Конкурс за професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Теория и история на литературата“ с единствен кандидат: проф. дн Ангел Ангелов

Научното жури за конкурса се състои от:

Председател: доц. д-р Миряна Янакиева

РЕЦЕНЗЕНТИ:

СТАНОВИЩА:

Дата на второто заседание на НЖ: 6 юни 2017 г.