Литературни и социокултурни проблеми на Българското възраждане

 • Статус
  Текущ
 • Период на изпълнение
  1955г. — 9999г.
 • Ръководител: проф. дфн Румяна Дамянова
 • Финансиране
  Бюджетно

Научен колектив: проф. дфн Николай Аретов, доц. д-р Недка Капралова, гл. ас. д-р Николета Пътова, гл. ас. д-р Анна Алексиева, ас. д-р Андриана Спасова, докторант Николай Желев

 

Този проект обхваща и координира всички по-значими изяви на членовете на Секцията – индивидуална научна дейност, участия в извънсекционни научни форуми, работа по лични теми, научни преводи и др. Основна изява на научния колектив в този проект е провеждането на ежегодния Колегиум по възрожденска литература (вижте тук). В него взимат участие всички членове на секцията, както и колеги от университетите в страната. Проектът отразява научната активност на членовете на Секцията – от работа по лични теми до включване в извънинститутски форуми, ръководство и членство в научни обединения  (АКСЛИТ, Общество за проучване нае XVIII в.), осъществени публикации на материали от Колегиума и отделни колективни издания със спечелено спонсориране от Фонд „Култура“ – МК и ФНИ-МОН.


Издания по проекта:

 • ВЪЗРОЖДЕНСКИЯТ ТЕКСТ. Прочити на литературата и културата на Българското възраждане. В чест на 70-годишнината на проф. Дочо Леков. Съст. и ред. Р. Дамянова, Л. Михова, Хр. Манолакев. С., Изд. къща  „Сребърен лъв“, 1998, ISBN 954-571-131-0.
 • ВЪОБРАЗЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ.  В чест на Стефана Таринска. Съст.  Д. Господинов, Н. Аретов. С., ИЦ „Боян Пенев“, 2005, ISBN 954-8712-38-5
 • СРЕД ТЕКСТОВЕТЕ И ЕМОЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ. Сборник в чест на Румяна Дамянова. Съст. и ред. Н. Капралова, Д. Господинов. С., „Изток- Запад“, 2009, , ISBN978-954-321-650-5
 • КУЛТУРА, ИСТОРИЯ, ПОЕЗИЯ. Надежда Драгова и Първан Стефанов в българската култура и наука. Сборник с изследвания. Ред. кол. Ал. Йорданов, Камен Михайлов, Р. Дамянова. С., ИЦ „Боян Пенев“, 2014,  ISBN 978-954-8712-89-7
 • КУЛТУРА, ИДЕНТИЧНОСТИ, СЪМНЕНИЯ. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов. Съст. и ред.А. Алексиева, Н. Данова, Н. Чернокожев. С., Изд на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, ISBN 978-954-322-870-6
 • АКАДЕМИК ПЕТЪР ДИНЕКОВ И ХУМАНИТАРНАТА НАУКА: ИДЕИ, ПОЗИЦИИ, КОНЦЕПТЦИИ. Сборник с материали от Колегиума, посветен на 100 години от рождението му. Съст. и ред. Р. Дамянова, Е. Томова, В. Баева, К. Станева. С.,  ИК „Мултипринт“, 2018, ISBN 978-954-362-231-
 • ЛИТЕРАТУРАТА: ПРИВИЛИГЕРОВАНИ ГЛАСОВЕ, ПОТИСНАТИ ГЛАСОВЕ. Материали от Колегиума по възрожденска литература, публикувани на сайта „Балкански идентичности“, може да прочетете тук.
 • РАЗНОГЛАСИЯТА ПРЕЗ/ОКОЛО ВЪЗРАЖДАНЕТО. Материали от Колегиума по възрожденска литература, публикувани  в ел.-издание ДЗЯЛО, може да прочетете тук.