доц. д-р Радослава Станкова

Научните интереси на Радослава Станкова са в следните области: славистика, медиевистика и сравнително литературознание.

Допълнителна информация

Месторабота и академични длъжности:

 • Институт за литература, Секция Стара българска литература (Направление за стара българска литература);
 • от 1991 г. редовен аспирант, с научен ръководител проф. Кл. Иванова,
 • от 1994 г. литературовед,
 • от 2002 г. н.с., ІІ ст.,
 • от 2007 г. н.с. І ст.,
 • от 2011 г. главен асистент;
 • от 2012 г. доцент.
 • Езици: руски, сръбски, английски и немски

Образование:

 • 1984 г. средно, ІV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри”, Варна, с руски език.
 • 1989 г. висше, СУ “Кл. Охридски”, ФСФ, Сърбохърватска филология, специалност – специалист по български език и литература, сръбски език и литература; специализация – литературоведска.
 • 2001 г. присъдена научната и образователна степен доктор (защитена дисертация на тема “Сръбската литература ХІІ–ХІІІ в. в контекста на старобългарската книжнина”).
 • 2012 г. присъдено научното звание доцент (хабилитационен труд на тема „Култ и химнография. Служби за местни южнославянски и балкански светци в ръкописи от ХІІІ–ХV в.”).

Специализации в чужбина:

 • 1998 г. в Белград, Филологически факултет на Белградския университет при проф.  Джордже Трифунович, с тема “Старата сръбска литература от ХІІІ-ХІV в.”;
 • 2001 г. във Виена, Славистичния институт, при проф. Хайнц Миклас, с тема  “Изследване на южнославянските ръкописи от ХІV–ХVІ в. в ръкописния отдел на Австрийската национална библиотека”.

Преподавателска дейност:

Два лекционни курса:

от 2003 г. до сега

 • в СУ “Св. Климент Охридски” (Катедра славянски литератури, ФСФ) – по Стара сръбска литература, със студенти ІІІ курс сърбохърватска филология;

2007/2008 г.

 • в ЮЗУ “Неофит Рилски” (Катедра литература, Филологически факултет) – по История на сръбската и хърватската литература, І част, със студенти ІV курс сърбохърватска филология, І-ви семестър на уч. 2007/2008 г.;

Семинари:
в ЮЗУ “Св. Неофит Рилски” (Катедра литература, Филологически факултет)

 • по История на славянските литератури, със студенти българска и славянска филология, ІІІ курс, редовно и задочно обучение; от уч. 2000/2002 г. до 2003/2004 г. включително (общо 10 семестъра);
 • по История на сръбската и хърватската литература, І част, със студенти ІV курс сърбохърватска филология, І-ви семестър на уч. 2007/2008 г.

Участие в научни колективи по планови проекти на Института:
Международни проекти:

 • Компютърна обработка на славянски ръкописи и старопечатни книги, съвместен проект с Централно-Европейския Университет, Будапеща, ръководител доц. А. Милтенова (1996–1998 г.);
 • Компютърна обработка и изучаване на славянските ръкописи, съвместен проект с Института за руски език при РАН, Москва, ръководител доц. А. Милтенова (1999-2001 г.; 2002–2004 г.; 2004–2006 г.);
 • Изследване на южнославянските ръкописи от ХІV–ХVІ в. от ръкописния отдел на Австрийската национална библиотека, индивидуален изследователски проект, осъществен със субсидия от АИ ЮИЕ в София, с партньор проф. Хайнц Миклас от Славистичния институт на Виенския университет (юни 2002 г., Виена);
 • Българо-румънски литературни и културни взаимоотношения ХIV–ХХ век, съвместен проект с Института за литература “Д. Калинеску”, Румънска АН, Букурещ (2004–2006 г.; 2007–2009 г.; 2010-2012 г.); ръководител доц. Е. Томова;
 • Християнска агиология и езически вярвания (компютърна база данни въз основа на балкански кирилски ръкописи), проект субсидиран от МОН, с участие на сръбски колеги; ръководител доц. Е. Томова (2004-2007 г.);
 • Описание на славянски ръкописи с компютърни средства, съвместен проект с Университета в Гьотеборг, Швеция (2005–2007 г.), ръководител доц. А. Милтенова;
 • SLOVO: Към изграждане на дигитална библиотека на южнославянски ръкописи, субсидиран от ASO, съвместно с колеги от Австрия, Словения, Македония и Сърбия,  ръководител доц. А. Милтенова  (2007–2008 г.);
 • Създаване на дигитална лаборатория за славянски ръкописи и старопечатни книги и справочна база данни, съвместен проект с Университетите в Гьотеборг и Упсала, Швеция, ръководител доц. А. Милтенова  (2008-2010 г.);
 • Развитие на съвременни системи за метаданни в информационно-търсещи системи за славянски ръкописи, съвместен проект с ЦБ на БАН и Библиотеката на Руската академия на науките в Санкт Петербург, ръководител доц. А. Милтенова (2009-2011 г);
 • Представяне на южнославянски ръкописи в електронна форма, съвместен проект с Института за сръбски език на Сръбската академия на науките и изкуствата, Белград, Република Сърбия, ръководител доц. А. Милтенова  (2009-2011 г.);
 • Супрасълски сборник, кирилски ръкопис от Х в.: създаване на електронен корпус, работна среща и изложба, проект финансиран от ЮНЕСКО, ръководител доц. А. Милтенова  (2010-2012 г.);


Национални изследователски проекти:
1. “Старобългарската литература в контекста на византийската култура и средновековните славянски литератури”:

 • 1996–2002 г.: индивидуална тема “Взаимодействие и влияния между сръбската и българската средновековна книжнина в периода ХIII–ХIV в. Изследване на сръбски и български ръкописни минеи от ХIII–ХIV в.”;
 • 2003–2005 г.: индивидуална тема  “Житията на хилендарските монаси Доментиян и Теодосий за св. Симеон и св. Сава във виенските ръкописи”;
 • 2006–2010 г.: индивидуална тема “Служби за местни български и сръбски светци в ръкописи от ХІІІ–ХV в.”, приключена с хабилитационен труд и книга предадена за печат;
 • 2011–2015 г.: индивидуална тема: “Житие и служба – връзка между жанровете в произведенията за местни южнославянски светци”.

2. “Кирило–Методиевска енциклопедия”. т. 3, 4. гл. ред. ст.н.с. Л. Грашева,   2002–2003 г. (проверка на библиографията);
3. “Репертоар на старата българска литература и книжнина”, ръководител доц. А. Милтенова, (2000–2011 г.);
4. Енциклопедия Slavica Sanctorum: светци  и свети места в България    (в електронен и Гутенбергов формат), финансиран от ФНИ на МОмн, създаването на електронна интернет-енциклопедия Slavica Sanctorum, съвместно с СУ „Св. Климент Охридски”, ръководител дфн проф. Искра Христова-Шомова, координатор доц. д-р Мария Йовчева (2011-2013 г.).

Приложни форми на научно-изследователска дейност:

съставителство и редакция на научни сборници, със статии на чужд език:    

 • Българо-сръбски сборник “България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация”, С., 2005. (съвм. с В. Гюзелев и А. Милтенова);
 • Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева “Християнска агиология и народни вярвания”, С., 2008. (съвм. с А. Милтенова и Е. Томова).

документирани научни електронни публикации в научни и литературни сайтове:

Публикации:

І. Книги:

 1. Радослава Станкова, Сръбската книжнина през ХІІІ век (контекст и текст).  С., 2007: АИ “Проф. Марин Дринов”, 224 с. (монография) рец. Д. Боjовић, Вредан допринос познавању српске књижевности ХІІІ века. – Старобългарска литература, 39/40, 2008, 256-258;рец. Л. К. Гаврюшина, Р. Станкова, Сръбската книжнина през ХІІІ век (контекст и текст). София, 2007. 229 с. – Славяноведение, 2, 2011, 107-109.
 2. Радослава Станкова, Култ и химнография: служби за местни южнославянски и балкански светци в ръкописи от ХІІІ–ХV в. (АИ “Проф. Марин Дринов”) С., 2012, 287 с. рец. M. Yovcheva, Радослава Станкова. Култ и химнография. Служби за местни южнославянски и балкански светци в ръкописи от ХІІІ–ХV в. С., 2012 [Radoslava Stankova. Cult and Hymnogaphy. Offices for Local South Slavic and Balkan Saints in Manuscript of the XIIIth – XVth centuries]. Sofia: Marin Drinov Academic Press, 2012, 286 pp. – Scripta § e-Scripta, Vol. 12, 2013, 283-289.


ІІ. Научни студии:

 1. Радослава Трифонова, Манастирски средища и монашеска книжнина в Сърбия и България през ХIII в. – В: Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 45-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. С., 1998, 291-305;
 2. Радослава Трифонова, Типологически паралели между българската и сръбската агиографска продукция през ХIII в. – Литературна мисъл, № 1, 1999, 110-131;
 3. Радослава Станкова, Библейски топоси в ранните служби за сръбски и български светци в ръкописи от ХІІІ в. – Palaeobulgarica, № 4, 2003, 62-84;
 4. Радослава Станкова, Кирило-Методиевото книжовно наследство в ранната сръбска книжовна традиция – Црквене студиjе, 2004, кн. 1, 105-120;
 5. Радослава Станкова, Житията на хилендарските монаси Доментиан и Теодосий във виенските ръкописи и въпросът за появата на стила “плетение словес” в сръбската агиография от ХІІІ век. – Wiener Slavistisches Jahrbuch, Band 50, 2004, 153-170;
 6. Радослава Станкова, Старобългарското книжовно наследство в сръбски преписи от ХІІІ и началото на ХІV в. – В: България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация. С., 2005, 423-447;
 7. Радослава Станкова, Типология на ранните южнославянски служби. – В: Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова. Старобългарска литература, 33/34, 2005, 78-94;
 8. Радослава Станкова, Служби за света Петка в български и сръбски ръкописи от ХІІІ до ХV век. – Археографски прилози, кн. 28, 2006, 105-122;
 9. Радослава Станкова, Химнографските книги, преведени от Кирило-Методиевите ученици, в сръбската книжовна традиция от ХІІІ–ХІV в. –  В: Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през ІХ–Х век (= Кирило-Методиевски студии, кн. 17). С., 2007, 673-686;
 10. Радослава Станкова, О Скопльской минее ХІІІ века. – Scripta § e-Scripta, 5, 2007, 131–144;
 11. Радослава Станкова, Сръбски и български празнични минеи от ХІІІ век (съпоставка на състава и структурата) – Зборник радова Византолошког института, 46, 2009, 395-407.
 12. Радослава Станкова, Култ и химнография: служби за български светци в писмената традиция от ХІІІ–ХІV в. – In: Scrinium: Journal of Patrology, Critical Hagiography and Ecclesiastical History, 7–8, Ars Christiana: In memoriam Michail F. Murianov (21.XI.1928 – 6.VI.1995), Part Two, Ed. By R. Krivko, B. Lourie, A. Orlov, 2011-2012 (Gorgias Press), 82-105.

ІІІ. Научни статии:

 1. Радослава Трифонова, Към проблема за идентификацията на Теодор Граматик с Теодосий Хилендарски – Медиевистични ракурси. С., 1993, 49-54;
 2. Радослава Трифонова, Българската традиция при формирането на общия южнославянски книжовен фонд и неговото усвояване в сръбските земи през ХI–ХIII в. (Тезиси)  –  Старобългарска литература, кн. 28/29, 1994, 56-61;
 3. Радослава Трифонова, Към хипотезата за съществуване на житиен текст за свети княз Борис – В: Преславска книжовна школа. С., 1998, Т. 3, 43-59;
 4. Радослава Станкова, Идентификация на един фрагмент от служебен миней за октомври в НБКМ – Във: В памет на Петър Динеков. Традиции, приемственост, новаторство. С., 2001, 171-177;
 5. Радослава Станкова, Теоретични проблеми на сравнителния анализ на южнославянски средновековни текстове. – Литературна мисъл, № 1, 2002, 179-188;
 6. Радослава Трифонова, Сръбски препис на най-ранната служба за света Петка Търновска – В: Търновска книжовна школа. Т. 7, Велико Търново, 2002, 181-198;
 7. Радослава Станкова, Службата за св. Димитър Солунски в сръбски преписи от ХIII в. – В: ПЭТИ ДОСТОИТЪ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. С., 2003, 143-156;
 8. Радослава Станкова, Прослава локалних jужнословенских култова у манастирскоj традициjи ХIII-ог века. – Св. кнез Лазар, књ. 1 (41), Призрен, 2003, 49-57;
 9. Радослава Трифонова, Специфични особености на оригиналната сръбска литература от ХІІІ век. – В: Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Научни трудове. Филология. Т. 41, кн. 1, 2003, 247-256;
 10. Радослава Станкова, Служби за жени-светици в южнославянската книжовна традиция от ХІІІ–ХVІ век. – Црквене студиjе, 2006, кн. 3, 259-274;
 11. Радослава Станкова, Видинска служба за св. Петка Търновска. – В: Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. С., 2008, 105-122;
 12. Радослава Станкова, Култът към св. Иван Рилски в сръбската книжнина от ХІІІ– ХV в. – Црквене студиjе, 6, 2009, 193-201;
 13. Радослава Станкова, Сколько Дечанских евангелий в собрании Гилфердинга? – Scripta § e-Scripta, 8-9, 2010, 427-434;
 14. Радослава Станкова, Новоизводната редакция на рилската служба за пренасянето на мощите на св. Иван Рилски с компилативен канон в южнославянски преписи от ХV–ХVІ в. – Palaeobulgarica, ХХХІV, 2, 2010, 42-66;
 15. Радослава Станкова, Службата за св. Димитър Солунски с канон от Георги Скилица в южнославянски преписи от ХІV–ХV в. – Археографски прилози, 31-32, 2009-2010 г., 345-371;
 16. Радослава Станкова, Проложните жития за св. Параскева Епиватска (Петка Търновска) в южнославянски преписи от ХІV–ХV в. – Старобългарска литература, кн. 43-44, 2010-2011, 167-182;
 17. Радослава Станкова, Проблеми при описанието на два типа сборници с химнографски материал (стихирари и богослужебни сборници). – В: Средновековни текстове, автори и книги. Сборник в чест на Хайнц Миклас (= Кирило–Методиевски студии, кн. 21) С., 2012, 212-220;
 18. Радослава Станкова, Ранните (Пред-Евтимиеви) жития и служби за св. Петка Търновска в българската и сръбската книжовна традиция от ХІІІ–ХV в. – В: Старобългарска литература, кн. 47, 2013 (= Светци и свети места на Балканите”, материали от Международна конференция, София, 14–16 юни 2012 г., 1. Филология. Археография. Текстология), 2013, 222-239.


ІV. Научно-популярни и енциклопедични статии:

 1. Радослава Станкова, Сродяване със сърбите (Почитта към св. Сава в Търново). – За Буквите (О писменехь), бр. 23, 2006, с. 7;
 2. 12 статии в: Чуждестранна българистика на ХХ век. Енциклопедичен справочник. С., 2008: Деян Айдачич (с. 4-5), Александър Белич (с. 33) Йосип Врана (с. 106-107), Томислав Йованович (с. 232-233) Десанка Максимович (с. 330), Радмила Маринкович (с. 334), Илия Николич (с. 382-383), Сретен Петкович (с. 410-411), Сретен Петрович (с. 414), Сърджан Пириватрич (с. 417-418), Джордже Сп. Радойчич (с. 440), Йован Радонич (с. 440-441).