гл. ас. д-р Диляна Радославова

Диляна Радославова

Основните научни интереси и публикации на Диляна Радославова са в полето на историята и ръкописния репертоар на българските книжовни центрове през Късното средновековие, славянската химногрфия и агиография, кирилската палеография и палеотипия, описанието на славянски ръкописи и старопечатни книги, медиевистичната библиография и създаването на електронни ресурси в областта на славянското книжовно наследство. Член на научните екипи, удостоени с Голямата награда „Питагор“ за най-добър научен колектив (2009 г.) и с наградата „Джон Бел“ на американската Асоциация за българистични изследвания за най-добро издание с българистична проблематика (2017 г.).

 

Избрани публикации:

Книги

 1. Cyrillic Books Printed before 1700 in British and Irish Collections. A Union Catalogue. Compiled by R. Cleminson, C. Thomas, D. Radoslavova, A. Voznesenskij. London: The British Library, 2000. XLVII+172+16 ill. ISBN 0 7123 4709 7.
 2. Българската книжнина от XVII век: центрове, книжовници, репертоар (=Studia Mediaevalia Slavica et Byzantina, 6). София: Българска академия на науките, Институт за литература, Издателски център „Боян Пенев“, 2020. 296 с., 16 ил. ISSN 1314-4170 [The Seventeenth-century Bulgarian Letters: Centres, Men-of-Letters, Repertoire (=Studia Mediaevalia Slavica et Byzantina, 6). Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Literature, “Boyan Penev” Publishing Centre, 2020. 296 pp., 16 ill. ISSN 1314-4170]

Студии и статии

 1. Towards the portrait of Gabriel, the Athonite Protos of the first half of the 16th century: the Russian connection. // Love of learning and devotion to God in Orthodox monasteries. 5th International Hilandar conference. Selected proceedings. Beograd/Columbus, 2006, 191-197. ISBN 8683337243
 2. British-Bulgarian initiative for e-Access and Preservation of Cyrillic Manuscripts. // Преглед НЦД 9 (2006), 71-374. ISSN 1820-0109
 3. The Repertoire of Bulgarian Manuscripts from the 17th Century as a Source for Studying Literary Centers. // Solanus, New Serries, 23, 2013, 169-87. ISSN 0038-0903
 4. Breaking New Ground in Marginality. Tendencies in the Bulgarian Orthodox Literary Tradition of the Seventeenth Century. // Les terres de l'orthodoxie au XVIIe siècle circa 1590-1720, Eds. Paul Bushkovitch, Nikolaos A. Chrissidis et Radu G. Paun , Paris, 2017, 503-536, ISBN 978-2-7132-2697-7 (=Cahiers du monde russe. Russie, Empire russe, URSS, États indépendants, n° 58/3) ISSN 1252-6576
 5. Култът към св. Йоан Рилски, отразен в българските ръкописи от ХVII век. // Стара българска литература, 33-34, 2005, 247–262. ISSN 0204-868X [The cult to St John of Rila in the 17th-century Bulgarian manuscripts // Starobŭlgarska literatura, 33-34, 2005, 247–262. ISSN 0204-868X]
 6. Граничният Седемнадесети век. Българската православна книжнина – феномен от периферията. // Маргиналното в/на литературата. София: Българска академия на науките, Институт за литература, Издателски център “Боян Пенев”, 2011, 208-232. ISBN 978-954-8712-76-7. [The frontier 17th century. The letters of Bulgarian Orthodox Christians – a phenomenon from the periphery. // Marginality in/of Literature. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Literature, “Boyan Penev” Publishing Centre, 2011, 208-232. ISBN 978-954-8712-76-7]
 7. Памети извън състава на Съкровище в българските дамаскини. // Стара българска литература, 47-48, 2013, 336-361. ISSN 0204-868Х [The calendar entries in the Bulgarian damaskini not presented in the Thesauros of Damaskenos Studites // Starobŭlgarska literatura, 47-48, 2013, 336-361. ISSN 0204-868Х]
 8. Фрагментите от Ловешкия дамаскин. Издание на текста. // Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova: Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката. София, Изд. център "Боян Пенев", 2016. ISBN 978-619-7372-00-7 [The fragments from Lovech Damaskin. Text Edition // Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova: New Sources, interpretations and approaches in mediaeval studies. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Literature, “Boyan Penev” Publishing Centre, 2016. ISBN 978-619-7372-00-7]

Допълнителна информация

Образование:

1989-1995

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет Славянски филологии, специалност - българска филология, втора специалност - културология

1983-1988

Математическа гимназия "Баба Тонка", гр. Русе, специалност - оператор-програмист на електронно-изчислителни машини

Академични длъжности:

Институт за литература при БАН

2001-

Сътрудник за България на International Medieval Bibliography. University of Leeds, Great Britain

1999 - 2000

научен асистент, Университета в Портсмут, Великобритания

1999 -

докторант на самостоятелна подготовка по тема: Репертоарът на българските ръкописни паметници от ХVІІ в. като извор за изследване на историята на книжовните центрове

1995 -

литературовед в Секцията по стара българска литература, Институт за литература при БАН

Специализации:

Международна лятна школа "Дигитализиране на средновековни ръкописи и старопечатни книги" (София 1999)

Участие в научно-изследоватеслки проекти:

1995 - досега

История на старобългарската литература: Извори и изследвания, индивидуална тема: "Български книжовници и книжовни центрове през ХVII век"

1995- досега

Репертоар на старата българска литература и книжнина с компютърни средства, индивидуална задача: описание и изследване на литургически ръкописи

1996 - досега

Компютърно описание и обработка на средновековни славянски ръкописи и старопечатни книги

1998 -2000

Компютърна обработка на средновековни славянски ръкописи" (Институт за литература, Университета в Питсбърг), индивидуална задача: експериментиране на възможностите за описание и анализ на текстове със сложна структура

1999 - 2000

Старопечатни кирилски и глаголически книги до 1701 г. в Британските и Ирландските колекции (Британска библиотека, Университета в Портсмут); участие в съставянето на каталог

2003 - 2007

Християнска агиология и езически вярвания” (компютърна база данни за кирилски ръкописи)”, индивидуална задача: химнографски текстове за св. Иван Рилски

2003 -

Електронни описания и каталози на кирилски ръкописи (Институт за литература, Британската библиотека – Лондон)

Избрани публикации:

І. Книги

В чужбина

 • Cyrillic Books Printed before 1700 in British and Irish Collections. A Union Catalogue. Compiled by R. Cleminson, C. Thomas, D. Radoslavova, A. Voznesenskij. London: The British Library, 2000. XLVII+172+16 ill. ISBN 0 7123 4709 7.

ІІ. Научни статии и студии

В чужбина

 • Towards the portrait of Gabriel, the Athonite Protos of the first halph of the 16th century: the Russian connection. // Love of learning and devotion to God in Orthodox monasteries. 5th International Hilandar conference. Selected proceedings. - Beograd/Columbus, 2006, p. 191–197.

В България

 • Още за ръкопис №971 от НБКМ. // Медиевистични изследвания в памет на Пейо Димитров. - Шумен : УИ "Епископ Константин Преславски", 1996, 106-118.
 • SGML Tagging of Complex Texts in Old Slavic Liturgical Manuscripts. // Text Variety in the Witnesses of Medieval Texts. Proceedings of the Conference, Sofia, 21-23 September, 1997. - Sofia, 1998, 164-166.
 • Отношение между образ и текст в ръкописи НБКМ 240, 601, 621, 971 и 972. // Медиевистика и културна антропология : Сборник в чест на 45-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. - София, 1998, 361-370.
 • Biblical Readings in Medieval Slavonic Manuscripts: one SGML Model. // Digital Preservation of Medieval Manuscripts and Early Printed Books. Abstracts. - Sofia 1999, p. 10.
 • Problems Concerning the Computer Description and Processing of Slavic Manuscripts of Euchlogical Type with the Help of TSM (A typology of Bulgarian trebnici in the 17th century. Preliminary results). // SGML and Slavic Manuscripts: Problems and Perspectives. - Sofia 2000, 170-204.
 • Някои аспекти на взаимоотношението между текст и паратекстово поле през Средновековието (Приписката с тератоморфно изображение в ръкопис Roe 27 (S.C.273) от Бодлеанската библиотека). // Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", 90 (9) за 2000, 2001, с. 335-349.
 • A unified model for the description of Medieval manuscripts? // Computational Approaches to the Study of Early and Medern Slavic Languages and Texts, Sofia 2003, p. 113-135. (съвм. Публикация с А. Милтенова и А. Бояджиев).
 • Чинът за опело и погребение през Светлата седмица в българската ръкописна традиция от XVII век. // Пэти достоитъ. Сборник в памет на Ст. Кожухаров. - София, 2003, 157-177.
 • The scribal centre at the village of Adzhar in the 17th century. New data. // Scripta&e-Scripta, 2, 2004.
 • Култът към св. Йоан Рилски, отразен в българските ръкописи от ХVII век. // Стара българска литература, кн. 33-34, 2005, с. 247–262.
 • Книжовните средища в българските земи през ХVІІ в. Специфика на ръкописната продукция. // Слово и вяра. Международна научна конференция. 90 години от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов, 18-19 октомври 2004 г. Стара Загора. - Велико Търново, 2007, 311-325.

ІІІ. Други

 • Международна конференция и семинар "Електронно описание и издание на славянски извори". // Българистика, 5/2002, с. 16-17
 • И. И. Калиганов. Георгий Новий у восточных славян. Москва, Издателство "Индрик", 2000. ISBN 5-85759-122-8. 800 с. // Scripta&e-Scripta, 2, 2004. (анотация)
 • Scripta&e-Scripta. // Българистика, 7, 2003, с. 105-108. (рецензия)
 • Computational Approaches to the Study of Early and Medern Slavic Languages and Texts, Sofia 2003. // Българистика, 7, 2003, с. 109-113. (рецензия)
 • Нихоритис, Константинос. Славистични и българистични проучвания [Nichoritis, Konstantinos. Works in Slavistics and Bulgaristics]. Велико Търново: Праксис, 2005, 318 p. // Scripta&e-Scripta, 3–4, 2006, р. 364–368. (на английски)