Компютърна обработка и изучаване на славянски ръкописни паметници

Текущ

Ръководител от българска страна проф. дфн. А. Милтенова

По проекта са разработени единни методи на описание на славянски ръкописни паметници по различни параметри (археографски, палеографски, текстологически, езикови).

Съвместен проект с ИРЯ РАН, 2002-2006