доц. д-р Йордан Люцканов

jordan_luckanov.jpg

Йордан Люцканов е съставител и дизайнер на книгата „Пейо Яворов. Арменци; Родина; Бежанци; Заточеници: преводи“, посветена на 100-годишнината от основаването на Първата арменска република, на 140 години от смъртта на Яворов и на 2800 години от основаването на град Ереван/Еребуни, и публикувана през 2019 г. (300 с.; Издателски център „Боян Пенев“; ISBN 978-619-7372-13-7). Научните му интереси са в следните области: руски литературен модернизъм (въпроси на интермедиалността); руска емигрантска култура от 20-те – началото на 40-те години на ХХ в.; европоцентризмът в европейските периферии и покрайнини (история на българската колективна идентичност от средата на ХIX в. насам); сравнително литературознание, особено на черноморския регион; картвелология, особено грузинска литература; саморефлексивност на (социалната и хуманитарна) наука, особено (не)осъзнаване/(не)разпознаване на геокултурната ситуираност/обусловеност на научния репертоар; и др.

 

Избрани публикации:

Студии и статии

 1. “Русская литература на грани экфрасиса: синэстетичность эпифании как показатель культурной родословной” [‘Russian literature on the verge of ekphrasis: synaesthetism of epiphany as indicator of cultural genealogy’; in Russian], Wiener Slawistischer Almanach 71, 2013, 69-132;
 2. “The Soviet Border in the Russian Émigré Newspapers of Bulgaria: Its Representation and Presence, 1928-1935”, Literature in Exile: Emigrants’ Fiction. 20th Century Experience, ed. I. Ratiani, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, 354-376;
 3. Блаженные спутники: монументальная уединенность, колебание, „классика” и „маньеризм“ в ранних русском и болгарском модернизмах [Blessed Companions: Monumental Solitude, Hesitation, “Classics” and “Mannerists” within Early Russian and Bulgarian Modernisms], Slavia 85 (2016), 1, 30-46;
 4. “Texts Worth (Not) Editing’. Critical Edition as an Aesthetic Symptom of Cultural Change (Two Bulgarian Cases)”, Studi Slavistici 13 (2016), 143-165;
 5. “К чонгури’ Николоза Бараташвили: ритм оригинала и трех переводов” [‘“To chonguri” by N. Baratashvili: the rhythm of the original and of three translations’; in Russian], Sjani 20 (2019), 2, 210-245.

Съредактирани книги, тематични броеве и блокове

 1. Russian Classical Literature Today: The Challenges/Trials of Messianism and Mass-Culture, co-edited with H. Manolakev and R. Rusev, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014;
 2. Small Literatures, Big Literatures and the Global Market: Translation and Communication as a Gift, comp. and ed. Jordan Ljuckanov and Giovanna Brogi Bercoff, Studi Slavistici 11 (2014), 209-317;
 3. [Литературоведческая русистика: самосознание, геокультурная вариабельность, границы профессии], ред. и сост. Йордан Люцканов, Мария Литовская, Александр Медведев, Нина Барковская, Toronto Slavic Quarterly 53 (Summer 2015), [‘Studies in Russian literature: Self-reflection, geo-cultural variability, and the limits of vocation’, co-edited with M. Litovskaya, A. Medvedev and N. Barkovskaya; in Russian], http://sites.utoronto.ca/tsq/53/index.shtml;
 4. Д. С. Мережковский: литератор, религиозный философ, социальный экспериментатор, ред. и сост. Нина Барковская, Людмила Луцевич, Йордан Люцканов и Александр Медведев [‘Dmitry Merezhkovsky: litterateur, religious philosopher, social experimentator’, co-edited with N. Barkovskaya, L. Lucewicz and A. Medvedev; in Russian], Toronto Slavic Quarterly 57 (Summer 2016), http://sites.utoronto.ca/tsq/57/index57.shtml;
 5. Heteroeuropeanisations: (In)capacity to Stay Marginal, coedited with Benedikts Kalnačs and Gaga Shurgaia,  Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo: Series minor, vol. XCII, L’Orientale of Naples University Press, forthcoming.

Образование:

2006 - Доктор по филология
Тема на дисертацията:
Изтокът, Гърция и Рим в контекста на руския Сребърен век (Дмитрий Мережковски и Николай Гумильов)

2002 - 2005

Институт за литература при БАН, София - редовен докторант

1995 - 2000

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Руска филология

Академични длъжности:

Институт за литература при БАН

2007 -

научен сътрудник ІІ ст.

2005 - 2007

литературен сътрудник


Участие в научно-излседователски проекти:

2009-

Дискурсът на соцреализма: грузинският и българският текстов опит - съвместен проект с Института за грузинска литература в Тбилиси (Грузия) - ръководител

2007 -

Руската литература в българското интернет пространство: текстове и четене

2002 - 2006

Руската литературна емиграция в България (20-те - 40-те г. на ХХ век)

2012

Руската литературна класика между изпитанията на месианизма и масовата култура (координатор на проекта)

 

Избрани публикации:

І. Книги:

 • Дрехата на съдбата (Романът на Дмитрий Мережковски "Юлиян Отстъпника": Анализ на класицистичния му символизъм). - София, 2008. - 280 с.

ІІ. Научни статии и студии:

 • Прочит на орнамента в перспективата на византийското изкуство. // Коментар, интерпретация, възможност за четене / Състав. д-р Анжелина Пенчева. - София: УИ Св. Климент Охридски, 2001, с. 334-341.
 • Изтокът, Гърция и Рим. Дмитрий Мережковски в началото на 1890-те. // Болгарская русистика, 2002, № 1-2.
 • Концепция "речевого профиля" ноосферы. // Проблеми, имена и школи в руското литературознание през ХХ век. Материали от международния симпозиум на МАПРЯЛ (София, 3-5 юни 2002 г.). - София: Факел, 2003, с. 68-72.
 • Последната книга на Николай Гумильов ("Шатра") като произведение на паломническата литература. // Болгарская русистика, 2004, № 1-2, с. 69-73.
 • Трагедията у Достоевски и класическата естетика. // Слово, време, литература. Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на професор Иван Цветков. - София: издателска къща "Славяни", 2004, с. 69-77.
 • Николай Гумильов: Поетът пред лицето на духовната си родина. // Литературна мисъл, 2004, № 2, с. 167-199.
 • Eкспресия, ритъм, синестезия в "Технически разкази" от Чавдар Мутафов ("Зимна утрин", "Грубости", "Приказка в рококо" и други). // Класика и литературна история. Сборник в памет на проф. Любомир Стаматов / Състав. и ред. Цветан Ракьовски. - Благоевград: УИ Неофит Рилски, 2005, с. 319-328
 • Как с думите се правят светове. // Как с думи се правят светове [Концепцията на Джон Остин и източно-християнската философия] / Ред. Валери Стефанов, Йовка Тишева, Ренета Божанкова. - София: УИ Св. Климент Охридски, 2005, с. 374-383.
 • Персидская миниатюра в поэзии Николая Гумилева. // Междукултурната комуникация и руските литературни модели= Межкультурная коммуникация и русские литературные модели/ Съст. и ред.: Илиана Владова, Христо Манолакев, Радостин Русев, Ирина Захариева. - София: Институт за литература при БАН; Форум "България - Русия", 2006, с. 73-86.
 • Огненият стълп преди "Огнен стълп" (Лириката на Николай Гумильов и огнепоклонничеството). // Реката на времето: Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева (1934-2001). - София : УИ Св. Климент Охридски, 2007, с. 338-344.
 

 

ІII. Съ-редактор на книгите:

 

 1. “Погасло дневное светило...: Руската литературна емиграция в България 1919–1944”. Предговор, съставителство, редакция и показалци Радостин Русев, Йордан Люцканов, Христо Манолакев. София: Институт за литература; АИ “Марин Дринов”, 2010 (съдържа статии на руски и на български език).
 2. Руската литература в мрежата: текстове и четене. Съст. и ред. Р. Русев, М. Костова-Панайотова, Й. Люцканов. София: ИЛ – БАН; ЮЗУ (Филол. Ф-тет); Херон прес, 2010 (съдържа статии на руски и на български език).

IV. Автор на статиите и студиите:

 • Николай Гумильов и неговото стихотворение “Молитвата на майсторите” [Н. Гумилев и его стихотворение “Молитва мастеров”] // Altera academica (София), ІІ (2008), № 1 (пролет), 40-50.
 • География культуры в лирике Николая Гумилева // 2nd International Symposium Contemporary Issues of Literary Criticism. Proceedings. Vol. I. Ed. Irma Ratiani et al. Tbilisi: Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2009, 438-448.
 • Лица – знамения на времето, и лица, белязани от него: Въведение в символиката на един роман. // Altera academica (София), ІІІ (2009), № 1 (пролет), 35-54.
 • Восток, Греция и Рим – взгляд на русскую литературу „Серебряного века” (Постановка вопроса, тезисы). // Восток – Запад в русской литературе ХІ-ХХІ вв.: Материалы международной конференции 24-26.VІ.2009 г. Стамбул, Фатих Университет, 2009, 108-116.
 • Трагедия – внутренняя форма романа и истории. // 3rd International Symposium Contemporary Issues of Literary Criticism. Proceedings. Ed. I. Ratiani; ed. board: M. Elbdkidze, I. Modebadze, M. Nebieridze, M. Tkeshelashvili. Tbilisi: Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2010, 195-204.
 • Тоталитаризм и литература в Болгарии: состояние исследований и перспективы. // Totalitarianism and Literary Discourse (20th century experience). Proceedings. Ed. I. Ratiani; ed. board: M. Elbakidze, I. Modebadze, M. Nebieridze, M. Tkeshelashvili. Tbilisi: Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2010, 101-110.
 • Поэтика и публикуемость, поэтика и опубликованность (русский модернизм в русской сети) // Руската литература в мрежата: текстове и четене. Съст. и ред. Р. Русев, М. Костова-Панайотова, Й. Люцканов. София, ИЛ – БАН; ЮЗУ (Филол. Ф-тет); Херон-прес, 2010, 81-87.
 • България и Балканите у евразийците. // “Погасло дневное светило...”: Руската литературна емиграция в България (1919-1944). Съст. и ред. Р. Русев, Й. Люцканов, Х. Манолакев. София: Институт за литература; Академично издателство “Марин Дринов”, 2010, 258-291.
 • Русские и болгары между Востоком и Западом // Образ России в Болгарии. Образ Болгарии в России. Сборник статей. СПб.; София: ИРЛИ РАН – ИЛ БАН, 2010. Препринт: http://www.newruslit.ru/culture/obraz-rossii-v-bolgarii.-obraz-bolgarii-v-rossii.-sbornik-statei.-spb.-sofiya-2010.-internet-versiya
 • География искусства и искусство географии (Русская литература между Мережковским и Хлебниковым). // География искусства. / Отв. редактор Ю.А. Веденин, составитель О.А. Лавренова. Вып 6. Москва: Институт Наследия, 2011, 8-25. (ISBN 978-5-86443-172-6)
 • Есхатология и екология у един поет модернист. // “Диалогът между културите. Доклади от научна конференция на Факултета по славянски филологии 2007 г. / Локални светове, глобални предизвикателства. Доклади от научна конференция на Факултета по славянски филологии 2008 г. Ред. кол. В. Стефанов, Й. Тишева, Р. Божанкова”, София, УИ, 352-362.
 • Общуване между култури или “бобчевщина”? // Литернет, 2010, бр. 5 (май) http://liternet.bg/publish25/jordan-liuckanov/obshtuvane.htm (ISSN 1312-2282)
 • Трагедията като символ на елинството: невъзможност и възможности за неевропоцентрична хуманитаристика в руския модернизъм. // Електронно списание LiterNet, 24.07.2010, № 7 (128): http://liternet.bg/publish25/jordan-liuckanov/tragediiata.htm
 • Равновесие и уклоны промежуточного сознания: Дмитрий Мережковский и Возрождение. // Toronto Slavic Quarterly, n°39, 2012 (winter), 67-102
 • Типология отношения к трагедии у русских литераторов рубежа ХІХ-ХХ вв. (Введение в тему). // Русская литература XI-XXI веков: проблемы типологии, поэтики, интерпретации, перевода. Ред. коллегия: проф. И. Юнусов, проф. Т. Гуртуева, доц. М. Услу, доц. К. Юнал; Стамбул, Издательство Фатих Университета, 2011, 13-27.
 • За рецепцията на “евразийството” и Шпенглер в България: маймунство, европеизъм и човещина // Slavia (Praha), 80 (2011), 2-3, 147-162.
 • Огненный столп” Николая Гумилева в свете духовных стихов и книги Павла Флоренского “Столп и утверждение истины” // Wiener Slawistischer Almanach 68 (2011) (München), Hrsg. Aage A. Hansen-Löve & Matthias Meindl, 55-73.
 • У кого, чему и зачем учиться? Болгарская литература ХІХ века и иностранные литературы // IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი / ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები / კლასიკური რეალიზმის ეპოქა: მე-19 საუკუნის კულტურული და ლიტერატურული ტენდენციები / ეძღვნებაა აკაკი წერეთლის 170- წლისთავს / IV International Symposium / Contemporary Issues of Literary Criticism / The Epoch of Classical Realism: 19-th Century Cultural and Literary Tendencies / Dedicated to Akaki Tsereteli's 170th Anniversary // Proceedings. Ed. in chief Irma Ratiani, eds. Maka Elbakidze, Irine Modebadze, Miriam Nebieridze, Miranda Tkelashvili. Tbilisi: Institute of Literature Press, 2011, 268–286. ISBN 978-0041-0-2791-8
 • О русской рецепции образа Прометея в конце ХІХ века (Заметки о переводах Д. Мережковского и В. Алексеева). // Русский мир и русскоe слово в межкультурном пространстве (Материалы международной научно-практической конференции посв. 15-летию Фатих Университета). Ред. коллегия: проф. И. Юнусов, доц. О. Гусева и др. Стамбул, Фатих университет, 2011, 341-344.
 • Russian Literature and the Classical Tradition (Dmitry Merezhkovsky’s Eternal Companions) // Literary Knowledge and Open Horizons (Expectations and Prospects), ed. R. Kuncheva, [Sofia:] Боян Пенев; Institute of Literature, 2011, 155–175
 • Expansion, Exclusion and Recurrence between ‘Art as a Means for Salvation’ and ‘History as a Creation of Art’: Dmitry Merezhkovsky and His Close Companions. // Sjani (Journal of Literary Theory and Comparative Literature) (Tbilisi)12 (2011), 162-179.
 • Peninsular or/and ‘cuestal’ modernisms. // Philologica Net. An Online Journal of Modern Philology (Publ. by The Vilém Mathesius Society, Opava, Czech Republic), 2011-09-15 (http://philologica.net/studia/20110915100000.htm) (ISSN 1214-5505)
 • La Chlamyde de Fortunata: une clef alchimique du cosmos antique (Julien l’Apostat de Dmitri Merejkovski). // Amaltea. Revista de mitocritíca (Madrid), Vol. 3 (2011), 199-224 (http://www.ucm.es/info/amaltea/revista/num3/lyutskanov.pdf)
 • A symposium as a plot with political subtext: (An envious and ethnocentric account from Sofia). // LiterNet, 10 (143), октомври 2011, http://liternet.bg/publish25/jordan-liuckanov/symposium_en.htm
 • За Чехов от гледище на религиозния максимализъм. // Литературен клуб (ISSN 1313-4124), декември 2011, http://www.litclub.bg/library/kritika/luzkanov/chehov.html
 • Върху “престъпния душевен опит” у Достоевски: един руски и един немски поглед [О “преступном душевном опыте” у Достоевского: русский и немецкий взгляд [Д. Мережковский и Т. Манн]] // http://trigon.hit.bg/jordan.html (2003)
 • Totalitarianism and Literature in Bulgaria: Current State of Investigation and Perspectives // Totalitarianism and Literary Discourse: 20th century Experience, ed. Irma Ratiani. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholarly Publishing, 2012, 126–152.
 • Миф об учителе и гениальном ученике в литературе раннего модернизма (русско-болгарские параллели) // V International Symposium Contemporary Issues of Literary Criticism: Mithological Thinking, Folklore. Europian and Caucasian Experience: Dedicated to Vazha-Pshavela's 150-th Anniversary. Tbilisi: Institute of Literature Press, [2012], Volume I, pp. 271-281.
 • Literature and Architecture: Intersections // Маргиналното в/на литературата/ Marginality in/of Literature, съст. Рая Кунчева, София: Институт за литература, 2011, 382-399.
 • “Again on ‘Athens and Jerusalem’ (Lev Shestov’s Counter-Hellen(ist)ic Philosophy of Tragedy)” // Sjani (Journal of Literary Theory and Comparative Literature) 13 (2012) (Tbilisi), 24-46.
 • Notes on how the avant-gard could recall non-modernity on a European periphery // Transferts, appropriations et fonctions de l'avant-garde dans l'Europe intermédiaire et du nord. Sous la direction de Harri Veivo. Paris : L’Harmattan, 2012. (ISBN : 978-2-296-57524-0).
 • Marginal in/for Literature: Topographical and Rhetorical Aspects // Armenian Folia Anglistika (International Journal of English Studies), 2 (9) (2011) (Yerevan), 137-153. (ISSN 1829-2429)
 • Дмитрий Мережковский и Иннокентий Анненский – переводчики древнегреческих трагедий. // Серебряный век: Диалог культур (Сборник научных статей по материалам ІІІ Международной научной конференции, посвященной памяти профессора С. П. Ильева). Одесса, “Астропринт”, 2012, 383-394. (ISBN 978-966-190-560-2).