Проблеми на превода и излазът на малките литератури на световния пазар

Проблеми на превода и излазът на малките литератури на световния пазар/
Проблемы перевода и выход малых литератур на мировой рынок/
Translating small literatures to the global market

Семинар. Институт за литература, 26 май
Workshop. Institute for literature, 26th of May

"Програма" / "Programme"

Тази програма е съпровождана от резюмета на повечето от текстовете, които ще бъдат представени, съобразно съгласието на авторите им. Част от преводите на резюмета са направени от организаторите.
Abstracts of most of the texts that are to be presented at the workshop accompany this programme, following the (dis)consent of the authors. Some of translated versions of the abstracts are produced by the organisers.

 • 9.30-10.00
  Мари Врина-Николов
  “Какво място за българската литература в „Световната република на писмеността“?”/ « Quelle place pour la littérature bulgare dans “La République mondiale des Lettres” ? »
 • 10.10-10.30
  Цветанка Еленкова
  “Ковчегът на преводача” / The ark of the translator (From the experience of translating the anthology “At the End of the World: Contemporary Poetry from Bulgaria” with Shearsman Books, UK)
 • 10.40-11.00
  Майя Бурима
  “Переводы латышской литературы сквозь призму сравнительного литературоведения периоды и феномены” / “Latvian Literature Translations through the Lens of Comparative Literary Studies: periods and phenomena”
 • 11.10-11.25 Кафе-пауза
 • 11.25-12.10
  Ирине Модебадзе
  “Перевод современной грузинской литературы: пост-советский опыт” / “The Translation of Contemporary Georgian Literature: Post-Soviet Experience”
 • 12.20-12.50
  Томаш Гланц
  Критические ремарки по поводу статьи: «Чешская версия языкового строительства: Национальное возрождение и его остаточные идеологемы» (см.: http://magazines.russ.ru/nlo/2004/68/glan-pr.html )
 • 13.00-14.30 обедна пауза
 • 14.30-15.00
  Томаш Гланц
  “Телеология и пределы славянской компаративистики” / Teleology and limits of the Slavonic comparative studies
 • 15.10-15.25
  Бистра Ганчева
  “За двама “големи” представители на две “малки” култури” / « Deux “grands” représentants de deux “petites” cultures »
 • 15.35-16.15
  Яна Букова
  “Не малка. Миноритетна” / “Not small but of a minority” Кафе-пауза 16.25-16.40
 • 16.40-17.05
  Мая Горчева
  “Асиметрии на превода”/ “The asymmetry of translation”
 • 17.15-17.30 мин.
  Юлиус Келерас
  “Перевод как симптоматика духовного состояния современного литовского общества.”
 • 17.40-17.55
  Йордан Люцканов
  “Към сдвоени истории на малките литератури, които ги сговарят” / “Towards paired histories of small literatures, to make them communicate”
 • 18.05-18.35
  Мария Славчева
  “Литературната карта на Европа: анкетно проучване сред студенти” / “Die literarische Karte Europas. Eine Studentenbefragung”
 • 18.45-19.00 обобщаващо обсъждане

"Програмата бе спазена с някои размествания в последователността на изказванията (действителната последователност е фиксирана в реда на снимките). Един от участниците, Юлиус Келерас, не можа да пристигне; изпратеният от него текст не можа да бъде прочетен поради липса на време. Семинарът продължи до 21 ч.
(Източник на информацията: Йордан Люцканов)".

[widgetkit id=29]