Компютърна обработка и изучаване на славянски ръкописни паметници

  • Project Status
    Current

Ръководител от българска страна проф. дфн. А. Милтенова

По проекта са разработени единни методи на описание на славянски ръкописни паметници по различни параметри (археографски, палеографски, текстологически, езикови).

Съвместен проект с ИРЯ РАН, 2002-2006