Теория и история на литературата (Литературна антропология)

Институт за литература към БАН
Секция „Теория на литературата“

 

ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА – ЛИТЕРАТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ
Изпитна програма за докторантски конкурс

 

 1. Основни свойства на художествената литература. Художественост, Фикционалност. Функции.
 2. Форми на проява на човешката словесност – мит, фолклор, литература. Общи черти и специфични особености.
 3. Строеж и функции на литературното произведение. Отношението текст – дискурс – творба. Типове въздействие на словесността върху човека и неговите общности. Магическо, ритуално, естетическо.
 4. Проблемът за авторитетността на словото. Кой говори? Типични социални роли на носителя на словото. Проблемът за автора.
 5. Въздействени стратегии на словото. Типични начини за идентификация между възприемателя и текста. Проблемът за читателя.
 6. Принципи за организация на художествения дискурс. Проблемът за жанра. Комуникативен статус на жанра; специфичен образ на света, изграждан от отделните жанрове; въздействени стратегии на различните жанрове.
 7. Проблемът за синхронните и диахроннните отношения между жанровете на словесността. Жанрова система.
 8. Литературата в общественото пространство. Рецептивни форми. Теории за рецепцията.
 9. Проблемът за взаимодействието на текстовете в литературната система. Интертекстуалност и диалогичност.
 10. Проблемът за оценностяването на словесните творби. Литературният канон – принципи за изграждане и видове.
 11. Човешката словесност като инструмент за формиране на общностната менталност – изграждане на убеждения, нагласи, ценности, специфични образи на света и препоръчителни модели за социално поведение.
 12. Изследването на човешката словесност като специфичен аспект от антропологията. Основни проблеми на връзката словесност – общност – човек.
 13. Социалният прочит на художествената структура. 

 

Препоръчителна литература

 • Аверинцев, С. С., Андреев, М. Л., Гаспаров, М. Л., Гринцер П. А., и Михайлов, А. В., „Категории поэтики в смене литературных эпох“, в: сб. Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественого сознания, М., „Наследие“ 1994 г.
 • Ангелов, Ангел. Анти/Модерност: образи на екзотичното и на земния рай в Европа през ХІХ век. София, 2017
 • Аретов, Николай. Българското възраждане и Европа, София, 1995; 2001
 • Аристотел, За поетическото изкуство, София, 1975 г.
 • Атанасов, Стоян „Старите и Модерните - единидентичностен хоризонт“ В: сп. Литературна мисъл, 2008, бр. 2, с. 59-71
 • Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М. 1967 г.
 • Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М. 1965 г.
 • Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества. М. 1986 г.
 • Бахтин, М. М. Вопросы литературы е эстетики. М. 1975 г.
 • Богданов, Богдан. Мит и литература, С. 1984
 • А. Н. Веселовский, Историческая поэтика, Л. 1940 г.
 • Живков, Т. Ив. Народ и песен. София, БАН, 1077 г.
 • Изер. Волфганг. „Фингирането като антропологическо измерение на литературата“. В: liternet.bg/publish1/wiser/antro.htm
 • Натев, Атанас. Беседи върху самобитността на изкуството, София, 1988
 • В. Я. Пропп, Морфология сказки, Л., 1928 г.
  Сб. Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи. София, 2001,
  Сб. Модерността вчера и днес. София, 2003
 • Тодоров, Цветан. Живот с другите. Опит по обща антропология, София, 1998
 • Тодоров, Цветан. На предела. София, 1994 г.
 • Тодоров, Цветан. Дълг и наслада, София, 2003
 • Търнър, Виктор. Ритуалният процес. София, ЛИК, 1999 г.
 • Тюпа, В. И. Дискурс/Жанр. Москва. 2013 г.
 • В. Я. Пропп, Исторические корни вольшебной сказки, Л., 1946 г.
 • Панов, Ал. Теория на литературата. С., 2000 г.
 • Панов, Ал. Литературният образ извън пространството на книгата. С., 2013 г.
 • Крейпо, Ричли. Културна антропология. София, ЛИК, 2000 г.
 • Яус. Х. Р. Исторически опит и литературна херменевтика. София, 1998 г.
 • Jolles, Andre. Die Einfachen Fomen, Muenchen, Frankfurt a. M., Niemayer, 1956. Превод на английски Jolles, Andre. Simple Forms. London, New York, Verso, 2017
 • Frenzel, Elisabeth, Motive der Weltliteratur, Stuttgard, Kroener, 1999
 • Frenzel, Elisabeth. Stoffe der Weltliteratur, Stuttgard, Kroener, 1999