Процедури

На 17 декември 2019 год. от 14.00 часа в зала 102 на Института за литература при БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на тема: "Образът на женските коси в българската лирика на ХХ век” на Боряна Владимирова Владимирова, редовен докторант в Института за литература при БАН. Професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература“