Научен съвет

Научният съвет е колективен орган за научно ръководство на Института за литература, избран съгласно чл. 38 от Устава на БАН. Неговата дейност е в съответствие с чл. 39 и 40 от Устава на БАН. Настоящият състав на НС е избран на 16 ноември 2017 г. и е допълнен на 11 декември 2019 г.

 

Председател:

 

Членове от Института за литература - БАН:

 

Млад учен от Института за литература - БАН:

 

Външни членове:

проф. д-р Ангелина Вачева - СУ „Св. Климент Охридски“
проф. дфн Милена Кирова - СУ „Св. Климент Охридски“
проф. д-р Маргарет Димитрова - СУ „Св. Климент Охридски“