Научният съвет е колективен орган за научно ръководство на Института за литература, избран съгласно чл. 38 от Устава на БАН. Неговата дейност е в съответствие с чл. 39 и 40 от Устава на БАН. Настоящият състав на НС е избран на 16 ноември 2017 г. и е допълнен на 11 декември 2019 г.

НАУЧЕН СЪВЕТ


Външни членове:

  • проф. д-р Ангелина Вачева
    СУ „Св. Климент Охридски“
  • проф. дфн Милена Кирова
    СУ „Св. Климент Охридски“
  • проф. д-р Маргарет Димитрова
    СУ „Св. Климент Охридски“

РЕШЕНИЯ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ