РАЗНОГЛАСИЯ ПРЕЗ/ОКОЛО ВЪЗРАЖДАНЕТО Колегиум по възрожденска литература

maxresdefault.jpg

РАЗНОГЛАСИЯ ПРЕЗ/ОКОЛО ВЪЗРАЖДАНЕТО Колегиум по възрожденска литература

На 5 декември 2019 г. в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Колегиум по възрожденска литература на тема „Разногласия през/около Възраждането“, организиран от секция „Литература на Българското възраждане“ към Института за литература – БАН.

Процесът на национално формиране активира различни, често пъти противостоящи интелектуални проекти, чиято дискусионност е заложена както в идеологическите им влияния (циркулиращите в Европа просвещенски и романтически концепции), така и в опитите за реализирането им в османската имперска политическа рамка. С предлаганата тема на тазгодишния Колегиум по възрожденска литература целим да интерпретираме разногласията, прозвучалите в публичната среда на XIX в., но и по-малко известните дебати и критически спорове относно:

 • облика на националната култура, литература, език, образование;
 • изграждането на нормата (езикова, преводаческа, историографска, писателска) и особеностите на отклоненията от стереотипното;
 • произхода, изгражданите линии на континуитет, „историческите“ спомени;
 • пътищата на националното движение;
 • личности, събития; културни „центрове“ и „периферии“;
 • рецепцията на чуждата традиция (гръко-римска, византийска, западноевропейска и др.);
 • сформирането и развитието на филологическата мисъл и първите литературно-езикови школи;
 • ролята на театъра и първите български представления.

Същевременно ни интересуват и последвалите – академични и популярни – рефлексии около Възраждането; динамиката на представите, критиките и ревизиите относно:

 • името, периодизациите, съотнасянията с други културни направления;
 • националния героичен пантеон и идентификационните митове;
 • институционализирането на Възраждането чрез учебните програми и изпитни конспекти; стабилизирането на „големите“ разкази за периода;
 • юбилеите и „местата на памет“;
 • подходите към периода: есенциалистки vs. релативистки;
 • „експертите“ по периода: атаки към институционалната наука, възход на любителите историци; комерсиализиране на възрожденските символи;
 • „образцовия“ автор и „образцовата“ творба;
 • маргиналните текстове и писателски присъствия.

Очертаните тематични ядра са само част от широкия кръг проблеми, около които ще бъдат ориентирани изложенията на участниците в Колегиума и съпътстващите ги научни дискусии.

Организатори на събитието: гл. ас. д-р Анна Алексиева, ас. д-р Андриана Спасова