доц. д-р. Камен МИХАЙЛОВ

Име: Камен МИХАЙЛОВ
Дата на раждане: 7 май 1954 г.
Месторождение: София
Е-mail: KMIHAJLOV@abv.bg
Членство: Дружество за изучаване на 18 в.
Контактни езици: английски, руски, полски

Научни интереси: литература и култура на Българското възраждане, литература и култура на 17 и 18 в., теория на жанрове- те, литературна история, история на идеите, източен и западен модел, антропология, история и теория на цивилизациите, фолклор

ОБРАЗОВАНИЕ:

1988 г. кандидат на филологическите науки с дисер-
тационен труд на тема “Жанрови проблеми в
творчеството на П.Р. Славейков”
1983 г. редовна аспирантура в Институт за литерату-
ра, БАН.
1978 г. българска филология в СУ “Климент Охрид-
ски”; втора специалност – философия

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ И ЗВАНИЯ:

2001 г. старши научен сътрудник ІІ ст.
2000 г. хабилитация на тема “Текст и контекст у
Ботев
1990 г. научен сътрудник І ст.
1984 г. филолог-специалист
1995 г. хоноруван преподавател по българска въз-
рожденска литература и по фолклор във ФИ
“Л. Каравелов” – Кърджали
1989 г. хоноруван преподавател по българска въз-
рожденска литература в ПУ “Паисий Хилен-
дарски” – Пловдив
1978 г. хоноруван преподавател по нова българска
литература и по българска литература – общ
курс за журналисти в СУ “Климент Охрид-
ски” – София

Участие в проекти:

 1. 1998-2002г. Историческа поетика на българската възрожденска литература. Поетика на прозата
 2. 1995-1998г. Енциклопедия “Българско възраждане. Литература, литературен живот, периодичен печат”
 3. 1997-2002г. Литературни и социоклтурни проблеми на Българското възраждане
 4. 1986-1990г. Литературни и културни средища през Българското възраждане
 5. 5. 1984-1987г. Многотомна история на българската литература

Участие в международни научни форуми:

 1. 2000 г. Научна сесия, по случай 120 г. от рождението на Й. Йовков", София - доклад на тема "Ритуалността в творчеството на Йордан Йовков"
 2. 2000 г. Научна конференция "Акад. Петър Динеков. 90 години от рождението на учения-хуманист", София - доклад на тема "Цитиращият Ботев"
 3. 1998 г. ХІІ конгрес по славистика, Краков – доклад на тема “Книжовни идеи и културна динамика ХVІІ-ХVІІІ в.”
 4. 1993 г. Българистична конференция “Език и свят. Съвременна филологическа проблематика”, Пловдив – доклад на тема “Втората проза”
 5. 1993 г. Конференция “Славянски цивилизации”, София – доклад
  на тема “Първоучителство и апостолство – архитипи на славянската цивилизация”
 6. 1992 г. Конгрес на славянските култури, Москва – доклад на тема
  “Отношението Източен – Западен модел”.
 7. 1989 г. Българо-чешка научна сесия, Прага – доклад на тема “Пеутко Славейков и Чехия”
 8. 1988 г. Младежка школа “Семиотика и изкуствознание.
  Художествена комуникация и художествен текст”, Приморско – доклад на тема “Равнището на литературност като обект на историческата поетика и теорията на комуникацията”
 9. 1986 г. Втори конгрес по българистика, София – доклад на тема
  “Социални, културни и литературни аспекти на устното словесно творчество през Българскоо възраждане”

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

І. К н и г и:

 1. Петко Славейков /1927 – 1895/. Поетически послания. С., 2002,
  “Ариадна”, 160 с.

ІІ. Издания:

 1. Пенчо Славейков. Съчинения. Том І. Епика. С., 2001,“Фигура”,
  452 с. /съставителство, коментар и редакция/, съвместно изпълнение със Ст. Михайлова.
 2. Пенчо Славейков. Съчнения. Том ІІ. Лирика. С., 2002, “Фигура”, 436 с. /съставителство, коментар и редакция/ съвместно изпълнение със Ст. Михайлова.

ІІІ. Статии и студии:

 1. Едно становище за “На острова на блажените”.- Лит. история, 1980, № 6, 41-52.
 2. Лицата на непознатия Пенчо Славейков.- Език и л-ра, 1981, № 2, 125-131.
 3. Социални, културни и литературни аспекти на устното словесно
  творчество през Възраждането. Във сб.: Втори международен конгрес по българистика. Доклади, № 11. С., 1987, 367-374.
 4. Реторическата традиция в Българското възраждане.- Език и л-ра, 1987, № 5, 91-100.
 5. Народнотворческата традиция и литературните процеси в Българското възраждане.- Бълг. фолклор, 1988, № 1, 51-59.
 6. Проблеми на жанра през Българското възраждане.- Лит. мисъл, 1988, № 4, 67-77.
 7. Съзнание за жанровост през епохата на Възраждането.- Лит. история, 1988, № 17, 3- 7.
 8. Петко Славейков и Чехия.- Prace z dejin slavistiky v dobe obrozeni. Univerzita Karlova. Praha, 1990, 165-172.
 9. Динамика на литературните стереотипи.- Лит. мисъл, 1990, № 10, 34-41.
 10. Христо Ботев и Пенчо Славейков. В сб.: Христо Ботев. Нови изследвания.С., 1990, 113-119.
 11. Типология на културните пластове в Българското възраждане. Продуктивност и перспективи. В сб.: Литература и култура. С., 1992, 210-217.
 12. Жанрова семантика и жанрова прагматика. Опит за моделиране на жанровите процеси през Българското възраждане.- Лит. мисъл, 1992, №№ 5-6, 116-126.
 13. Войната за сътворение на националното битие.- Летописи, 1993, №№9-10, 184-191.
 14. “Цариградски вестник” и случаят Александър Екзарх”. В сб.: Печат и литература.С., 1994, 173-179.
 15. Пеев – Войников или типология на защитните реакции на българския възрожденски културен модел. В сб.: Тодор Пеев. Научни изследвания. С., 1994, 25-32.
 16. Моделите на транс- и интраобщностите.- Балканистичен форум, 1997, № 3, 184-192.
 17. Православен и литературен канон.- Бълг. ез. и л-ра, 1998, №2, 32-37.
 18. Устная и письменная словесность в творчестве Софрония Врачанского.- Славяноведение, 1998, №2, 89-100.
 19. Равнището на литературност през Българското възраждане. В сб.: Възрожденският текст. Прочити на литературата и култрата на Българското възраждане. В чест на 70-годишнината на проф. Дочо Леков. С., 1998
 20. Ботев на английски. Посвещение в тайната на българския космос.- Лит. мисъл, 1999, № 1, 132-142.
 21. Цитиращият Ботев. В сб.: Традиция, приемственост, новаторство. В памет на Петър Динеков. С., 2001, 309-316.

ІV. Публикации на архивни материали:

 1. Неизвестно писмо на Григор Пърличев до Петко Славейков.- Антени, №15, 9 апр. 1980, с. 3.
 2. Неизвестни материали от “На острова на блажените” на Пенчо Славейков.- Лит. мисъл, 1981, №2, 125-131.
 3. “Неизвестният” Вийон. /Първият превод на френския поет в България”/.- Пулс, № 6, 10 февр. 1981, с. 11.
 4. Бунтът- Погромът. Сдедения за Априлското въстание, записани от Петко Р. Славейков.- Нар- култура, № 18, 2 май 1986, с.3.
 5. Шопите /Записки на П.Р. Славейков/.- София, 1987, №2, 39-40.
 6. Петко Славейков и езика.- Янтра, 1987, №8, 184-190.
 7. Ветрен /Хисарджик/. Краеведски разказ от П.Р. Славейков.- Септември, 1987, № 12, 231-237.
 8. Ботевата традиция. Непобликуван отзив на П.П. Славейков за поета-революционер.- Зем. знаме, № 58, 11 март 1988, с.3.
 9. След погрома /Сведения за жертвите през бунтовния април, записани от големия български възрожденец Петко Славейков/.- Зем. знаме, № 101, 1 май 1988, с.5.
 10. Да се знае! Летописни бележки за потурчването на българите от Чепинското корито, събирани от П.Р. Славейков.- Пламък, 1988, № 8, 171-175.
 11. Памет за кървава дан. Непобликувани бележки на Петко Рачов Славейков за Кресненско-Разложкото въстание.- Отечество, 1988, № 18, 26-27.
 12. В сбити редове. Летописни бележки за София и софийско, събирани от П.Р. Славейков.- София, 1988, № 10, 41-42.
 13. “Варненският” период на П.Р. Славейков.- Лит. фронт, № 35, 31 авг. 1989, с. 4.
 14. Неизвестна статия на Пенчо Славейков за езика.- Език и л-ра, 1994, № 1, 11-126 / съавт. Със Ст. Михайлова/.