„Чуйте нещо весело“ от Борю Зевзека

Излезе от печат сборникът „Чуйте нещо весело“ (съст. Калина Захова, научен ред. Андрей Ташев), който съдържа избрани произведения от обемното хумористично и сатирично творчество на Борис Руменов (1884 – 1944), по-известен с псевдонима си Борю Зевзека. Включените в сборника текстове обхващат целия времеви диапазон, в който писателят твори – от началото на ХХ век до убийството му през есента на 1944 г., и разкриват в максимална степен жанровото и тематично многообразие на художественото му наследство. Част от произведенията в настоящия том излизат за първи път след оригиналната им публикация. Както ще се убедят читателите, хуморът на Борю Зевзека е забавен и свеж, но поразява и със своята дълбочина и актуалност. Талантливото перо на хумориста засяга проблеми, много от които обществото ни все още не е решило: несъвършенствата на българските институции, лицемерието на политиците и на хората изобщо, невъзможността за безконфликтно общуване със съседните ни народи, калните неасфалтирани улици… Никога не е излишно да се чуе нещо весело, особено във времена, навяващи невеселост.

Сборникът включва и встъпителната статия „Чуйте нещо весело – за книгата и автора ѝ“ от Калина Захова, както и библиографски данни на първоизточниците, и пояснителни бележки към текстовете.

Изданието е резултат от извършено изследване по проект BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ (Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“). 

Книгата е достъпна свободно на сайта на Издателски център „Боян Пенев“: https://ilitizda.com/books/794-2022-12-01

Boryu_Zevzeka.jpg