гл. ас. д-р РАДОСЛАВА СТАНКОВА

Име: Радослава Цветанова Станкова (по баща Трифонова)
Дата на раждане: август 1966 г.
Място на раждане: Варна
Телефон: 979 39 96
Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Област на научни интереси: славистика, медиевистика, компаративно литературознание: българосръбски културно-исторически контакти през Средновековието - взаимодействия и влияния, типологически паралели и общност на писмените традиции.
   
Образование:  
2001 доктор по филология, дисертация на тема "Сръбската литература ХII–ХIII в. в контекста на старобългарската книжнина"
1991 - 1994 Редовна докторантура в Института за литература при БАН, в Секция Стара българска литература, научен ръководител доц., д-р Климентина Иванова
1984 - 1989 Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Факултет славянски филологии, специалност: сърбо-хърватска филология; специалист по сърбохърватски език и български език и литература; специализация: литературоведска; дипломна работа: "Рецепция на сръбска драма в България"
1979 - 1984 IV Езикова гимназия "Фредерик Жолио-Кюри" в гр. Варна, с изучаване на руски и немски език

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

2001 Славистичен институт - Виена; тема "Изследване на южнославянските ръкописи от ХІV-ХVІ в. в ръкописния отдел на Австрийската национална библиотека", три месеца
1998 Филологически факултет на Белградския университет; тема "Старата сръбска литература от ХІІІ-ХІV в.", три месеца

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН
2007- научен сътрудник І ст.
2002-2007 научен сътрудник ІІ ст.
1994 - 2002 литературовед

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

2007 - Проект SLOVO, субсидиран от ASO, с ръководител ст.н.с. А. Милтенова
2004 - 2007 Християнска агиология и езически вярвания (компютърна база данни въз основа на балкански кирилски ръкописи), субсидиран от МОН, с участие на сръбски колеги, ръководител на проекта ст.н.с. Е. Томова
2002 - 2004 Компютърна обработка и изучаване на славянските ръкописи (между Института за литература при БАН и Института за руски език при РАН, с ръководител ст. н.с. А. Милтенова
2002 Индивидуален международен изследователски проект, със субсидия от АИ ИЮЕ в София, на тема "Изследване на южнославянските ръкописи от ХІV-ХVІ в. от ръкописния отдел на Австрийската национална библиотека" с проф. Хайнц Миклас от Славистичния институт на Виенския университет (юни 2002 г., Виена).
2002 - 2007 Репертоар на старата българска литература с компютърни средства; индивидуална задача - описание на ръкописни минеи от ХІІІ - ХІV в.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

І. Книги

 • Сръбската книжнина през ХІІІ век (контекст и текст). - София : АИ Проф. Марин Дринов, 224 с. (монография)

ІІ. Научни статии и студии

В чужбина

 • Прослава локалних jужнословенских култова у манастирскоj традициjи ХIII-ог века. // Св. кнез Лазар. 41. - Призрен, 2003, књ. 1, с. 49-57.
 • Кирило-Методиевото книжовно наследство в ранната сръбска книжовна традиция. // Црквене студиjе, 1. - Ниш, 2004, с. 105-120.
 • Житията на хилендарските монаси Доментиан и Теодосий във виенските ръкописи и въпросът за появата на стила "плетение словес" в сръбската агиография от ХІІІ век. // Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 50, 2004, 153-170.
 • Служби за жени-светици в южнославянската книжовна традиция от ХІІІ-ХVІ век. // Црквене студиjе, 3. - Ниш, 2006, с. 259-274.
 • Служби за света Петка в български и сръбски ръкописи от ХІІІ до ХV век. // Археографски прилози, 2007, № 28, с. 105-122.

В България

 • Към проблема за идентификацията на Теодор Граматик с Теодосий Хилендарски. // Медиевистични ракурси. - София, 1993, с. 49-54.
 • Българската традиция при формирането на общия южнославянски книжовен фонд и неговото усвояване в сръбските земи през ХI – ХIII в. (Тезиси). // Старобългарска литература, 1994, № 28/29, с. 56 -61.
 • Манастирски средища и монашеска книжнина в Сърбия и България през ХIII в. // Медиевистика и културна антропология : Сборник в чест на 45-год. творческа дейност на проф. Донка Петканова. - София, 1998, с. 291-305.
 • Към хипотезата за съществуване на житиен текст за свети княз Борис. // Преславска книжовна школа. Т. 3. - София, 1998, с. 49 - 53.
 • Типологически паралели между българската и сръбската агиографска продукция през ХIII в. // Литературна мисъл, 1999, № 1, с. 110-131.
 • Идентификация на един фрагмент от служебен миней за октомври в НБКМ. // Традиция, приемственост, новаторство : В памет на Петър Динеков. - София, 2001, с. 171-177.
 • Сръбски препис на най-ранната служба за света Петка Търновска. // Търновска книжовна школа. Т. 7. - Велико Търново, 2002, с. 181-198.
 • Теоретични проблеми на сравнителния анализ на южнославянски средновековни текстове. // Литературна мисъл, 2002, № 1, с. 179-188.
 • Библейски топоси в ранните служби за сръбски и български светци в ръкописи от ХІІІ в. // Palaeobulgarica, ХХVІІ, 2003, 4, с. 62-84.
 • Службата за св. Димитър Солунски в сръбски преписи от ХIII в. // Пэти достоитъ : Сборник в памет на Стефан Кожухаров. - София, 2003, с. 143-156.
 • Специфични особености на оригиналната сръбска литература от ХІІІ век. // Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Научни трудове. Филология, Т. 41, 2003, 1, с. 247-256.
 • Старобългарското книжовно наследство в сръбски преписи от ХІІІ и началото на ХІV в. // България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация : Сборник статии от българо-сръбски симпозиум 14-16 септември 2003, София. - София, 2005, с. 423-447.
 • Типология на ранните южнославянски служби. // Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова = Старобългарска литература, 33-34, 2005, с. 78-94.
 • О Скопльской минее ХІІІ века. // Scripta § e-Scripta, 5, 2007, с. 131-144.

ІІІ. Съставителство, редакция

 • България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация : Сборник статии от българо-сръбски симпозиум 14-16 септември 2003, София / Състав. и ред. Васил Гюзелев, Анисава Милтенова, Радослава Станкова. - София, 2005, 447 с.

Contacts

Institute for Literature
Bulgarian Academy of Sciences
 • Bulgaria
 • 1113
 • Sofia
 • 52, Shipchenski prohod Blvd., bl. 17, 7th - 8th floors,
 • tel./fax: +359 2 97170 56
 • +359 2 97170 56
 • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.