доц. д-р Недка Капралова

Недка Капралова е доцент в секция „Литература на Българското възраждане“. Научните ѝ интереси са в областта на историята и социологията на литературата, антропологията, фолклористиката, историята на културата.

Избрани публикации:

  1. „И ще господарува мъжът ти над теб” (още за жените в културата). Архив на семейство Елисавета и Христо Караминкови. София: АИ „Марин Дринов”, 2013 (монография).
  2. Безсмъртната вселена / L’Univers immortel. Сборник по случай 90-годишнината на Клод Леви-Строс. Съставителство, редакция, предговор и превод на френски Н. Капралова (на български и френски език). София : Карина М, 1998.
  3. Le motif du mort reconnaissant dans la tradition littéraire des Bulgares.  – Cahiers de littérature orale, n° 46, 1999, p. 209–216.
  4. В търсене на митичната тъкан / A la recherche de la texture mythique. Сборник с научни изследвания от конференцията в Пловдив, 15–17 септември 2000 г. Съставителство, редакция, превод на френски Н. Капралова. (на български и френски език). София: Боян Пенев, 2002.
  5. Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане. Сборник в чест на проф. Румяна Дамянова. Съст. и ред. Н. Капралова и Д. Господинов. София: Изток-Запад, 2009.
  6. Bulgarian Readers during the first half of the 19th Century. In: Literary Knowledge and Open Horizons. Expectations and Prospects. София: Боян Пенев, 2011, 74–95.
  7. Изследването на възрожденското спомоществователство – от периферията към центъра в социологията на литературата. – В: Кунчева, Р. (съст.). Маргиналното в/на литературата / Margynality in/of Literature. София: Боян Пенев, 2011, 249-270.
  8. La souscription littéraire en Bulgarie 1806-1856. – Revue des études sud-est européennes. Tome L (n° 1-4), 2012, pp. 41-60.
  9. Erste Kontakte der bulgarischen Leser mit der französischen Sprache und Literatur (1850-1874). In: C. O. Mayer, M. Henzelmann (eds.). Frankreich-Bulgarien: Innereuropäischer Kulturtransfer. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, « Schriften zur Kulturgeschichte, 51 », 2018, 65-76.
  10. Любомир Генчев. Неиздадени съчинения. Т. 8. Антология на френски и немски поети. Подготвили за печат Ален Вюймен със съдействието на Недка Капралова и Даниел Ристеруцци-Роудницки. Корд сюр Сиел: Рафаел дьо Сюртис, 2019 / Lubomir Gentchev. Ecrits inédits. T. 8. Anthologie de poètes français et allemands. Texte établi par Alain Vuillemin, avec le concours de Nedka Kapralova et de Danielle Risterucci-Roudnicki. Cordes sur ciel : Rafaël de Surtis, 2019.