Байон. Един така обикновен човек (роман). - София: ЛИК, 2003.
 • Жорж Роденбах. Звънарят (роман). - София: ЛИК, 2005.
 • Шарл-Жозеф принц дьо Лин. Непристойни приказки (роман). - София: ЛИК, 2005.
 • Жорж Роденбах. Колелото на мъглите (разкази). - София: ЛИК, 2007.
 • Шарл-Жозеф принц дьо Лин. Мисли и откъслеци. - София: ЛИК, 2007.
 • Лиз Бурбо. Слушай тялото си - твоят най-голям приятел на земята. - София: ЛИК, 2007.
 • Лиз Бурбо. Твоето тяло казва: обичай се. - София: ЛИК, 2007.

Contacts

Institute for Literature
Bulgarian Academy of Sciences
 • Bulgaria
 • 1113
 • Sofia
 • 52, Shipchenski prohod Blvd., bl. 17, 7th - 8th floors,
 • tel./fax: +359 2 97170 56
 • +359 2 97170 56
 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.