Институтът за литература към БАН – София обявява рецензиите и становищата по конкурса (обявен в Държавен вестник, бр. 10 от 06.02.2015 г.) за академичната длъжност „професор“, в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Теория на литературата (Византийско-български литературни връзки), с единствен кандидат доц. д-р Доротей Гетов.

Институтът за литература към БАН – София обявява рецензиите и становищата по конкурса (обявен в Държавен вестник, бр. 10 от 06.02.2015 г.) за академичната длъжност „професор“, в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Теория на литературата (Византийско-български литературни връзки), с единствен кандидат доц. д-р Доротей Гетов.

Научно жури

Председател:Проф. дфн Анисава Милтенова /ИЛ/

Рецензии:

Становища: