Конкурс за професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература (Нова и съвременна българска литература)“ c единствен кандидат: доц. дн Пламен Антов

Публикувано на: Thu, 10/15/2020 - 11:45