ПРЕМИЕРА НА КНИГАТА „ПЕРИОДИКА И ЛИТЕРАТУРА. КНИГА ЗА СП. „ЗЛАТОРОГ“ (1920 – 1943)“

АВТОРИ: БОГОМИЛ ПОПОВ, ЕЛИЗАРИЯ РУСКОВА, ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА, МАРИЕТА ИВАНОВА-ГИРГИНОВА, НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА, ПЕНКА ВАТОВА

НБУ в Центъра, ул. „Г.С. Раковски“ 191Б

Организатори: 
НБУ в Центъра 
Институт за литература към БАН 
Издателски център „Боян Пенев“

Дискутанти: 
проф. Михаил Неделчев 
доц. д-р Елка Трайкова

Модератор: 
доц. д-р Мариета Иванова – Гиргинова

Поредицата „Периодика и литература“ е пръв опит за цялостно научно изследване на литературния периодичен печат от Освобождението до 1944 г.

Изданието е и богат източник на непознати факти от българската културна история.

Този том представлява колективно монографично изследване със справочно-аналитичен характер на едно от най-значимите издания в българската култура на ХХ век – сп. „Златорог“ (1920–1943). Както всяка статия в томовете на поредицата то запознава читателите с историята на изданието и снеговите редактори, със социокултурната ситуация, в която то излиза, естетическата му програма и композиционното му структуриране. Подробносе анализират или само библиографски се маркират всички публикувани български и преводни произведения, разпределени по жанрове и рубрики.

Книгата определя мястото на списанието в културния живот на времето и му дава съвременна литературоведска оценка. Тя е придружена от именен показалец-речник, който дава сведения за стотици дейци на културния и обществения живот у нас.

Хронологически изследването за сп. „Златорог“ попадаше в обсега на предишния, том V на „Периодика и литература“. През 1999 г., когато беше издаден той, списанието съзнателно беше оставено извън него, за да му се отдаде дължимото специално място в историята на българската култура след Първата световна война. А и чисто физически изследването далече надхвърля обема на студия, така че единственият начин да бъде издадено е в отделно книжно тяло. Надяваме се, че тази идея не накърнява концепцията на поредицата и че с авторските и редакторските си усилия сме се издължили поне малко пред паметта на Владимир Василев и неговите сътрудници 100 години след началото на тяхното културно дело.