гл. ас. д-р Станка Петрова-Христова

stanka_petrova.jpg

Професионалните интереси на Станка Петрова са в областта на медиевистиката, в която акцентира върху старобългарската църковна поезия – химнографията. През 2014 г. защитава докторска дисертация на тема „Химнографският репертоар за безплътните сили в средновековната славянска богослужебна книжнина“ с акцент върху Минея. Работи в Института за литература към БАН от 2016 година.

Избрани публикации:

  1. Studies of the Old Church Slavonic Menaion: The State of the Art and Some Opportunities for Development Using Computational Tools. Scripta & e-Scripta, 19, "Boyan Penev" Publishing Center, 2019.
  2. Граници между библейски и литературен текст. Символни значения в Притчата за блудния син. Sapere aude. Сборник в чест на проф. Искра Христова-Шомова, 2019, 340-348.
  3. Искра Христова - Шомова. Драготин миней. Български ръкопис от началото на XII в., запазен като палимпсест в Драготония апостол (НБКМ 880). София: Университетско издателство „ Св. Климент Охридски“, 2018. ISBN 978-954-07-4473-5. Рецензия. Старобългарска литература, 59-60, Академично издателство "Боян Пенев", 2019, 289-297.
  4. Канони за безплътните сили в славянските минеи. – В: Старобългарска литература, 52, 2015, 85-116.
  5. Въпросът за авторството на канона Просвѣщьи древле оумы. – В. Црквене студиjе, бр. 11, Ниш, 2014, 557-575. http://orthodox-studies.org/images/down/11.pdf
  6. Chronological layers in translated texts: Observations on a sticherion of archangel Michael. Scripta & e-Scripta, 16-17, Издателски център "Боян Пенев", 2017, 131-146.
  7. Малки песнопения с вероятен непреводен произход в службите за безплътните сили. Филологически форум. Хуманитарно списание за млади изследователи., 2, Издание на Факултета по славянски филолофгии, 2017, 16-25.
  8. Formal Pecularities of the Two Old Bulgarian Kanons dedicated to St Methodius. Scripta & e-Scripta, 10-11, "Boyan Penev" Publishing Center, 2012, 397-415.
  9. Акростихът – израз на същността в периферията. Маргиналното в/на литературата, Издателски център "Боян Пенев", 2011, 179-191.
  10. The Turtle's Dream. Sjani. Journal of Literary Theory and Comparative Literature, 13, Institute of Literature Press, 2012, 192-216.