Николай Лилиев, Емануил Попдимитров и Гео Милев

Видео
Николай Лилиев, Емануил Попдимитров и Гео Милев - синхронии на модернизма

Премиера на книгата „Подчертани редове“ на Свилен Каролев

Видео
Премиера на книгата Подчертани редове на Свилен Каролев

Литературата: привилегировани гласове, потиснати гласове

Видео
Литературата: привилегировани гласове, потиснати гласове

Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов

Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов

Култура, идентичности, съмнения.

Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов. Съставителство и научна редакция: А. Алексиева, Н. Данова, Н. Чернокожев. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 568 с.


Събитието ще се състои на 27.04.2017 г. от 18.30 часа в Американския център на Столична библиотека.


Професор д.ф.н Николай Аретов е един от най-изтъкнатите изследователи на българската литература и култура от ново и най-ново време. Автор е на множество изследвания, между които „Димитър и Рахил Душанови” (1988); „Преводната белетристика от първата половина на ХIХ в. Развитие, връзки с оригиналната книжнина, проблеми на рецепцията” (1990); „Убийство по български. Щрихи от ненаписаната история на българската литература за престъпления” (1994, 2007); „Българското възраждане и Европа” (1995, 2001); „Васил Попович. Живот и творчество” (2000); „Национална митология и национална литература. Сюжети, изграждащи българската национална идентичност в словесността от ХVІІІ и ХІХ век” (2006); „Българска литература. ХVІІІ-ХІХ век. Един опит за история [с Н. Чернокожев] (2006); „Българската литература от епохата на националното възраждане“ (2009); „Асен Христофоров: От Лондон до Мацакурци през Белене” (2011); „Софроний Врачански. Живот и дело“ (2017).

Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов. Съставителство и научна редакция: А. Алексиева, Н. Данова, Н. Чернокожев. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2016, 568 с.

Сборникът включва текстове на изявени учени от България, САЩ, Великобритания, Италия, Гърция, Македония, Франция, Белгия, посветени на теми, близки до изследователските интереси на проф. Николай Аретов – българската литература през ХVІІІ-ХХ век, с особени акценти върху конструирането на идентичностите, ролята на националната митология и имагологията, на знанието и емоциите при формирането на националната идентичност, важността на превода като културен трансфер през епохата на преход към Новото време, както и значението на отделните личности. В обединените в настоящия сборник текстове изследваните явления са анализирани в техния балкански и европейски контекст, съобразени са с водещите тенденции в хуманитарната наука и несъмнено ще допринесат за доближаването до сложните процеси на изграждането на съвременната култура.

Жанрът „хорър“ в българската литература

Жанрът хорър в българската литература

Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Институт за литература, БАН

Кръгла маса

Жанрът „хорър“ в българската литература

С участието на:
Александър Карапанчев, проф. Александър Панов, проф. Амелия Личева, доц. Георги Цанков, доц. Иван Христов, проф. Миглена Николчина, доц. Огнян Ковачев, Фани Цуракова и др.

Модератор Николай Аретов

СУ, Конферентна зала, 14.00 - 16.00
4 май 2017

Конкурс за присъждане на награда „ПРОФ. ВАНДА СМОХОВСКА-ПЕТРОВА“

Институт за литература. Posted in Събития

ИНСТИТУТЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН
и
ПОЛСКИЯТ ИНСТИТУТ В СОФИЯ

обявяват конкурс за присъждане на награда

„ПРОФ. ВАНДА СМОХОВСКА-ПЕТРОВА“

за млади български изследователи и преводачи

1. Наградата „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“ , учредена от Института за литература към БАН и Полския институт в София през 2017 година, се присъжда:

 • на млади български изследователи за принос към изучаването и популяризирането на полската литература и култура;
 • на млади български преводачи за значителни постижения в областта на научния и художествения превод на полски автори.

2. В конкурса могат да участват млади български изследователи и преводачи до 40 годишна възраст, независимо от местоживеенето им.

3. Мотивирани предложения за награждаване могат да правят академични и творчески институции и отделни лица.

4. Предложенията за награждаване се внасят за обсъждане в Института за литература към БАН и Полския институт в София.

5. Всяко предложение за награждаване трябва да съдържа:

 • СV на кандидата,
 • доказателства за постижения в областта на българо-полските културни отношения,
 • две аргументирани препоръки от специалисти в съответната област,
 • по преценка - други документи, доказващи приноса на кандидата.

6. При оценка на постиженията на кандидата се взема под внимание качеството на научните и/или научно-приложните постижения, както и приносите и отражението им в културата на двете страни.

7. Наградата се връчва във връзка с Деня на независимостта на Полша - 11 ноември.

8. Наградата „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“ представлява статуетка и почетна грамота, която удостоверява датата и повода, по който е присъдена.

9. Краен срок за подаване на документи: 30 септември 2017 г.

10. За допълнителна информация: тел. 0035929717056 – Институт за литература към БАН.

Участие на доц. Елка Трайкова в предаването "Час по България" на телевизия "СКАТ"

Институт за литература. Posted in Българската литературна класика – знание за всички

Участват:
проф. д-р Пламен Павлов - историк
доц. д-р Елка Трайкова
Юлия Цинзова

Една от традиционните теми в предаването "Час по България" е българската литература - както съвременната ни поезия и проза, така и знаковите имена и школи от Средновековието, Възраждането и Новото време. В поредното издание, посветено на литературата, ще представим проекта "Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“. Научен колектив от Института за литература при БАН с партньорството на Столична библиотека и Националния литературен музей събира, систематизира, обогатява и съхранява в дигитален вид културното наследство на 13 български литературни класици: Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Михалаки Георгиев, Пенчо П. Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Николай Лилиев, Христо Смирненски, Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Фани Попова-Мутафова и Димитър Димов. Както четем в анотацията към едноименната изложба, цел на тази мащабна научна програма е "...създаването на три дигитални центъра за културно наследство. В трите партниращи си институции и изработката на интегрален културно-образователен продукт, който да задоволява интереса към българското културно наследство на разнородна аудитория (широката общественост, учащи, специалисти, социални групи в неравностойно положение (роми, българските училища в чужбина). Продуктът включва: уеб базирано дигитално хранилище; сайт с нови литературоведски текстове и с непознати и уникални архивни материали; филми; виртуални колекции; презентации; семинари; лектории и др.Класиците на българската литература да бъдат представени чрез непознати и уникални материали от персоналните им литературни архиви. Така да бъде конструирана не само пълна, но и достъпна в познавателно отношение представа за творческите фигури, литературното и културното им наследство, за неговия български и европейски контекст.Създаване на богат дигитален фонд на ромската култура през ХХ век, от която бяха дигитализирани книги, периодични издания, фотодокументи и други материали, представителни за нея.Ръководител на проекта е доц. д-р Елка Трайкова от ИЛ – БАН, а координатори от трите институции са доц. д-р Пенка Ватова, Катя Зографова и Юлия Цинзова."Проектът е финансиран по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009–2014 г.). В разговора ни с доц. Елка Трайкова и Юлия Цинзова нашите зрители ще получат нова, важна и интересна информация за богатото творческо наследство на изброените големи български писатели, за историческите превратности и отражението им върху техните съдби и творчество.

Премиерата на новата книга на Пламен Антов - "Българският постмодернизъм XXI - XIX в

Българският постмодернизъм XXI - XIX в

„1917 г.: Литератор и литературовед: инженер, свидетель, жертва исторического рубежа/социального слома”

ПРЕДСТОЯЩО

На 11-13 май 2017 г. Институтът за литература в сътрудничество с Института по филология и журналистика на Тюменския държавен университет (Русия) и Департамента по хуманитарни науки на университета Салерно (Италия) ще проведе конференцията „1917 г.: Литератор и литературовед: инженер, свидетель, жертва исторического рубежа/социального слома” [1917 г.: Литераторът и литературоведът: инженери, свидетели, жертви на исторически прелом/социален разпад].

Конференцията е етап от осъществяването на тристранния българско-полско-руски проект „Литераторът и литературоведът: самосъзнанието, геокултурната вариативност, границите на професията”. В рамките на проекта на 21-23 април 2016 г. бе проведена конференцията „Дмитрий Мережковский: литератор, религиозный философ, социальный экспериментатор”, чийто домакин и основен организатор бе Институтът по специална и интеркултурна комуникация на Варшавския университет.

Линк към обява на външен сайт: http://www.ruthenia.ru

Линк към електронната страница на конференцията: https://sites.google.com

Национална научна конференция

Институт за литература при БАН
Направление „Нова и съвременна българска литература“
Столична библиотека - Детско-юношески отдел
Организират

Национална научна конференция
„Християнските ценности в българската литература за деца“

Конференцията ще се проведе на 16 май 2017 г., /вторник/ от 9 ч. в Американски център на Столична библиотека,
пл. „Славейков“ № 4А

Моля, изпращайте заявките си за конференцията до 5 май на адрес: r_chernokozheva@abv.bg

Моля, изпращайте заявките си до 5 май на адрес r_chernokozheva@abv.bg


Контакти Contacts

Институт за литература
Българска академия на науките
 • България
 • 1113
 • София
 • бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17
 • Тел. +359 2 971-70-56
 • Факс +359 2 971-70-56
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.