гл. ас. д-р ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА-МАРИНОВА

Име: Димитринка Драгомирова Димитрова-Маринова
Дата на раждане: април 1954 г.
Място на раждане: София
Е-mail:dimitrinka_dimitrova@yahoo.com

Област на научни интереси:
старобългарска литература, ръкописи, апокрифи, фолклор
Образование:
1987 доктор по филология (кандидат на филологическите науки)
Тема на дисертацията: "Апокрифи за сътворението на света в старобългарската литература"
1978-1981 докторант в Института за литература при Българската академия на науките
1972-1976 Висш педагогически институт - Шумен, Филологически факултет, специалност Българска филология, втора специалност - руски език

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Институт за литература при БАН
1989 - научен сътрудник І ст.
1981-1989 филолог-специалист

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

2002 - 2007 Христианска агиология и езически вярвания (компютърна база данни за кирилски ръкописи)
2002 - 2007 Компютърна база данни на късносредновековни славянски ръкописи 14-18 в., съвместен проект с университета в гр. Гьотеборг, Швеция
2002 - 2003 Междуетническо културно сътрудничество на територията на Южна Молдова - съвместен проект с Педагогическия университет Йон Крянге - гр. Кишинев
1999- 2000 Българите в Украйна - език, фолклор, литературно наследство. (Съвместен порект с Института за български език при Българската академия на науките и Одеския университет)
2000 - досега Старобългарската литература в контекста на византийската култура и на средновековните славянски литератури - индивидуална тема "Българските сборници с дидактическо съдържание от ХVІІ-ХVІІІ в. в контекста гръцката и славянската старопечатна традиции"
1998-2000 В търсене на митичната тъкан, съвместен проект на Българската академия на науките и SNRS - Република Франция
1996 - 2007 Репертоар на старобългарската литература и книжнина с компютърни средства
1994-1996 Компютърен анализ на средновековните славянски ръкописи, поддържан от фондация IREX, Вашингтон
1978 -2004 Кирило-Методиевска енциклопедия в 4 тома, издание на Института за литература, БАН: автор на статии, подбор на илюстрации, библиография
1977 - досега Българо-румънски литературни и културни връзки през периода ХІV-ХІХ в.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

1980 - 1981 Старобългарска литература - семинарни упражнения, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
1996 - 1997 Старобългарска литература - семинарни упражнения, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
1997 - 2000 Лектор по български език и литература в Комратския държавен университет, гр. Комрат, Молдова
2000 - 2001 Старобългарска литература и фолклор, спецкурс, ПУ "Паисий Хилендарски"
2001 - 2002 Старобългарска литература - семинарни занятия, ПУ "Паисий Хилендарски"
2002 Фолклор и литература, спецкурс, Педагогически университет "Йон Крянге" - гр. Кишинев, Молдова
2003 Литература и култура на балканските народи , спецкурс, Педагогически университет "Йон Крянге" - гр. Кишинев, Молдова
2005 Старобългарска литература и фолклор, спецкурс, Педагогически университет "Йон Крянге" - гр. Кишинев, Молдова
2006 - досега лектор по български език в Мелитополския държавен педагогически университет - гр. Мелитопол, Украйна

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

І. Научни статии и студии

В чужбина

 • Antropogonijska tema u juznoslovenskim apokrifima i folkloru. // Научни станак слависта у Вукове дане. 26, 1997, 1, с.123-132.
 • Мотивът за змееборството в Марковия епос и в славянската апокрифна традиция. // Кралот Марко во историjата и во традициjата. - Прилеп, 1997, с. 225-234.
 • Богомильская космогония в старославянской литературной традиции. // От Бытия к Исходу. - Москва, 1998, с. 38-58.
 • Чудо в наративах о культовых местах в болгарской традиционной культуре. // Концепт чуда в славянской и еврейской культурной традиции. - Москва, 2001, с. 232-242.
 • Themes et sujetes bogomiles dans la litterature medievale ecrite et la tradition orale bulgares. // Slavica ocsitania, 16, 2003, Toulouse, p. 55-65.
 • В България

  • Космогоничната легенда за Тивериадското море и старобългарската апокрифна традиция. // Старобългарска литература, 1985, 19, с. 184-192.
  • Темата за произхода на злото в старобългарската апокрифна литература. // Литература, общество, идеи. - София, 1986, с. 25-41.
  • Старобългарските апокрифи в изследванията на Йордан Иванов. // Известия на историческия музей. - Кюстендил, 1992, ІV, с. 65-69.
  • Тайната книга на богомилите в системата на старобългарската апокрифна литература. // 1100 години Велики Преслав. - Шумен, 1995, с. 118-130.
  • Повестта за кръстното дърво на презвитер Йеремия в системата на старобългарската апокрифна литература и фолклора. // Медиевистични изследвания в памет на Пейо Димитров. - Шумен, 1996, с. 37-43.
  • Живата вода - ритуален елемент или вълшебен лек за подмладяване? = Le vive - element rituel ou remede merveilleux pour rajeunir? // Безсмъртната вселена : Сборник, посветен на 90-год. на Клод Леви-Строс = L'univers immortel. - София, 1998, с. 65-72 (на бълг. и фр. ез.).
  • Медиаторът в старобългарската апокрифна традиция и в българския фолклор въпроси на типологията. // Медиевистика и културна антропология. - София, 1998 , с. 376-384.
  • The dinamics of Literary Life Between the Middle Ages and the Structure and Content of Miscellanies with TSM. // Medieval Slavic Manuscripts and SGML: Problems and Perspectives. - Sofia, 2000, 265-294.
  • Култът към св. Георги в с. Твърдица, Южна Молдова. // Традиции. Приемственост. Новаторство : Сборник, посветен на 90-год. от рождението на акад. Петър Динеков. - София, 2001, с. 262-270.
  • Космогонично-есхатологичният цикъл в старобългарската книжовна традиция и в българската традиционна словесност = Le cycle cosmogonique et eschatologique dans la traditione literaire paleobulgare et dans la literature orale bulgare. // В търсене на митичната тъкан = A la reshershe de la texture mythique. - София, 2002, с. 100-109 (на бълг. ез.), р. 96-105 (на фр. ез.).
  • Библейският текст в славянските писмени и устни наративи. // Славянска филология, 23. - София, 2003, с. 236-243.
  • Мотивът за благодарния мъртвец в словесната традиция на южните славяни. // Трудове на катедрата по богословие на ШУ, 5 (в памет на Пейо Димитров). - София, 2004, с. 118-125 (съвместно с Н. Капралова).
  • Култът към св. Михаил войн в старобългарската литература. // Пэти достоит : Сборник в памет на Ст. Кожухаров. - София, 2003, с. 444-455.
  • Богомилството и богомилската литература в културната традиция на Х век. // Преславска книжовна школа, 7. - Шумен, 2004, с. 331-343.
  • Апокрифическая письменная традиция средновековой Болгарии - социо-культурные аспекты. // Scripta & e-scripta, 2005, 2, с. 219-241.
  • Поучението към жените и момите в ръкописната традиция от втората половина на ХVІІІ в. // Старобългарска литература, 2006, 33-34, с. 380-393.