Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори в ИЛ - БАН