ВИРТУАЛНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА (ІХ-ХХІ В.)

„Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)“ се реализира в рамките на проекта Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M2OP001-1.001

Проектът има за цел да представи цялостна история на българската литература от IX до XXI в., основана на дигитална реализация на архивни, книжовни и литературни материали, научни изследвания и развиване на научно-приложни възможности. В рамките на проекта ще бъде разработен и поддържан уникален за българската литературна история уеб базиран интегрален научен продукт. За реализиране на проекта ще бъдат използвани ценните предимства на една вече изградена основа в досегашната работа на Института за литература, акумулираният работен потенциал и професионално трасираните изследователски направления. Институтът за литература разполага с огромен корпус от издания, много от които представляват библиографска рядкост с отдавна изчерпан тираж, който ще бъде дигитализиран, систематизиран и предложен на свободен достъп в специален портал в интернет. Той ще съдържа енциклопедични и справочни издания за литературата на Българското средновековие, Българското възраждане, Новото време и съвременността; произведения на класически и малко познати писатели и критици; архивни и документални материали; аудио-визуални материали. Ще бъдат добавени и нови изследвания на млади учени, както и разработки на утвърдени литературоведи. Ще бъдат обработени и направени достъпни в интернет библиографските записи от картотеката на ИЛ-БАН. Уеб базираният интегрален научен продукт ще бъде поддържан и след края на проектния период и ще бъде допълван с нови материали и изследвания и популяризиран сред научните среди и широката общественост.

Проектът „Наследство БГ“ (https://www.nasledstvo.bg/) се изпълнява от консорциум от дванадесет водещи образователни и научни организации, чиято дейност е ориентирана към управлението и опазването на българското културно наследство, управлението на защитени местности и опазването на околната среда, развитието на регионите, образованието, различни икономически сектори от креативните и рекреативните индустрии, развитието на библиотечно, музейно и архивно дело, изкуствата и други. Водеща организация на дейностите по проекта е Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ), а партньори са Институтът за литература при БАН (ИЛ), Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ), Институтът за изследване на изкуствата при БАН (ИИИзк), Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ), Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ), Регионалният исторически музей – София (РИМ), Националният институт по геофизика, геодезия и география при БАН (НИГГГ), Техническият университет – София (ТУ), Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Националната спортна академия „Васил Левски“ (НСА).

  • Статус
    Текущ
  • Период на изпълнение
    2019г. — 2023г.
  • Ръководител: доц. д-р Пенка Ватова
  • Финансиране
    Външно